Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12101
Title: Підвищення ефективності використання великовантажних автопоїздів на зовнішніх перевезеннях металопродукції (дисертація)
Other Titles: Повышение эффективности использования большегрузных автопоездов на внешних перевозках металлопродукции (диссертация)
Improving the Efficiency of use of Heavy Trucks on External Transportation of Metal Products (dissertation)
Authors: Жилінков, Олександр Олександрович
Keywords: великовантажні автопоїзда
дорожні умови
динамічні і статичні навантаження
схема розміщення вантажу
режим руху
большегрузные автопоезда
дорожные условия
динамические и статические нагрузки
схема размещения груза
режим движения
heavy trucks
road conditions
dynamic and static load
arrangement of cargo
driving mode
Issue Date: 2016
Publisher: Приазовський державний технічний університет, Маріуполь
Citation: Жилінков О. О. Підвищення ефективності використання великовантажних автопоїздів на зовнішніх перевезеннях металопродукції : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.12. Маріуполь, 2016. 188 с. Наведено фрагмент тексту.
Abstract: UK: Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності використовування великовантажних автопоїздів на зовнішніх перевезеннях металопродукції шляхом оптимізації показників режимів руху і схем навантаження. Досвід використовування великовантажних автопоїздів на зовнішніх перевезеннях металопродукції показав невідповідність конструкції застосовуваного рухомого складу умовам перевізного процесу. Інтенсивна експлуатація в складних умовах призводить до передчасного зносу окремих елементів несучої системи (рами) автопоїздів і вимагає проведення позапланових ремонтів зі значною трудомісткістю і тривалістю простоїв. У результаті знижуються техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники використання автопоїздів. Однією з основних причин зниження показників є існуючі недоліки системи технічної експлуатації автотранспорту, які не дозволяють пов'язати навантажувальний режим несучих систем автопоїздів з маючими місце дорожніми умовами. Вдосконалений метод, модель і алгоритм оптимізації схем розміщення вантажу підвищеної маси на платформі напівпричепів. В основу оптимізації покладено метод циклічного покоординатного спуску, що дозволяє мінімізувати статичні навантаження в місцях концентрації відмов шляхом зміни координат вантажів. Отримав подальший розвиток метод кількісної оцінки дорожніх умов з використанням приватних коригуючих коефіцієнтів. Запропоновано еквівалентний інтегральний показник для зіставлення різних маршрутів перевезень і виявлення оптимального, який характеризується мінімальними динамічними навантаженнями. З урахуванням комплексу умов (швидкість, характеристик міцності, радіус горизонтальної кривої, рівність і дефектність дорожнього полотна) розроблені метод, модель і алгоритм оптимізації режимів руху.
RU: Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности использования большегрузных автопоездов на внешних перевозках металлопродукции путем оптимизации показателей режимов движения и схем погрузки. Опыт использования большегрузных автопоездов на внешних перевозках металлопродукции показал несоответствие конструкции применяемого подвижного состава условиям перевозочного процесса. Интенсивная эксплуатация в сложных условиях приводит к преждевременному износу отдельных элементов несущей системы (рамы) автопоездов и требует проведения внеплановых ремонтов со значительной трудоемкостью и продолжительностью простоев. В результате снижаются технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели использования автопоездов. Одной из основных причин снижения показателей являются существующие недостатки системы технической эксплуатации автотранспорта, которые не позволяют увязать нагрузочный режим несущих систем автопоездов с имеющими место дорожными условиями. Анализ литературных источников показал, что существующие методы оценки дорожных условий не учитывают в полной мере все особенности груза, маршрута и режимов движения на перевозках металлопродукции, а существующая система технической эксплуатации не может обеспечить требуемый уровень эксплуатационной готовности парка автопоездов. Кроме того, отсутствуют методы оптимизации схем размещения грузов на платформах с переменным сечением лонжеронов и методы оптимизации режимов движения большегрузных автопоездов по критерию динамической нагрузки. Усовершенствованы метод, модель и алгоритм оптимизации схем размещения груза повышенной массы на платформе полуприцепов. В основу оптимизации положен метод циклического покоординатного спуска, позволяющий минимизировать статические нагрузки в местах концентрации отказов путем изменения координат грузов. Получил дальнейшее развитие метод количественной оценки дорожных условий с использованием частных корректирующих коэффициентов. Предложен эквивалентный интегральный показатель для сопоставления различных маршрутов перевозок и выявления оптимального, который характеризуется минимальными динамическими нагрузками. Для расчета частных корректирующих коэффициентов и эквивалентного интегрального показателя разработаны модель, алгоритм и номограмма. Установлены зависимости параметров скоростного режима автопоездов от величины динамических нагрузок в увязке с параметрами дорожных условий и прочностными характеристиками несущих систем. С учетом комплекса условий (скорость, прочностная характеристика, радиус горизонтальной кривой, ровность и дефектность дорожного полотна) разработаны метод, модель и алгоритм оптимизации режимов движения.
EN: Dissertation is sanctified to the questions of increase of efficiency of the use of heavy trucks on external transportations of metal products by optimization of indexes of the modes of motion and charts of loading. Improved methods, models and algorithms to optimize layouts cargo increased weight on the platform trailers. Based on the method of optimizing a cyclic coordinate descent, which minimizes static loads in places of concentration of failures by changing the origin of goods. It was further developed method for quantitative assessment of road conditions with the use of private correction factors. We propose an equivalent integral indicator for comparing different transport routes and to identify optimal, which is characterized by minimal dynamic loads. To calculate the partial correction coefficients and the equivalent of integral index developed model, algorithm and a nomogram. The dependences of the parameters of speeding trucks on the magnitude of dynamic loads in conjunction with the parameters of the road conditions and the strength characteristics of bearing systems. Given all the complex conditions (speed, strength characteristics, the horizontal radius of the curve, evenness and defects of the roadway) to develop methods, models and algorithms of optimization of traffic.
Description: Захист – 30 червня 2016 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12101
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhilinkov.pdfFragment dissertation233,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.