Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11186
Title: Дослідження умов ефективного впровадження в Україні несупроводжуваних контрейлерних перевезень
Other Titles: Исследование условий эффективного внедрения в Украине несопровождаемых контрейлерных перевозок
Study of the Conditions of Effective Implementation in Ukraine Unaccompanied Counter-Traffic Transport
Authors: Березовий, Микола Іванович
Малашкін, Вячеслав Віталійович
Білан, Віра Володиміровна
Keywords: контрейлер
інтермодальні перевезення
комбіновані перевезення
автомобільний напівпричіп
вартість доставки
термінал
показники ефективності
залізничний маршрут
интермодальные перевозки
комбинированные перевозки
автомобильный полуприцеп
стоимость доставки
терминал
показатели эффективности
железнодорожный маршрут
contrailer
intermodal transport
combined transport
car semi-trailer
cost of delivery
terminal
per-formance indicators
railway route
КТВ
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Березовий, М. І. Дослідження умов ефективного впровадження в Україні несупроводжуваних контрейлерних перевезень / М. І. Березовий, В. В. Малашкін, В. В. Білан // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 16. – С. 4–12. – doi: 10.15802/tstt2018/164052.
Abstract: UK: В статті виконано аналіз особливостей контрейлерних перевезень на північноамериканських та європейських залізницях та основні напрямки підвищення ефективності таких перевезень і шляхи залучення їх додаткових обсягів. Проаналізовано основні параметри українських залізниць стосовно здійснення контрейлерних перевезень, систему нарахування тарифу за перевезення, додаткових плат та зборів і основні технічні та технологічні недоліки існуючої технології перевезення автомобільних напівпричепів на залізничних платформах. На підставі аналізу європейських контрейлерних систем шляхом їх порівняльного аналізу для подальших розрахунків ефективності впровадження обрано систему CargoBeamer. На підставі розрахунку вартості доставки автомобільного напівпричепа від складу відправника до складу отримувача в містах Дніпро та Львів було розроблено технологію перевезення напівпричепів та варіанти організації їх перевезення за системою CargoBeamer, що відрізняються тривалістю обігу вагону та обсягом перевезень. Шляхом розрахунку економічних показників проекту було встановлено термін окупності капітальних інвестицій та відкинуто збиткові варіанти організації перевезень. Економічна ефективність проекту встановлена розрахунком чистої поточної вартості, внутрішньої норми доходу та індексу прибутковості для варіантів з терміном окупності до 12,5 років. На підставі розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту за різними варіантами проекту встановлено умови, при яких прибуткові варіанти проекту є ефективними для інвесторів. За результатами розрахунків сформульовано основні висновки щодо напрямків залучення контрейлерних перевезень та підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту.
RU: В статье выполнен анализ особенностей контрейлерных перевозок на североамериканских и европейских железных дорогах и основные направления повышения эффективности таких перевозок и пути привлечения их дополнительных объемов. Проанализированы основные параметры украинских железных дорог относительно осуществления контрейлерных перевозок, система начисления тарифа за перевозку, дополнительных плат и сборов и основные технические и технологические недостатки существующей технологии перевозки автомобильных полуприцепов на железнодорожных платформах. На основании анализа европейских контрейлерных систем путем их сравнительного анализа для дальнейших расчетов эффективности внедрения выбрана система CargoBeamer. На основании расчета стоимости доставки автомобильного полуприцепа от склада отправителя до склада получателя в городах Днепр и Львов была разработана технология перевозки полуприцепов и варианты организации их перевозки по системе CargoBeamer, отличающиеся продолжительностью оборота вагона и объемом перевозки. Путем расчета экономических показателей проекта был установлен срок окупаемости капитальных инвестиций и исключены убыточные варианты организации перевозок. Экономическая эффективность проекта установлена расчетом чистой текущей стоимости, внутренней нормы дохода и индекса доходности для вариантов со сроком окупаемости до 12,5 лет. На основании расчета показателей эффективности инвестиционного проекта с различными вариантами проекта определены условия, при которых прибыльные варианты проекта являются эффективными для инвесторов. По результатам расчетов сформулированы основные выводы относительно направлений привлечения контрейлерных перевозок и повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта.
EN: The article analyzes the features of contrailer traffic on the North American and European railways and the main directions of improving the efficiency of such transportation and ways to attract their additional volumes. The main parameters of Ukrainian railways are analyzed regarding the implementation of piggyback transportation, the system of charging tariffs for transportation, additional fees and charges, and the main technical and technological shortcomings of the existing technology for transporting automobile semi-trailers on railway platforms. Based on the analysis of European piggyback systems by means of their comparative analysis, the CargoBeamer system was selected for further calculations of the implementation efficiency. Based on the calculation of the cost of delivery of the automobile semi-trailer from the sender's warehouse to the recipient's warehouse in the cities of Dnipro and Lviv, the technology of transporting semi-trailers and options for organizing their transportation through the CargoBeamer system, differing in the duration of the car turnover and transportation volume, were developed. By calculating the economic indicators of the project, the payback period for capital investments was established and unprofitable transportation options were excluded. The economic efficiency of the project is established by calculating the net present value, internal rate of return and profitability index for options with a payback period of up to 12.5 years. Based on the calculation of investment project performance indicators with various project options, the conditions under which profitable project options are effective for investors are determined. According to the results of the calculations, the main conclusions regarding the directions of attracting piggyback transportation and improving the competitiveness of rail transport were formulated.
Description: М. Березовий: ORCID 0000-0001-6774-6737, В. Малашкін: ORCID 0000-0002-5650-1571, В. Білан: ORCID 0000-0003-0978-2857
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11186
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/164052
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/164052/pdf_143
Other Identifiers: doi: 10.15802/tstt2018/164052
Appears in Collections:Статті КТВ
Випуск 16 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berezovyi.pdf507,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.