Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11232
Title: Сучасний стан транспортної інфраструктури туристичної галузі України
Other Titles: Современное состояние транспортной инфраструктуры туристической сферы Украины
Modern State of Transport Infrastructure of Tourist Department of Ukraine
Authors: Юхновська, Юлія Олександрівна
Keywords: транспортна інфраструктура
туристична галузь
транспортні послуги
рекреаційні ресурси
сфера туризму
транспортні послуги капіталу
транспортная инфраструктура
туристическая отрасль
транспортные услуги
рекреационные ресурсы
сфера туризма
transport infrastructure
tourism industry
transport services
recreational resources
tourism sphere
transport services
КФЕБ
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Юхновська, Ю. О. Сучасний стан транспортної інфраструктури туристичної галузі України // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 16. – С. 76–84. – DOI: 10.15802/pte.v0i16.151097.
Abstract: UK: Мета. Проaнaлiзувaти сучaсний стан, перспективи розвитку та недоліки транспортної інфраструктури туристичної галузі Укрaїни і перспективні напрямки розвитку компонентів транспортної інфраструктури туристичної сфери України. Методика. Для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: монографічний (при вивченні стану транспортної інфраструктури в Україні), порівняння (при оцінці перевезених пасажирів за видами транспорту в Україні). Системний аналіз дозволив надати характеристику основних проблем транспортної інфраструктури туристичної галузі Укрaїни. Також був використаний діалектичний підхід до вивчення явищ і процесів транспортної інфраструктури туристичної галузі. Результати. У роботі досліджено сучасний стан транспортної інфраструктури туристичної галузі України, а також проблеми та перспективи розвитку туристичної транспортної інфраструктури та запропоновані шляхи вирішення конкретних завдань для зміцнення позицій України на світовому ринку всієї транспортної інфраструктури України. Наукова новизна. Запропоновані напрями удосконалення в сфері організації транспортних послуг для досягнення синергетичного ефекту в системі транспортної інфраструктури туристичної галузі, які на відміну від існуючих базуються на економічних результатах господарської діяльності транспортних компаній України, які потребують значних інвестицій на відновлення існуючої транспортної інфраструктури, удосконалення організаційних структур управління туристичною сферою та досягнення ретельної координації та узгодженості розкладів відправлення літаків, потягів та інших транспортних засобів, при злагодженій організації здачі багажу й контролю за його пересуванням під час всієї подорожі, а також при дотриманні інтегрованих міжнародних стандартів резервування місць й простоті пересадок. Практична значимість. Використання наведених пропозицій дозволить керівництву транспортних підприємств приймати науково-обґрунтовані та організаційні рішення щодо розвитку транспортної інфраструктури туристичної сфери України на перспективу та сприятимуть зміцненню туристичного потенціалу України, поліпшити транспортне обслуговування, сприяти соціально-економічному розвитку регіональних територій і водночас відіграти значну роль у подальшому розвитку туризму.
RU: Цель. Проанализировать современное состояние, перспективы развития и недостатки транспортной инфраструктуры туристической отрасли Украины и перспективные направления развития компонентов транспортной инфраструктуры туристической сферы Украины. Методика. Для решения поставленной цели в работе использованы следующие методы исследования: монографический (при изучении состояния транспортной инфраструктуры в Украине), сравнение (при оценке перевезенных пассажиров по видам транспорта в Украине). Системный анализ позволил предоставить характеристику основных проблем транспортной инфраструктуры туристической отрасли Украины. Также был использован диалектический подход к изучению явлений и процессов транспортной инфраструктуры туристической отрасли. Результаты. В работе исследовано современное состояние транспортной инфраструктуры туристической отрасли Украины, а также проблемы и перспективы развития туристической инфраструктуры и предложены пути решения конкретных задач для укрепления позиций Украины на мировом рынке всей транспортной инфраструктуры Украины. Научная новизна. Предложены направления совершенствования в сфере организации транспортных услуг для достижения синергетического эффекта в системе транспортной инфраструктуры туристической отрасли, в отличие от существующих базирующие на экономических результатах хозяйственной деятельности транспортных компаний Украины, требующих значительных инвестиций на восстановление существующей транспортной инфраструктуры, совершенствование организационных структур управления туристической сферой и достижения тщательной координации и согласованности расписаний отправления самолетов, поездов и других транспортных средств, при слаженной организации сдачи багажа и контроля за его передвижением во время всего путешествия, а также при соблюдении интегрированных международных стандартов резервирования мест и простоте пересадок. Практическая значимость. Использование приведенных предложений позволит руководству транспортных предприятий принимать научно обоснованные и организационные решения по развитию транспортной инфраструктуры туристической сферы Украины на перспективу и способствовать укреплению туристического потенциала Украины, улучшить транспортное обслуживание, способствовать социально-экономическому развитию региональных территорий и одновременно играть значительную роль в дальнейшем развитии туризма.
EN: The purpose. Analyze the state of affairs, development prospects and disadvantages of the transport infrastructure of the tourist industry of Ukraine and the perspective directions of development of components of the transport infrastructure of the tourist sector of Ukraine. Method. In order to achieve this goal, the following research methods have been used in the work: monographic (when studying the state of transport infrastructure in Ukraine), comparison (in assessing transported passengers by type of transport in Ukraine). System analysis allowed to characterize the main problems of the transport infrastructure of the tourist industry of Ukraine. A dialectical approach to studying the phenomena and processes of the transport infrastructure of the tourism industry was also used. The Results. In this work the modern state of transport infrastructure of the tourist industry of Ukraine, as well as problems and prospects of development of tourist transport infrastructure is investigated, and ways of solving concrete problems for strengthening of Ukraine's positions on the world market of all transport infrastructure of Ukraine are proposed. Scientific novelty. The directions of improvement in the field of transport services organization are proposed to achieve a synergistic effect in the system of transport infrastructure of the tourism industry, which, unlike existing ones, are based on the economic results of the economic activity of transport companies of Ukraine, which require significant investments in the restoration of existing transport infrastructure, improvement of organizational structures of management of the tourism sector and the achievement of careful coordination and coherence of flight schedules , trains and other vehicles, with the coordinated organization of baggage and control of its movement throughout the journey, as well as with the observance of the integrated international standards of reservation of seats and ease of transplantation. The practical significance. Using the above suggestions will allow the management of transport companies to take scientifically grounded and organizational decisions on the development of transport infrastructure of the tourism sector of Ukraine in the future and will contribute to strengthening the tourist potential of Ukraine, improve transport services, promote the socio-economic development of the adjacent territories and at the same time play a significant role in the further development of tourism.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11232
http://pte.diit.edu.ua/article/view/151097/161712
http://pte.diit.edu.ua/article/view/151097
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i16.151097
Appears in Collections:Статті КФЕБ
Випуск 16 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yukhnovskaya.pdf634,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.