Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11079
Title: Проблеми розвитку Карпатського регіону в умовах глобалізації
Other Titles: Проблемы развития Карпатского региона в условиях глобализации
Problems of Development of the Carpathian Region in the Conditions of Globalization
Authors: Бєлова, Алла Іванівна
Орловська, Олександра Володимирівна
Keywords: глобалізація
регіон
ресурсній потенціал
фактор розвитку
туристичний комплекс
конкурентоспроможність продукції
науково-технічний прогрес
глобализация
регион
ресурсный потенциал
фактор развития
туристический комплекс
конкурентоспособность продукции
науково-технический прогресс
globalization
region
resource potential
development factor
tourist complex
product competitiveness
scientific progress
КГП (ЛФ)
Issue Date: 2013
Publisher: Академія муніципального управління, м. Київ
Citation: Бєлова, А. І. Проблеми розвитку Карпатського регіону в умовах глобалізації / А. І. Бєлова, О. В. Орловська // Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер.: «Економіка» : зб. наук. пр. / Акад. муніципального упр. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 63–68.
Abstract: UK: Стаття присвячена сучасним умовам розвитку як міжнародної, так і національної економіки, яку можна охарактеризувати як процес розвитку регіонів під впливом глобальних перетворень. В умовах глобальних перетворень розвиток регіонів зазнає значних змін, які ведуть до підвищення інвестиційної привабливості, що у подальшому забезпечить конкурентоспроможність продукції, яка виробляється господарським сектором. Вплив глобальних процесів забезпечить впровадження науково-технічного прогресу та модернізацію виробничого комплексу на регіональному рівні, що забезпечить подальший розвиток регіону.
RU: Статья посвящена современным условиям развития как международной, так и национальной экономики, которую можно охарактеризовать как процесс развития регионов под влиянием глобальных преобразований. В условиях глобальных преобразований развитие регионов претерпевает значительные изменения, которые ведут к повышению инвестиционной привлекательности, что в дальнейшем обеспечит конкурентоспособность продукции, производимой хозяйственным сектором. Влияние глобальных процессов обеспечит внедрение научно-технического прогресса и модернизацию производственного комплекса на региональном уровне, что обеспечит дальнейшее развитие региона.
EN: This article is devoted to modern conditions of both the international and the national economy, which can be characterized as a process of regional development under the influence of global changes. With the development of global changes in regions undergoing significant changes that lead to increased investment attractiveness, which further ensure competitiveness of products produced by the commercial sector. Impact of global processes will ensure the implementation of scientific and technological progress and modernization of production facilities at the regional level that will ensure the further development of the region.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11079
Appears in Collections:Статті КГП (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orlovska_2013_1.pdf228,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.