Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11273
Title: Аналіз існуючих методів і моделей при обгрунтуванні організаційно-технологічних рішень будівництва об’єктів
Other Titles: Анализ существующих методов и моделей при обосновании организационно-технологических решений строительства объектов
Analysis of Existing Methods and Models when Rationale of Organizational-Technological Solutions of Construction Objects
Authors: Радкевич, Анатолій Валентинович
Арутюнян, Ірина Андріївна
Данкевич, Наталія Олександрівна
Keywords: організаційно-технологічні рішення
імітаційна модель
системотехніка
ризики
организационно-технологические решения
имитационная модель
системотехника
риски
organizational and technological solution
simulation model
systems engineering
risk
КБВ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Радкевич, А. В. Аналіз існуючих методів і моделей при обгрунтуванні організаційно-технологічних рішень будівництва об’єктів / А. В. Радкевич, І. А. Арутюнян, Н. О. Данкевич // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2017. – Вип. 11. – С. 74–80. – doi: 10.15802/bttrp2017/158794.
Abstract: UK: Мета. В статті поставлено за мету проаналізувати методи і моделі, що обґрунтовують організаційно-технологічні рішення будівництва об’єктів, зокрема, мостів і транспортних тунелів. Методика. Нормативна документація, яка використовується в даний час, має цілий ряд недоліків, обумовлених недосконалістю інформації, вільністю форми представлення даних, до того ж практично не враховує вимог автоматизації. В сучасних умовах будівництва об’єктів на оптимальність організаційно-технологічних рішень впливають різні фактори, частина яких є причинами виникнення ризику, а друга виникає в якості заходів, які знижують вплив ризику. Ці обставини зумовлюють необхідність розробки ефективної системи яка мінімізує їх вплив на вибір оптимального варіанту організаційно-технологічних рішень. Це дозволяє мінімізувати строки и вартість будівництва при заданій якості будівельно-монтажних робіт з урахуванням вибраних методів організації и технології виробництва будівельно-монтажних робіт. Результати. Створено сучасну імітаційну модель на основі системотехнічних принципів, яка дозволить створити оптимальні умови розв’язання складних питань надійності організаційно-технологічних рішень при будівництві об’єктів, зокрема, мостів і транспортних тунелів. Наукова новизна. Доведено, що в умовах ринкових відносин оптимальність організаційно-технологічних рішень може бути досягнута лише при врахуванні ризиків, що виникають у зв’язку зі змінами в організаційно-технологічному середовищі функціонування проектних і будівельних організацій та інших учасників інвестиційно-будівельної діяльності. Практична значимість. Розроблено метод імітаційного моделювання, який створює додаткову можливість при оцінці ризику за рахунок того, що робить можливим появу випадкових сценаріїв.
RU: Цель. В статье поставлена цель проанализировать методы и модели, которые обосновывают организационно-технологические решения строительства объектов, в частности, мостов и транспортных тоннелей. Методика. Нормативная документация, которая используется в настоящее время, имеет целый ряд недостатков, обусловленных несовершенством информации, произвольностью формы представления данных, к тому же практически не учитывает требований автоматизации. В современных условиях строительства объектов на оптимальность организационно-технологических решений влияют различные факторы, часть которых являются причинами возникновения риска, а вторая возникает в качестве мер снижающих влияние риска. Эти обстоятельства обусловливают необходимость разработки эффективной системы, которая минимизирует их влияние на выбор оптимального варианта организационно-технологических решений. Это позволяет минимизировать сроки и стоимость строительства при заданной качества строительно-монтажных работ с учетом выбранных методов организации и технологии производства строительно-монтажных работ. Результаты. Создание современной имитационной модели на основе системотехнических принципов, которая позволит создать оптимальные условия решения сложных вопросов надежности организационно-технологических решений при строительстве объектов, в частности, мостов и транспортных тоннелей. Научная новизна. Доказано, что в условиях рыночных отношений оптимальность организационно-технологических решений может быть достигнуто лишь при учете рисков, возникающих в связи с изменениями в организационно-технологической среде функционирования проектных и строительных организаций и других участников инвестиционно-строительной деятельности. Практическая значимость. Разработан метод имитационного моделирования, который создает дополнительную возможность при оценке риска за счет того, что делает возможным появление случайных сценариев.
EN: Purpose. A purpose to analyses methods and models, which ground the organization and technology decisions of building of objects, in particular, bridges and transporting tunnels, is put in the article. Methodology. A normative document which is used presently has whole row failings, conditioned by imperfection of information, arbitrariness of form of presentation of information, besides practically does not take into account the requirements of automation. In modern conditions of construction on the optimality of organizational and technological solutions to a variety of factors, some of which are the causes of risk, and the second arises as measures to reduce the impact of the risk. These circumstances require the development of an effective system that minimizes their impact on the selection of optimal organizational and technological solutions. To minimize the time and cost of construction for a given quality of construction works based on the selected methods of organization and technology of production of construction works. Findings. The creation of modern simulation models based on engineering principles that will allow to create optimal conditions to address the complex issues of the reliability of organizational and technological solutions in the construction of objects, in particular, bridges and transporting tunnels. Originality. Has been proved in the conditions of market relations the optimality of organizational and technological solutions can only be achieved at the account of risks arising from changes in the organizational and technological environment of project and construction organizations and other participants of investment and construction activities. Practical value. A simulation technique, which creates additional possibility at estimation of risk due to that does possible appearance of casual scenarios, has developed.
Description: А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517, І. Арутюнян: ORCID 0000-0002-5049-3742
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11273
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/158794
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/158794/158502
Other Identifiers: doi: 10.15802/bttrp2017/158794
Appears in Collections:Статті КБВ
Випуск 11 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radkevich.pdf239,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.