Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11287
Title: Влияние структуры сил на колебания и устойчивость движения вагонов
Other Titles: Вплив структури сил на коливання і стійкість руху вагонів
Authors: Татаринова, Валентина Анатольевна
Keywords: влияние
колебание
устойчивость движения вагонов
рельсовые экипажи
движение поездов
вплив
коливання
стійкість руху вагонів
рейкові екіпажі
рух поїздів
КТБМ
Issue Date: 1980
Publisher: Днепропетровский ордена институт инженеров железнодорожного транспорта имени М. И. Калинина
Citation: Татаринова, В. А. Влияние структуры сил на колебания и устойчивость движения вагонов : автореф. дис. ... канд. техн. наук: : 05.22.07 / В. А. Татаринова ; Днепропетр. ин-т инж. ж.-д. трансп. им. М. И. Калинина. – Днепропетровск, 1980. – 20 с. Защита – 13 ноября 1980 г.
Abstract: RU: Целью работы является установление зависимости устойчивости движения различных типов вагонов от структуры действующих сил, изучение возможности стабилизации движения рельсовых экипажей при помощи консервативных, диссипативных и гироскопических сил в условиях неприменимости теорем Томсона-Тета, а также разработка способов оптимизации параметров системы с использованием информации о структуре действующих сил. Методы исследования. Устойчивость невозмущенного движения рельсовых экипажей исследована в соответствии с теорией А. И. Ляпунова. Критические скорости движения и амплитуды установившихся колебаний тепловых конструкций железнодорожных экипажей с одинарным и двойным рессорными подвешиваниями определены численными методами с помощью ЭВМ. Для исследования структурной устойчивости рассматриваемых экипажей применена теория Ю. И. Неймарка. Оптимизация параметров упругих элементов схемы подвешивания проведена с использованием информации о структуре позиционных сил. Актуальность темы. Повысить скорость движения грузовых и пассажирских поездов. Увеличение скоростей движения, комфорта пассажиров и минимального воздействия на путь обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования существующих и создания новых конструкций железнодорожных экипажей. В связи с этим возрастает актуальность научно-исследовательских работ, направленных на изучение и прогнозирование динамических качеств рельсовых экипажей, отвечающих повышенным требованиям.
UK: Метою роботи є встановлення залежності стійкості руху різних типів вагонів від структури діючих сил, вивчення можливості стабілізації руху рейкових екіпажів за допомогою консервативних, дисипативних і гіроскопічних сил в умовах незастосовності теорем Томсона-Тета, а також розробка способів оптимізації параметрів системи з використанням інформації про структуру діючих сил. Методи дослідження. Стійкість невозмущенного руху рейкових екіпажів досліджена відповідно до теорії А. І. Ляпунова. Критичні швидкості руху і амплітуди сталих коливань теплових конструкцій залізничних екіпажів з одинарним і подвійним ресорного підвішування визначені чисельними методами за допомогою ЕОМ. Для дослідження структурної стійкості розглянутих екіпажів застосована теорія Ю. І. Неймарка. Оптимізація параметрів пружних елементів схеми підвішування проведена з використанням інформації про структуру позиційних сил. Актуальність теми. Підвищити швидкість руху вантажних і пасажирських поїздів. Збільшення швидкостей руху, комфорту пасажирів і мінімального впливу на шлях обумовлює необхідність подальшого вдосконалення існуючих і створення нових конструкцій залізничних екіпажів. У зв'язку з цим зростає актуальність науково-дослідних робіт, спрямованих на вивчення і прогнозування динамічних якостей рейкових екіпажів, які відповідають підвищеним вимогам.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11287
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+Tatarinova.pdf998,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.