Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11516
Title: Technology for Water Purification From Residues of Drugs and Plastic
Other Titles: Технологія очищення води від залишків лікарських препаратів та пластику
Технология очистки воды от остатков лекарственных препаратов и пластика
Authors: Dolina, Leonid F.
Mashykhina, Polina B.
Dolina, D. A.
Keywords: wastewater treatment
drinking water treatment
plastic in wastewater and drinking water
drugs in wastewater
new sources of drinking water
technological scheme for water purification
concentration of hazardous drugs in water
очищення стічних вод
очищення питної води
пластик у стічній та питній водах
ліки в стічних водах
нові джерела питної води
технологічна схема з очищення вод
концентрація небезпечних ліків у воді
очистка сточных вод
очистка питьевой воды
пластик в сточной и питьевой воде
лекарства в сточных водах
новые источники питьевой воды
технологическая схема по очистке воды
концентрация опасных лекарств в воде
КГВ
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Dolina, L. F. Technology for water purification from residues of drugs and plastic / L. F. Dolina, P. B. Mashykhina, D. A. Dolina // Наука та прогрес транспорту. – 2019. – № 4. – С. 26–36. – DOI: 10.15802/stp2019/176517.
Abstract: EN: Purpose. The main purpose of the article is to develop a technology for water purification from residues of oilfat-cream containing drugs, in particular technology and a technological scheme for purifying urban (municipal) wastewater from plastics and residues of drugs. Methodology. The studies were carried out based on the analysis of scientific sources and reporting data on the availability of drugs and plastics in the water of Ukraine, European countries, and the USA. Findings. The authors present the results of a comprehensive review of issues related to the determination of the availability of drugs in various waters, their concentrations and the most dangerous drugs-toxicants. Medicines and plastics can accumulate not only in humans and animals, but also in sea and river fish, etc. The presence of drugs and plastic in the body can have a negative impact on the health. The treatment facilities in Ukraine and the world are not sufficiently adapted for the detection of drugs and plastics and their purification. Originality. The authors of this material conducted studies to determine the content of plastic in drinking tap water in Dnipro and Zaporizhzhia cities. Drinking water from the tap contains less plastic particles than bottled water of the famous Ukrainian trade brands. The work developed technological schemes for the purification of industrial wastewater from pharmaceutical enterprises for the manufacture of creams, ointments, oils and other products for treatment and cosmetic purposes. Structures and methods for purifying water from these pollutants have been pro-posed, which had not been previously used at water purification stations, but successfully apply in other industries. Practical value. The use of environmentally efficient technologies in Ukraine will allow obtaining high-quality drinking water, but it will require re-equipment and reconstruction of water treatment plants. Major funding should be provided by corresponding articles. Currently, in Ukraine (even in Kyiv) there are no stations for the purification of drinking and waste waters, which would use modern technologies and facilities, but high-quality water is the health and life of people.
UK: Мета. Основна мета статті – розробити технологію очищення води від залишків масло-жиро-крем вмісних ліків, зокрема технологію очищення міських (муніципальних) стічних вод від пластику і залишків лікарських препаратів. Методика. Дослідження виконані на підставі аналізу наукових джерел і звітних даних про наявність ліків і пластику у водах України, європейських країнах, США. Результати. Автори представляють результати комплексного розгляду питань, пов’язаних із визначенням наявності ліків у різних водах, їх концентрацій і найбільш небезпечних лікарських препаратів-токсикантів. Медикаменти й пластик можуть накопичуватися не тільки в організмі людей і тварин, а й у морській і річковій рибі і т. д. Присутність в організмі ліків і пластику негативно впливає на здоров’я. Очисні споруди України та світу недостатньо пристосовані для виявлення у воді ліків і пластику, її очищення. Наукова новизна. Автори цієї статті провели дослідження з визначення вмісту пластику в питній водопровідній воді міст Дніпра й Запоріжжя. Питна вода з-під крана містить менше частинок пластику, ніж бутильована вода відомих українських торгових брендів. Розроблені технологічні схеми з очищення стічних вод фармацевтичних підприємств із виготовлення кремів, мазей, масел та іншої продукції для лікування й косметичних цілей. Запропоновано споруди й методи для очищення вод від зазначених, забруднень, які не використовували раніше на станціях очистки вод, але успішно застосовують в інших галузях промисловості. Практична значимість. Застосування в Україні екологічно ефективних технологій дозволить отримувати високоякісну питну воду, проте вимагає переобладнання й реконструкції водоочисних станцій. Для цього потрібно передбачити відповідні статті за основним фінансуванням. У наш час в Україні (навіть у Києві) немає станцій з очищення питної і стічних вод, на яких би використовувались сучасні технології і споруди, але ж якісна вода – це здоров’я і життя людей.
RU: Цель. Основная цель статьи – разработать технологию очистки воды от остатков масло-жиро-крем содержащих лекарств, в частности технологию очистки городских (муниципальных) сточных вод от пластика и остатков лекарственных препаратов. Методика. Исследования выполнены на основании анализа научных источников и отчетных данных о наличии лекарств и пластика в воде Украины, европейских странах, США. Результаты. Авторы представляют результаты комплексного рассмотрения вопросов, связанных с определением наличия лекарств в различных водах, их концентраций и наиболее опасных лекарственных препаратов-токсикантов. Медикаменты и пластик могут накапливаться не только в организме людей и животных, но и в морской и речной рыбе и т. д. Присутствие в организме лекарств и пластика оказывает негативное влияние на здоровье. Очистные сооружения Украины и мира недостаточно приспособлены для обнаружения в воде лекарств и пластика, её очистки. Научная новизна. Авторы этой статьи провели исследования по определению содержания пластика в питьевой водопроводной воде городов Днепра и Запорожья. В питьевой воде из-под крана содержится меньше частиц пластика, чем в бутилированной воде известных украинских торговых брендов. Разработаны технологические схемы по очистке сточных вод фармацевтических предприятий по изготовлению кремов, мазей, масел и другой продукции для лечения и косметических целей. Предложены сооружения и методы для очистки вод от указанных загрязнений, которые не использовали ранее на станциях очистки вод, но успешно применяют в других отраслях промышленности. Практическая значимость. Применение в Украине экологически эффективных технологий позволит получать высококачественную питьевую воду, однако потребует переоборудования и реконструкции водоочистных станций. Для этого нужно предусмотреть соответствующие статьи по основному финансированию. В настоящее время в Украине (даже в Киеве) нет станций по очистке питьевой и сточных вод, на которых бы использовались современные технологии и сооружения, а ведь качественная вода – это здоровье и жизнь людей.
Description: L. Dolina: ORCID 0000-0001-6082-7091; P. Mashykhina: ORCID 0000-0003-3057-9204; D. Dolina: ORCID 0000-0002-2962-2722
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11516
http://stp.diit.edu.ua/article/view/176517/179733
http://stp.diit.edu.ua/article/view/176517
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2019/176517
Appears in Collections:Статті КГВ
№ 4 (82)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolina.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.