Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11976
Title: Філософія нестабільності та інтерпретація помилки в сучасній науці
Other Titles: The Philosophy of Instability and the Interpretation of Errors in Modern Science
Authors: Мямлін, Сергій Віталійович
Myamlin, Sergey V.
Keywords: концепція «розумний швидкий збій»
ризик
творчість
the concept of «Intelligent fast failure»
risk
creation
монографія
КВВГ
Issue Date: 2013
Publisher: Навчальна книга - Богдан, Тернопіль
Citation: Мямлін, С. В. Філософія нестабільності та інтерпретація помилки в сучасній науці / С. В. Мямлін // Гендерні дослідження: прикладні аспекти : наук. монографія / за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. – § 2.2. – С. 119–124.
Abstract: UK: відкриття в науці призвели до визнання того, що нестабільність і креативність притаманні нашому світу. Це має великі наслідки для того, як ми сприймаємо Всесвіт та наше місце в ньому. У своїх нарисах І. Пригожин відслідковує появу нового наукового світогляду і припускає, що він пропонує надію та нову відповідальність перед людством. Західна філософія освіти останнім часом розробила деякі підходи, які засновані на концепції «Розумний швидкий збій». Ця філософія викладання повинна стимулювати творчість, заохочуючи учнів ризикувати невдачею та усвідомлювати невдачу як найважливішу для розвитку дизайнерських навичок та суджень. Вчені, які дотримуються цієї філософії, зосереджують свої методи на тому, щоб відучити людей від багаторічної практики неприйняття ризику, підкреслюючи зв'язок між творчістю і ризиком. «Жодне питання не важливіше для інженера, ніж інтелектуальний збій», - каже Дж. Матсон. Проблема полягає в тому, що цей збій має бути «швидким», а не «повільним», і тоді він буде «продуктивним».
EN: Recent discoveries in science have led to the recognition that instability and creativity are inherent to our world. This has major implications for the way we perceive the universe and our place in it. In his essays I. Prigogine traces the emergence of the new worldview provided by science, and suggests that it offers hope and new responsibility for mankind. The Western philosophy of education has recently developed some approaches based on the concept of «Intelligent fast failure». This teaching philosophy is supposed to stimulate creativity by encouraging students to risk failure and to realize failure as essential to developing design skills and judgments. Scientists adhering to this philosophy centre their techniques on teaching people to unlearn years of practicing risk aversion, stressing the connection between creativity and risk. «No issue is more important to the engineer than intelligent failure», says J. Matson. The problem is that the failure should be «fast», not «slow» and then it will be «productive».
Description: С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11976
http://lib.iitta.gov.ua/6622/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_1%D0%97_zbor_18.51.58.pdf
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КВВГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myamlin.pdf173,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.