Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12103
Title: Підвищення ефективності розформування составів на гірках шляхом удосконалення методів визначення режимів гальмування відчепів (дисертація)
Other Titles: Повышение эффективности расформирования составов на горках за счёт совершенствования методов определения режимов торможения отцепов (диссертация)
The Efficiency Increase of Train Breaking-up Process at the Humps by the Improvement of Cuts Braking Modes Determination Methods (dissertation)
Authors: Дорош, Андрій Сергійович
Keywords: сортувальна гірка
розформування составів
режим гальмування
відчеп
гіркова горловина
гальмова позиція
сортировочная горка
расформирование составов
режим торможения
отцеп
горочная горловина
тормозная позиция
hump
trains breaking-up
braking mode
cut
hump neck
brake position
КТВ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Дорош А. С. Підвищення ефективності розформування составів на гірках шляхом удосконалення методів визначення режимів гальмування відчепів : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20. Дніпропетровськ, 2016. 180 с. Наведено фрагмент тексту.
Abstract: UK: Дисертаційна робота містить отримані автором результати, які в сукупності вирішують науково-практичне завдання підвищення ефективності сортувального процесу на станціях за рахунок удосконалення вибору режимів гальмування відчепів при розформуванні составів на гірках. У дисертації удосконалено імітаційну модель процесу розформування составів на сортувальній гірці за рахунок створення моделі системи керування рухом відчепів, що враховує реальні умови їх гальмування та дозволяє оцінити вплив параметрів керування уповільнювачами на показники сортувального процесу. Вперше формалізована та вирішена задача оптимізації режиму гальмування керованого відчепа розрахункової групи, що враховує розділення на стрілочних переводах і уповільнювачах гальмових позицій спускної частини гірки. Виконані дослідження конструкції гіркових горловин з різною кількістю колій у пучках та різним взаємним розташуванням гальмових засобів на спускній частині гірки дозволили встановити, що зменшення кількості колій в пучках є нераціональним, а обґрунтування місця розміщення першої гальмової позиції повинно виконуватись на основі відповідних техніко-економічних розрахунків. Наукові результаті, отримані у дисертаційній роботі, а також розроблені моделі та методи можуть використані при вирішенні задачі керування швидкістю скочування відчепів в системах автоматизації сортувального процесу, а також для оцінки проектних рішень під час будівництва нових або реконструкції існуючих сортувальних гірок.
RU: Диссертационная работа содержит полученные автором результаты, которые в совокупности решают научно-практическую задачу повышения эффективности сортировочного процесса на станциях за счет совершенствования метода определения режимов торможения отцепов при расформировании составов на горках. Автором выполнен анализ научных публикаций, посвященных проблеме повышения эффективности функционирования сортировочных горок. В результате анализа установлено, что показатели функционирования сортировочной горки, а также качество регулирования скорости скатывающихся отцепов существенно зависят не только от конструкции горки, но и от выбранных режимов их торможения. Основным инструментом для теоретических исследований сортировочного процесса на горках с целью получения определенных технико-эксплуатационных показателей является имитационное моделирование. В диссертационной работе усовершенствована имитационная модель процесса расформирования составов на сортировочной горке за счет внедрения системы управления движением отцепов, которая, в отличие от существующих, учитывает реальные условия их торможения и обеспечивает разделение отцепов на всех элементах по маршруту скатывания. Указанная модель может быть использована для теоретических исследований сортировочного процесса на станциях. Впервые сформулирована и решена задача оптимизации режима торможения управляемого отцепа расчетной группы, которая учитывает разделение на стрелочных переводах и замедлителях тормозных позиций спускной части горки. Для решения указанной задачи разработан метод, который позволяет существенно увеличить интервалы на замедлителях и за счет этого исключить неразделение отцепов расчетной группы на тормозных позициях спускной части горки. C использованием разработанного метода для расчетной группы усовершенствован итерационный метод оптимизации режимов торможения отцепов состава. Указанный метод позволяет исключить неразделение отцепов состава на стрелках и замедлителях сортировочной горки. Выполнены исследования конструкции горочных горловин с разным количеством путей в пучках и различным взаимным расположением тормозных средств на спускной части горки. Установлено, что уменьшение количества путей в пучках является нерациональным, поскольку влечет за собой увеличение затрат на установку и обслуживание большего количества замедлителей. В свою очередь, решение о размещении первой тормозной позиции для конкретных условий проектирования необходимо принимать на основании соответствующих технико-экономических расчетов. Научные результаты, полученные в диссертационной работе, а также разработанные модели и методы могут быть использованы при решении задачи управления скоростью скатывания отцепов в системах автоматизации сортировочного процесса, а также для оценки проектных решений при строительстве новых или реконструкции существующих сортировочных горок.
EN: Thesis contains the results obtained by the author, which solve scientific and practical task of the efficiency improving of the sorting process at the stations. The simulation model of train breaking-up process at the hump was improved at the thesis by the introduction of system of cuts movement controlling, which takes into account the real conditions of their braking and allows to estimate the effect of the parameters of retarders controlling on the sorting process performance. The problem of optimizing the braking mode of the controlled cut of design group, which takes into account the separation at switches and retarders was formulated and solved for the first time. The studies of hump necks construction with a different tracks number in bunches and different positional relationship of the retarders at hump rolling-down part were done. It was found that the tracks number decrease in the bunches is irrational, and the substantiation of the first retardation position placing must be carried out on the basis of the technical and economic calculations. The scientific results obtained in the thesis, as well as the developed models and methods can be used to solve the problem of cuts rolling speed controlling in the sorting process automation systems, as well as to evaluate the design solutions of new humps construction or renovation of existing ones.
Description: А. Дорош: ORCID 0000-0002-5393-0004
Захист – 26 травня 2016 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12103
Appears in Collections:Інші праці КТВ
Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dorosh.pdfFragment dissertation296,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.