Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12088
Title: Методологічні засади розвитку системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (дисертація)
Other Titles: Методологические основы развития системы экономической безопасности предприятий железнодорожного транспорта (диссертация)
Methodological Bases of Economic Safety of the Railway Transport System Enterprises (dissertation)
Authors: Рекун, Іван Іванович
Keywords: безпека
інституціональна економіка
економічна безпека
підприємства залізничного транспорту
система економічної безпеки
безопасность
институциональная экономика
экономическая безопасность
предприятия железнодорожного транспорта
система экономической безопасности
security
institutional economics
economic security
enterprises of railway transport
system of economic security
КФЕБ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
Citation: Рекун І. І. Методологічні засади розвитку системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпропетровськ, 2016. 402 с. Наведено фрагмент тексту.
Abstract: UK: Дисертація присвячена дослідженню та узагальненню методологічних засад розвитку економічної безпеки підприємств залізничного транспорту в умовах реформування. Досліджено методологічний дискурс перетворень в економіці, їх вплив на підвищення рівня економічної безпеки підприємств залізничного транспорту. З позицій інституціональної економіки сформульовано парадигму економічної безпеки як дослідницької програми, оболонкою якої є базові інститути економічної влади та господарської діяльності підприємств. Досліджені теоретичні засади економічної безпеки підприємств, що дали змогу обґрунтувати нові підходи до поняття «економічна безпека», його тлумачення як явища та процесу, місця в сучасній економічній науці, що породжене сучасним станом і характером ризиків в економічній життєдіяльності підприємств. Розкрито нові підходи до методології та визначення основних напрямів оцінювання економічного стану підприємств залізничного транспорту, для якого характерні погіршення матеріально-технічної бази, різке збільшення витрат на енергоресурси в собівартості транспортної продукції, погіршення фінансових показників діяльності. Обґрунтовано авторську концепцію стратегічного управління системою економічної безпеки залізничного підприємства з урахуванням існуючих і потенційних загроз та ризиків, визначенням оперативних і майбутніх цілей діяльності системи економічної безпеки, формуванням стратегії та гнучкості планів відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Показано, що в результаті реформування залізничної сфери України може змінитися конфігурація всередині регіональних зв’язків і, як наслідок, підвищитися політичний, економічний та культурний потенціал цілого ряду регіонів, таким чином, зміцнитися економічна стабільність і національна безпека України.
RU: Диссертация посвящена исследованию и обобщению методологических основ развития экономической безопасности предприятий железнодорожного транспорта в условиях реформирования. Исследованы методологический дискурс преобразований в экономике, их влияние на повышение уровня экономической безопасности предприятий железнодорожного транспорта. С позиций институциональной экономики сформулирована парадигма экономической безопасности как исследовательской программы, оболочкой которой является базовые институты экономической власти и хозяйственной деятельности предприятий. Исследованные теоретические основы экономической безопасности предприятий позволили обосновать новые подходы к понятию «экономическая безопасность», его толкованию как явления и процесса, места в современной экономической науке, порожденное современным состоянием и характером рисков в экономической жизнедеятельности предприятий. Раскрыты новые подходы к методологии и определение основных направлений оценки экономического состояния предприятий железнодорожного транспорта, для которого характерны ухудшение материально-технической базы, резкое увеличение расходов на энергоресурсы в себестоимости транспортной продукции, ухудшение финансовых показателей деятельности. Обоснованно авторскую концепцию стратегического управления системой экономической безопасности железнодорожным предприятием с учетом существующих и потенциальных угроз и рисков, определением оперативных и будущих целей деятельности системы экономической безопасности, формированием стратегии и гибкости планов в соответствии с изменением внутренней и внешней среды предприятия.
EN: Dissertation is devoted to research and generalization of methodological foundations of economic security of the railway transport enterprises in the conditions of reforming. Abstract methodological discourse changes in the economy, their impact on improving the economic security of the railway transport enterprises. From the standpoint of institutional economics paradigm formulated economic security as a research program, the shell of which is the basic institutions of economic power and economic activities of enterprises. The theoretical foundations of economic security of enterprises allowed to substantiate new approaches to the concept of "economic security", its interpretation as a phenomenon and process, place in modern economics, generated by the current state of the nature and risks in the economic life of enterprises. Revealed new approaches to methodology and definition of the basic directions of the economic assessment of the state of railway transport, which is characterized by the deterioration of the material and technical base, the sharp increase in energy costs in the production costs of transport, the deterioration of financial performance. The authors' concept of financial and economic security of the enterprise as a long-term management of the system of financial and economic security, taking into account existing and potential threats and risks, definition of operational and future goals of economic security activities, the formation of the strategy and the flexibility of the plans in accordance with changing internal and external environment of the enterprise. It is shown that as a result of the reform of the railway sphere of Ukraine may change the configuration inside the regional ties and, consequently, increase the political, economic and cultural potential of a number of regions, thus strengthening economic stability and national security of Ukraine.
Description: І. Рекун: ORCID 0000-0002-3536-7369
Захист – 02 грудня 2016 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12088
Appears in Collections:Інші праці КФЕБ
Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rekun.pdf400,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.