Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11194
Title: Удосконалення технології обміну груп вагонів у групових поїздах
Other Titles: Усовершенствование технологии обмена групп вагонов в групповых поездах
Improvement Technology of the Exchange of Wagon Groups in Group Trains
Authors: Мазуренко, Олександр Олександрович
Keywords: технологія роботи
двогрупний поїзд
група вагонів
технічна станція
технология работы
двугруппный поезд
группа вагонов
техническая станция
work technology
two-unit train
wagon group
technical station
КТВ
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Мазуренко, О. О. Удосконалення технології обміну груп вагонів у групових поїздах // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 16. – С. 65–69. – doi: 10.15802/tstt2018/164066.
Abstract: UK: Мета. Метою дослідження є оцінка ефективності удосконалення технології обміну груп вагонів у групових поїздах на технічних станціях. В статті розглядається можливість зниження витрат технічної станції, пов’язаних з виконанням обміну груп вагонів в груповому поїзді. В якості удосконалення існуючої технології пропонується розглядати груповий поїзд як поїзд що надходить у розформування. Методика. Дослідження ефективності удосконалення технології обміну груп вагонів у групових поїздах виконано за допомогою імітаційного моделювання. Для досліджень було використано модель роботи технічної станції, яка розроблена автором раніше. Результати. Виконано теоретичні дослідження можливості впровадження удосконаленої технології обміну груп вагонів у групових поїздах на попутних технічних станціях. Результати досліджень показали, що застосування запропонованої технології роботи технічної станції забезпечує зниження тривалості простою вагонів на станції, а також обсягів маневрової роботи. Даний ефект досягається без додаткових капітальних вкладень. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в доведенні ефективності удосконалення технології обміну груп вагонів. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що впровадження її результатів дозволить скоротити витрати технічних станцій, які пов’язані з виконанням обміну груп вагонів у групових поїздах. Впровадження запропонованих змін можливе для всіх типів технічних станцій, на яких виконуються операції по обслуговуванню групових поїздів та не потребує значних організаційних та експлуатаційних витрат.
RU: Цель. Целью исследования есть оценка эффективности усовершенствования технологии обмена групп вагонов в групповых поездах на технических станциях. В статье рассматривается возможность снижения затрат технической станции, связанных с выполнением обмена групп вагонов в групповом поезде. В качестве усовершенствования существующей технологии предлагается рассматривать групповой поезд как поезд, который прибывает в расформирование. Методика. Исследование эффективности усовершенствования технологии обмена групп вагонов в групповых поездах выполнено с помощью имитационного моделирования. Для исследований была использована модель работы технической станции, разработанная автором ранее. Результаты. Выполнены теоретические исследования возможности внедрения усовершенствованной технологии обмена групп вагонов в групповых поездах на попутных технических станциях. Результаты исследований показали, что применение предлагаемой технологии работы технической станции обеспечивает снижение продолжительности простоя вагонов на станции, а также объемов маневровой работы. Данный эффект достигается без дополнительных капитальных вложений. Научная новизна. Научная новизна работы заключается в доказательстве эффективности усовершенствования технологии обмена групп вагонов. Практическая значимость. Практическая значимость работы заключается в том, что внедрение ее результатов позволит сократить расходы технических станций, которые связаны с выполнением обмена групп вагонов в групповых поездах. Внедрение предложенных изменений возможно для всех типов технических станций, на которых выполняются операции по обслуживанию групповых поездов и не требует значительных организационных и эксплуатационных расходов.
EN: Purpose. The purpose of the study is to assess the effectiveness of the improvement of the technology of the exchange of groups of cars in group trains at technical stations. The article discusses the possibility of reducing the costs of a technical station related to the exchange of wagon groups in a group train. As an improvement to the existing technology, it is proposed to consider a group train as a train that arrives at a disbandment. Methodology. The study of the effectiveness of the improvement of the exchange technology of wagon groups in group trains was carried out using simulation modeling. For research, a model of the work of a technical station developed by the author earlier was used. Findings. Theoretical studies have been carried out on the possibility of introducing an improved technology for the exchange of wagon groups in group trains at associated technical stations. The research results showed that the application of the proposed technology of the technical station operation reduces the idle time of wagons at the station, as well as the volume of shunting work. This effect is achieved without additional capital investments. Originality. The scientific novelty of the work lies in the proof of the effectiveness of improving the technology of exchanging wagon groups. Practical value. The practical significance of the work lies in the fact that the implementation of its results will reduce the costs of technical stations that are associated with the exchange of wagon groups in group trains. Implementation of the proposed changes is possible for all types of technical stations at which operations for servicing group trains are performed and does not require significant organizational and operating costs.
Description: О. Мазуренко: ORCID 0000-0001-5591-1790
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11194
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/164066
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/164066/pdf_149
Other Identifiers: doi: 10.15802/tstt2018/164066
Appears in Collections:Статті КТВ
Випуск 16 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazurenko.pdf475,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.