Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11095
Название: Напрямки формування і розвитку регіональних інноваційних систем
Другие названия: Направления формирования и развития региональных инновационных систем
Borders of Formation and Development of Regional Innovation Systems
Авторы: Копитко, Василь Іванович
Орловська, Олександра Володимирівна
Ключевые слова: регіональні інноваційні системи
форсайт
регіональна інноваційна політика
економічна діяльність регіонів
региональные инновационные системы
региональная инновационная политика
экономическая деятельность регионов
regional innovation systems
foresight
regional innovation policy
economic activity of the regions
КГП (ЛФ)
Дата публикации: 2018
Издательство: ВПЦ «Економічна думка», Тернопільський національний економічний університет
Библиографическое описание: Копитко, В. І. Напрямки формування і розвитку регіональних інноваційних систем / В. І. Копитко, О. В. Орловська // Украı̈нськии журнал прикладноı̈ економіки. – 2018. – Т. 3, № 2. – С. 73–80.
Краткий осмотр (реферат): UK: Вступ. Формування і впровадження інновацій у економічну діяльність регіонів обумовлює їх конкурентоздатність, адже нові технології, методи організації, бізнес-моделі створюють передумови до підвищення добробуту і якості життя населення на цих територіях. У зв'язку з цим важливим завданням є розробка нових підходів і методів, що забезпечують ефективне формування і розвиток регіональних інноваційних систем, що забезпечуватиме розвиток вітчизняних компаній, розташованих на цих територіях відповідно до сучасних тенденцій світового ринку інновацій. Мета. Метою статті є обґрунтування ролі і місця регіональних інноваційних систем в сучасній економіці, визначення ефективних інструментів їх формування і розвитку з урахуванням суперечливості процесів глобалізації та регіоналізації, що впливають на інноваційну діяльність. Метод (методологія). В дослідженні використано окремі положення економічної теорії, методи порівняння та аналізу, наукові праці вітчизняних вчених, присвячених проблемам, що висвітлюють інноваційну діяльність як на державному, так і на регіональному рівнях. Результати. Успішні регіональні інноваційні системи можуть функціонувати в різних економічних та технологічних умовах і характеристикою успішної системи є активна роль органів виконавчої влади в регіоні у формуванні інноваційної політики. Аналіз зарубіжного досвіду, проведеного в дослідженні, підтвердив можливість використання форсайту як сучасного інструменту розробки регіональної інноваційної політики.
RU: Введение. Формирование и внедрение инноваций в экономической деятельности регионов обусловливает их конкурентоспособность, ведь новые технологии, методы организации, бизнес-модели создают предпосылки к повышению благосостояния и качества жизни населения на этих территориях. В связи с этим важной задачей является разработка новых подходов и методов, обеспечивающих эффективное формирование и развитие региональных инновационных систем, обеспечивать развитие отечественных компаний, расположенных на этих территориях в соответствии с современными тенденциями мирового рынка инноваций. Цель. Целью статьи является обоснование роли и места региональных инновационных систем в современной экономике, определение эффективных инструментов их формирования и развития с учетом противоречивости процессов глобализации и регионализации, влияющие на инновационную деятельность. Метод (методология). В исследовании использованы отдельные положения экономической теории, методы сравнения и анализа, научные труды отечественных ученых, посвященных проблемам, освещают инновационную деятельность как на государственном, так и на региональном уровнях. Результаты. Успешные региональные инновационные системы могут функционировать в различных экономических и технологических условиях и характеристикой успешной системы является активная роль органов исполнительной власти в регионе в формировании инновационной политики. Анализ зарубежного опыта, проведенного в исследовании, подтвердил возможность использования форсайта как современного инструмента разработки региональной инновационной политики.
EN: Introduction. Formation and introduction of innovations in the economic activity of the regions determines their competitiveness, because new technologies, methods of organization, business models create preconditions for increasing the welfare and quality of life of the population in these territories. In this regard, the important task is to develop new approaches and methods that ensure the efficient formation and development of regional innovation systems, which will ensure the development of domestic companies located in these territories in accordance with the current trends of the global innovation market. Purpose. The purpose of the article is to justify the role and place of regional innovation systems in the modern economy, to determine the effective tools for their formation and development, taking into account the contradictory nature of the processes of globalization and regionalization that influence innovation activity. The method (methodology). The study uses separate provisions of economic theory, methods of comparison and analysis, scientific works of domestic scientists devoted to the problems, covering the innovative activity both at the state and at the regional levels. Results. Successful regional innovation systems can function in different economic and technological conditions and a characteristic of a successful system is the active role of executive authorities in the region in shaping innovation policy. The analysis of foreign experience, conducted in the study, confirmed the possibility of using foresight as a modern tool for the development of regional innovation policy.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11095
Располагается в коллекциях:Статті КГП (ЛФ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Kopytko_2018_3,2.pdf200,1 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.