Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11452
Title: Лінеарізація магнітних характеристик тягових двигунів постійного струму
Other Titles: Линеаризация магнитных характеристик тяговых двигателей постоянного тока
Linearization of the Magnetic Characteristics of the DC Traction Motors
Authors: Кедря, Михайло Михайлович
Карабут, Юлія Олександрівна
Малюк, Андрій Олександрович
Keywords: аналіз перехідних процесів
тяговий двигун
характеристика намагнічування
залежність індуктивності від струму
апроксимація
метод малого параметра
поліном
графік відхилень значень апроксимуючої функції від дійсних значень в точках вихідних даних
максимальне відхилення
середня відносна похибка апроксимації
точка лінеаризації
лінеаризація
анализ переходных процессов
тяговый двигатель
характеристика намагничивания
зависимость индуктивности от тока
аппроксимация
поленом
график отклонений значений аппроксимирующей функции от действительных значений в точках выходных данных
максимальное отклонение
средняя относительная погрешность аппроксимации
точка линеаризации
линеаризация
transient analysis
traction motor
magnetization characteristic
current dependence on inductance
approximation
small parameter method
log
graph of deviations of approximation function values from actual values at output data points
maximum deviation
average relative error of approximation
linearization point
linearization
КТЕМ
Issue Date: 2019
Publisher: ТОВ «Арована Інвест», Дніпро
Citation: Кедря, М. М. Лінеаризація магнітних характеристик тягових двигунів постійного струму: [препринт] / М. М. Кедря, Ю. О. Карабут, А. О. Малюк // Вісн.сертифікації залізн. трансп. – 2019. – № 1. – С. 17–22.
Abstract: UK: Розглядається тяговий двигун послідовного збудження ЕД1414У1. На основі характеристики намагнічування двигуна проведено апроксимацію, а потім лінеарізацію отриманого аналітичного виразу по методу малого параметра.
RU: анализ переходных процессов, тяговый двигатель, характеристика намагничивания, зависимость индуктивности от тока, аппроксимация, метод малого параметра, поленом, график отклонений значений аппроксимирующей функции от действительных значений в точках выходных данных, максимальное отклонение, средняя относительная погрешность аппроксимации, точка линеаризации, линеаризация.
EN: Keywords: transient analysis, traction motor, magnetization characteristic, current dependence on inductance, approximation, small parameter method, log, graph of deviations of approximation function values from actual values at output data points, maximum deviation, average relative error of approximation, linearization point, linearization.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11452
Appears in Collections:Статті КТЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kedria.pdfпрепринт322,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.