Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11165
Title: Аналіз існуючих підходів щодо розрахунку критеріїв безпеки руху на залізничному транспорті
Other Titles: Анализ существующих подходов к расчету критериев безопасности движения на железнодорожном транспорте
The Analysis of Existing Approaches to Calculating Traffic Safety Criteria in the Railway Sector
Authors: Кузишин, Андрій Ярославович
Батіг, Андрій Васильович
Keywords: схід колеса
колісна пара
гребень колеса
залізнично-транспортна експертиза
безпека руху
сход колеса
колесная пара
железнодорожно-транспортная экспертиза
безопасность движения
wheel derailment
wheelset
wheel flange
railway transport expertise
traffic safety
КТБМ
Issue Date: 2018
Publisher: ДП «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості», Харків, Україна
Citation: Кузишин, А. Я. Аналіз існуючих підходів щодо розрахунку критеріїв безпеки руху на залізничному транспорті / А. Я. Кузишин, А. В. Батіг // Innovative technologies and scientific solutions for industries. – 2018. – No. 4 (6). – P. 50–56. – doi: 10.30837/2522-9818.2018.6.050.
Abstract: UK: Предметом дослідження даної роботи є методи визначення параметрів безпеки від сходу колеса з рейки. Об’єктом дослідження є взаємодія колії та рухомого складу. Метою даної роботи є дослідження підходів, які застосовують вітчизняні та закордонні вчені, при оцінці безпеки від сходу колеса з рейки. Проаналізувати аналітичні умови вкочування гребеня колеса на головку рейки, які є критеріями безпеки від сходу колеса з рейки при виконанні залізнично-транспортних експертиз. Методами дослідження, які використовуються у даній роботі, є: системний, логічний та історичний підходи; аналізу і синтезу, індукції та дедукції; моделювання. Задачі статті полягають у такому: здійснити аналіз методів визначення критеріїв безпеки від сходу колеса з рейки; оцінити важливість всіх методів та підходів, виявити їх недоліки і переваги, зробити рекомендації щодо удосконалення методу оцінки стійкості рейкових екіпажів на залізницях України. Результати. Проаналізовані праці вітчизняних та закордонних вчених, які присвячені питанню оцінки безпеки від сходу колеса з рейки. Встановлено, що для наближення результатів математичного моделювання рухомого складу до реальних умов експлуатації задачу сходу колісної пари з рейкової колії слід виконувати з використанням динамічних рівнянь просторових коливань. Було запропоновано при визначенні оцінки безпеки від сходу колеса з рейки враховувати аналітичні умови вкочування гребеня колеса на головку рейки, які були запропоновані д. т. н. Соколом Е.М. при проведенні судових залізнично-транспортних експертиз. Висновки. Більшість розглянутих методик оцінюють імовірність сходу по одній колісній парі, не враховуючи впливу інших колісних пар, що може призвести до хибних результатів. Встановлено, що для наближення результатів теоретичних розрахунків до експериментальних даних, задачу сходу колеса з рейки слід розв’язувати з використанням рівнянь просторових коливань вагона.
RU: Предметом исследования данной работы являются методы определения параметров безопасности от схода колеса с рельса. Объектом исследования является взаимодействие пути и подвижного состава. Целью данной работы является исследование подходов, которые применяют отечественные и зарубежные ученые, при оценке безопасности от схода колеса с рельса. Проанализировать аналитические условия вкатывания гребня колеса на головку рельса, которые являются критериями безопасности от схода колеса с рельса при исполнении железнодорожно-транспортных экспертиз. Методами исследования, которые используются в данной работе, есть: системный, логический и исторический подходы; анализа и синтеза, индукции и дедукции; моделирования. Задачи статьи заключаются в следующем: провести анализ методов определения критериев безопасности от схода колеса с рельса; оценить важность всех методов и подходов, выявить их недостатки и преимущества, сделать рекомендации по совершенствованию метода оценки устойчивости рельсовых экипажей на железных дорогах Украины. Результаты. Проанализированы труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросу оценки безопасности от схода колеса с рельса. Установлено, что для приближения результатов математического моделирования подвижного состава к реальным условиям эксплуатации задачу схода колесной пары с рельсового пути следует выполнять с безопасности от схода колеса с рельса учитывать аналитические условия вкатывания гребня колеса на головку рельса, которые были предложены д. т. н. Соколом Е. М. при проведении судебных железнодорожно-транспортных экспертиз. Выводы. Большинство рассмотренных методик оценивают вероятность схода по одной колесной паре, без учета влияния других колесных пар, что может привести к ошибочным результатам. Установлено, что для приближения результатов теоретических расчетов к экспериментальным данным, задачу схода колеса с рельса следует решать с использованием уравнений пространственных колебаний вагона.
EN: The subject matter of the article is the methods for determining the safety parameters to prevent wheel derailment. The object of the study is the interaction of a rail track and rolling stock. The goal of the paper is to study of approaches that are used by domestic and foreign scientists to assess the protection against wheel derailment and to study the analytical conditions for the wheel flange rolling onto the rail top, which are the criteria of protection against derailment which are considered while expertizing the railway transport. The methods used in this work are the system, logical and historical approaches; analysis and synthesis, induction and deduction; modelling. The tasks of the article are as follows: to analyze the methods for determining the safety criteria from wheel derailment; to evaluate the importance of all methods and approaches, to identify their disadvantages and advantages, to make recommendations for improving the method of assessing the stability of rail vehicles on the railways of Ukraine. Results. The works of domestic and foreign scientists, which are devoted to the issue of assessing the protection against the wheel derailment were analyzed. It has been established that in order to approximate the results of mathematical modelling of rolling stock to the actual operating conditions, the task of the wheelset derailing from the track should be performed using dynamic equations of spatial oscillations. It was proposed to take into account the analytical conditions for wheel flange rolling onto the rail top, which were proposed by E. Sokol, the Doctor of Technical Sciences, when expertizing the railway transport. Conclusions. Most of the considered methods estimate the probability of a wheelset derailment without taking into account the influence of other wheelsets, which can lead to erroneous results. It has been established that in order to approximate the results of theoretical calculations to the experimental data, the problem of the wheel derailment should be solved using the equations of spatial oscillations of a rail car.
Description: А. Кузишин: ORCID 0000-0002-3012-5395; А. Батіг: ORCID 0000-0003-1205-6004
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11165
Other Identifiers: doi: 10.30837/2522-9818.2018.6.050
Appears in Collections:Статті КТБМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzyshyn_2018_4 _6.pdf464,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.