Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11914
Title: Організація віддаленої роботи колективів бібліотек університетів України за часів драматичних невідомостей
Other Titles: Организация удаленной работы коллективов библиотек университетов Украины во времена драматических неизвестностей
Organization of Remote Work for University Library Staff in Ukraine During Dramatic Uncertainties
Authors: Колесникова, Тетяна Олександрівна
Keywords: університетська бібліотека
організація роботи віддалених команд
моделі організації віддалено працюючих колективів
організаційний клімат
Україна
университетская библиотека
организация работы удаленных команд
модели организации удаленно работающих коллективов
организационный климат
Украина
COVID-19
university library
work organization of remote staff
organization models of remotely working staff
organizational climate
Ukraine
НТБ
Issue Date: 2020
Citation: Колесникова Т. О. Організація віддаленої роботи колективів бібліотек університетів України за часів драматичних невідомостей : [препринт]. 15.5.2020.
Abstract: UK: Анотація. Головне завдання кожного керівника бібліотеки за часів драматичних невідомостей (наприклад, за необхідності соціального дистанціювання при COVID-19) – організація роботи дистанційно працюючих співробітників. Готуючись до суттєвих змін у вищій освіті України, необхідно розробити можливі моделі організації віддалено працюючих команд (колективів) університетських бібліотек. Аналіз ситуації дозволив запропонувати наступні теоретичні моделі організації віддалено працюючих команд університетських бібліотек: Модель 1 – Еталонна; Модель 2 – Профі; Модель 3 – Стартова; Модель 4 – «Zero conditional» (умовно нульова). В практиках університетських бібліотек України найбільшого поширення отримала «Модель 3 – Стартова». Представлено досвід науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту в організації віддаленої роботи колективу.
RU: Аннотация. Главная задача каждого руководителя библиотеки во времена драматических неизвестностей (например, необходимости социального дистанцирования при COVID-19) – организация работы дистанционно работающих сотрудников. Готовясь к существенным изменениям в высшем образовании Украины, необходимо разработать возможные модели организации отдаленно работающих команд (коллективов) университетских библиотек. Анализ ситуации позволил предложить следующие теоретические модели организации отдаленно работающих команд университетских библиотек: Модель 1 – Эталонная; Модель 2 – Профи; Модель 3 – Стартовая; Модель 4 – «Zero conditional» (условно нулевая). В практиках университетских библиотек Украины наибольшее распространение получила «Модель 3 – Стартовая». Представлен опыт научно-технической библиотеки Днипровского национального университета железнодорожного транспорта в организации удаленной работы коллектива.
EN: Abstratct. The main task of each library director in times of dramatic uncertainties (for example, the need for social distance during COVID-19) is the organization of work for the employees working remotely. During preparation for significant changes in Ukrainian higher education, it is necessary to develop possible models for the organization of remotely working staff of university libraries. An analysis of the situation made it possible to develop the following theoretical models for the organization of remotely working staff of university libraries: Model 1 – Standard; Model 2 – Profi; Model 3 – Starting; Model 4 – Zero conditional. In the practice of university libraries in Ukraine, the most widely used is Model 3 – Starting. The experience of the Scientific and Technical Library of the Dnipro National University of Railway Transport in the remote work organization is presented.
Description: Т. Колесникова: ORCID: 0000-0002-4603-4375
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11914
Appears in Collections:Статті НТБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolesnykova .pdfпрепринт253,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.