Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12364
Title: Впровадження заходів щодо ліквідації наслідків аварій при перевезенні небезпечних вантажів
Other Titles: Внедрение мероприятий по ликвидации последствий аварий при перевозке опасных грузов
Implementation of Measures to Eliminate the Consequences of Accidents During the Transportation of Dangerous Goods
Authors: Зеленько, Юлія Володимирівна
Калимбет, Микола Володимирович
Фесенко, Д. В.
Keywords: екологічні технології
небезпечні вантажі
локалізація аварій
спеціальне навчання
універсальний сорбент
аварійно-відновні поїзди
экологические технологии
опасные грузы
локализация аварии
специальное обучение
универсальный сорбент
аварийно-восстановительнье поезда
environmental technologies
dangerous goods
localization of accidents
special training
universal sorbent
emergency recovery trains
КХІЕ
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Зеленько Ю. В., Калимбет М. В., Фесенко Д. В. Впровадження заходів щодо ліквідації наслідків аварій при перевезенні небезпечних вантажів. Транспортні системи і технології перевезень. Дніпро, 2020. Вип. 20. С. 20–26. DOI: 10.15802/tstt2020/217394.
Abstract: UK: У статті розглядаються проблеми під час перевезення небезпечних вантажів та під час ліквідації аварійних наслідків. Запропоновані заходи по вирішенню цих проблем. Мета дослідження – удосконалення процедури перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом та ліквідаційних заходів, а також зменшення часових витрат на ліквідацію аварійних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом. Методика. В цій статті детально описується запропоновані авторами пропозиції щодо вдосконалення процедури перевезення небезпечних вантажів, та ліквідаційних заходів в правовому полі, шляхом перегляду повноважень співробітників, а також шляхом розробки та використання універсального сорбенту з композитних матеріалів. Авторами пропонується розробка універсального сорбенту та впровадження його на залізничному транспорті. Наукова новизна полягає у створенні універсального сорбенту, який матиме змогу, як одного з ліквідаційних заходів при аварійних ситуаціях під час перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. Практична значимість. В Україні, на залізничному транспорті є сорбенти для ліквідації аварій, їх дуже багато, але один сорбент можна використовувати тільки для ліквідації конкретного класу небезпеки, а наш універсальній сорбент, можна буде використати для ліквідації декількох класів небезпечних вантажів. Автори пропонують його прикріпити до поїзда, що дасть змогу зразу приступити до локалізації розливу до прибуття аварійно-відновного поїзда, та таким чином зменшить дорогоцінний час на ліквідаційні заходи. Також розширення повноважень деяких підрозділів дозволить зменшити кількість аварійних ситуацій, та наслідки під час локалізації та ліквідацій аварій при перевезенні небезпечних вантажів.
RU: В статье описываются проблемы при перевозке опасных грузов, и при ликвидации аварийных последствий при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом. Также представлено решение этих проблем. Цель данного исследования – совершенствование процедуры перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом и ликвидационных мероприятий, а также уменьшение временных затрат на ликвидацию аварийных последствий при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом. Методика. В этой статье подробно описывается предложенные авторами предложения по совершенствованию процедуры перевозки опасных грузов, и ликвидационных мероприятий в правовом поле, путём пересмотра полномочий сотрудников, а также путём разработки и использования универсального сорбента из композитных материалов. То есть авторами предлагается разработка универсального сорбента и внедрение его на железнодорожном транспорте. Научная новизна заключается в создании универсального сорбента, который сможет, как одного из ликвидационных мероприятий при аварийных ситуациях при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом. Практическая значимость. В Украине, на железнодорожном транспорте является сорбенты для ликвидации аварий, их очень много, но один сорбент можно использовать только для ликвидации конкретного класса опасности, а наш универсальной сорбент, можно будет использовать для ликвидации нескольких классов опасных грузов. Авторы предлагают его прикрепить к поезду, что позволит сразу приступить к локализации разлива до прибытия аварийно-восстановительного поезда, и таким образом уменьшит драгоценное время на ликвидационные мероприятия. Так же расширение полномочий некоторых подразделений позволит уменьшить количество аварийных ситуаций, и последствия при локализации и ликвидаций аварий при перевозке опасных грузов.
EN: The article describes the problems during the transportation of dangerous goods, and during the elimination of accidents during the transportation of dangerous goods by rail. The solution of these problems is also presented. The purpose of this study is primarily to improve the procedure for transportation of dangerous goods by rail, and liquidation measures, as well as to reduce the time spent on the elimination of accidents during the transportation of dangerous goods by rail. Method. This article describes in detail the proposals proposed by the authors to improve the procedure for transportation of dangerous goods, and liquidation measures in the legal field, by reviewing the powers of employees, as well as by developing and using a universal sorbent of composite materials. That is, the authors propose the development of a universal sorbent and its introduction in railway transport. The scientific novelty is the creation of a universal sorbent, which will be able as one of the liquidation measures in emergency situations during the transportation of dangerous goods by rail. Practical significance. In Ukraine, there are many sorbents on rail transport to eliminate accidents, there are many, but one sorbent can be used only to eliminate a specific class of danger, and our universal sorbent can be used to eliminate several classes of dangerous goods. The authors propose to attach it to the train, which will allow to immediately start the localization of the spill before the arrival of the emergency recovery train, and thus reduce the precious time for liquidation measures. when transporting dangerous goods.
Description: Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305; М. Калимбет: ORCID 0000-0002-2209-6395
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12364
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/217394/pdf_198
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/217394
ISSN: 2222-419Х
2313-8688
Other Identifiers: doi: https://doi.org/10.15802/tstt2020/217394
Appears in Collections:Статті КХІЕ
Випуск 20 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelenko.pdf276,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.