Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12170
Title: Розвиток трудового потенціалу підприємст залізничного транспорту на основі компетентнісного підходу
Other Titles: Development of Railway Transport Enterprises' Labor Potential Based on Competency Approach
Authors: Гребенюк, Галина Михайлівна
Keywords: підприємства залізничного транспорту
трудовий потенціал
компетенції
п’ятикластерна модель компетенцій
структура трудового потенціалу
культурно-мотиваційний механізм
розвиток
система формування
методичний підхід
railway transport enterprises
labor potential
competences
five-cluster model of competences
structure of labor potential
corporately-motivational mechanism
development
system of formation
methodical approach
КЕМ
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Гребенюк Г. М. Розвиток трудового потенціалу підприємст залізничного транспорту на основі компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Дніпро, 2020. 20 с.
Abstract: UK: АНОТАЦІЯ Дисертаційну роботу присвячено розробленню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо розвитку трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту. Удосконалено компонентну структуру трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту, запропоновано концептуальний підхід до розвитку трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту, який враховує якісні, кількісні та структурні зміни трудового потенціалу персоналу шляхом формування чітких критеріїв оцінювання складових трудового потенціалу (зокрема, ціннісно-мотиваційної, кадрової, кваліфікаційної, професійної та організаційної) у межах компетенцій. Розроблено п’ятикластерну модель компетенцій підприємств залізничного транспорту, яка містить такі кластери компетенцій, як корпоративні компетенції, професійні компетенції, компетенції результативності та досвіду, потенціалу до розвитку та управлінські компетенції. Удосконалено процес формування трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту, розвинуто методичний підхід до оцінювання рівня розвитку компетенцій працівників підприємств залізничного транспорту. Розкрито організаційні засади розвитку трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту, визначено механізм функціонування Центру розвитку компетенцій трудового потенціалу АТ «Укрзалізниця», його організаційно-функціональну структуру та встановлено структурні взаємозв’язки та взаємодію Центру із закладами вищої освіти. Запропоновано корпоративно-мотиваційний механізм розвитку трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання та управління інтелектуальною складовою людських ресурсів підприємства, який ґрунтується на теорії нечітких множин.
EN: ABSTRACT Research thesis is devoted to the development of theoretical and methodological provisions and practical recommendations on the development of railway transport enterprises' labor potential. Component's structure of the labor potential of railway transport's enterprises has been improved, the concept approach to the development of the railway transport enterprises' labor potential, which takes into account qualitative, quantitative and structural changes of the personnel's labor potential based on formation of clear criteria for assessing the components of labor potential (particularly, value-motivational, personnel, qualification, professional and organizational) within the competence, has been proposed. Five-cluster model of railway transport enterprises’ competences has been developed, which includes such clusters of competences as corporate competences, professional competences, competences of performance and experience, of potential for development, and managerial competences. The formational process of railway transport enterprises' labor potential has been improved, a methodological approach to assessing the development level of the railway transport enterprises personnel’s competence is proposed. The organizational basis for the development of the railway transport enterprises' labor potential have been disclosed, the functioning mechanism for the Center of development of the labor potential's competences at the JSC "Ukrzaliznytsya", its organizational and functional structure are determined and the structural interrelations and interaction of the center with higher educational institutions have been established. A corporately-motivational mechanism for the development of railway transport enterprises’ labor potential is proposed. The scientific and methodical approach to evaluation and management of an intellectual component of the human resources at an enterprise, which bases on the fuzzy set theory, is improved.
Description: Захист - 8 жовтня 2020 р., Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12170
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Hrebeniuk.pdf794,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.