Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11710
Title: Розробка альтернативного виду міського транспорту із загальним підвищенням рівня безпеки пасажирів
Other Titles: Разработка альтернативного вида городского транспорта с общим повышением уровня безопасности пассажиров
Development of an Alternative Type of Urban Transport With a General Increase in the Security Level of Passengers
Authors: Гузиєнко, М. В.
Сухіна, Л. А.
Keywords: транспорт
пасажиропотік
безпека перевезень та руху
екологія
пасажирська підвісна канатна дорога
транспорт
пассажиропоток
безопасность перевозок и движения
экология
пассажирская подвесная канатная дорога
transport
passenger flow
transport safety and traffic
ecology
passenger cableway
КМТ
КТБМ
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Гузиєнко М. В., Сухіна Л. А. Розробка альтернативного виду міського транспорту із загальним підвищенням рівня безпеки пасажирів. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. Дніпро, 2019. Вип. 16. С. 30–37. DOI: 10.15802/bttrp2019/189434.
Abstract: UK: Мета. В роботі поставлено за мету розробку основ альтернативного виду транспорту для умов міста, який дозволить скерувати пасажиропотоки, розвантажить конкретні зони міста та підвищить безпеку. Таким альтернативним видом транспорту є пасажирська підвісна канатна дорога, яка займає в сучасному світі про-відне місце в забезпеченні транспортно-технологічних та розважальних функцій в міських інфраструктурах. Методика. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз вимог безпеки пасажирів з урахуванням особливостей підвісної дороги. Запропоновано застосування комп’ютерного моделювання для вирішення задачі маршрутизації альтернативного виду транспорту. За його допомогою можливо виконати комп’ютерне моделювання профілю рельєфу, визначити перепад висот і ухил шляху. Результати. Для м. Дніпра проаналізовано завантаженість шляхів пересування населення у години пік, обрано місце дослідження та для нього за допомогою аналітичних даних отримано розрахункові дані. Для подальшої обробки інформації складена карта. Доведено, що в умовах мегаполісу канатна дорога є гідним та досить серйозним конкурентом іншим видам громадського транспорту. Оскільки транспортна система повинна використовуватися максимально ефективно, застосування пасажирської підвісної канатної дороги є доцільним та потребує виконання попереднього комплексу теоретичних й експериментальних досліджень із залученням фахівців різних напрямків. Наукова новизна. Наукова новизна полягає у вирішенні подальшої задачі регулювання та оптимізації пасажиропотоків міста, скоригованих наявністю нової альтернативної транспортної системи. Практична значимість. Підтверджено, що пріоритетом розвитку суспільства повинна бути безпека руху, зниження негативного впливу транспорту на людину і навколишнє середовище. Отримані дані доводять, що використання пасажирської підвісної канатної дороги, як альтернативного виду транспорту, актуально для вирішення ряду транспортних питань мегаполісу.
RU: Цель. В работе намечена целью разработка основ альтернативного вида транспорта для условий города, который позволит направить пассажиропотоки, разгрузит конкретные зоны города и повысит безопасность. Таким альтернативным видом транспорта является пассажирская подвесная канатная дорога, которая занимает в современном мире ведущее место в обеспечении транспортно-технологических и развлекательных функций в городских инфраструктурах. Методика. Для достижения поставленной цели проведен анализ требований безопасности пассажиров с учетом особенностей подвесной дороги. Предложено применение компьютерного моделирования для решения задачи маршрутизации альтернативного вида транспорта. С его помощью можно выполнить компьютерное моделирование профиля рельефа, определить перепад высот и уклон пути. Результаты. Для г. Днепра проанализирована загруженность путей передвижения населения в часы пик, выбрано место исследования и для него с помощью аналитических данных получены расчетные данные. Для дальнейшей обработки информации составлена карта. Доказано, что в условиях мегаполиса канатная дорога является достойным и достаточно серьезным конкурентом другим видам общественного транспорта. Поскольку транспортная система должна использоваться максимально эффективно, применение пассажирской подвесной канатной дороги целесообразно и требует выполнения предыдущего комплекса теоретических и экспериментальных исследований с привлечением специалистов различных направлений. Научная новизна. Научная новизна заключается в решении дальнейшей задачи регулирования и оптимизации пассажиропотоков города, скорректированных наличием новой альтернативной транспортной системы. Практическая значимость. Подтверждено, что приоритетом развития общества должна быть безопасность движения, снижение негативного воздействия транспорта на человека и окружающую среду. Полученные данные показывают, что использование пассажирской подвесной канатной дороги, как альтернативного вида транспорта, актуально для решения ряда транспортных вопросов мегаполиса.
EN: Purpose. The goal is to develop the foundations of an alternative mode of transport for the conditions of the city, which will allow directing passenger flows, unloading specific areas of the city and increasing safety. Such an alternative mode of transport is the passenger cableway, which occupies a leading place in the modern world in providing transport, technological and entertainment functions in urban infrastructures. Methodology. To achieve this goal, an analysis of passenger safety requirements was carried out taking into account the characteristics of the cableway. The use of computer modeling to solve the routing problem of an alternative mode of transport is pro-posed. Using it, you can perform computer modeling of the profile of the relief, determine the elevation and slope of the path. Findings. For the city of Dnpiro, the workload of the population’s movement routes during peak hours was analyzed, the place of study was selected and calculated data were obtained for it using analytical data. A map has been compiled for further information processing. It is proved that in a metropolis, the cable car is a worthy and quite serious competitor to other types of public transport. Since the transport system should be used as efficiently as possible, the use of a passenger cableway is advisable and requires the implementation of the previous set of theoretical and experimental studies involving specialists from various fields. Originality. Originality lies in solving the further task of regulating and optimizing the passenger flow of the city, adjusted by the presence of a new alternative transport system. Practical value. It was confirmed that the priority for the development of society should be traffic safety, reducing the negative impact of transport on humans and the environment. The data obtained show that the use of passenger cableway as an alternative mode of transport is relevant for solving a number of transport issues in the metropolis.
Description: М. Гузиєнко: ORCID 0000-0001-6378-9166; Л. Сухіна: ORCID 0000-0003-4568-4269
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11710
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/189434/190697
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/189434
ISSN: 2227-1252 (Print)
2413-6212 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/bttrp2019/189434
Appears in Collections:Статті КМТ
Статті КТБМ
Випуск 16 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huzyienko.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.