Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11052
Title: Human Factor Influence on Performing Technical Maintenance and Repair of Freight Cars
Other Titles: Вплив людського фактора на виконання технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів
Влияние человеческого фактора на выполнение технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов
Authors: Shaposhnyk, Vladyslav Yu.
Keywords: freight car
reliability
human factor
critical defect
maintenance
repair
вантажний вагон
надійність
людський фактор
критичний дефект
технічне обслуговування
ремонт
грузовой вагон
надежность
человеческий фактор
критический дефект
техническое обслуживание
КВВГ
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Shaposhnyk, V. Y. Human Factor Influence on Performing Technical Maintenance and Repair of Freight Cars / V. Y. Shaposhnyk // Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 6 (78). – С. 165–175. – doi: 10.15802/stp2018/154031.
Abstract: EN: Purpose. The scientific work is aimed to: 1) study the indicators and criteria for evaluating the influence of hu-man factor on failure-free operation of freight cars; 2) theoretically describe the probabilistic model of the human factor role during the maintenance and repair of freight cars according to technical state; 3) consider the model of situation development for the case of a critical defect of the freight car unit taking into account the human factor. Methodology. In order to achieve this purpose, the methodological approaches were considered: 1) to evaluation of the reliability indicators in the system «man – freight car» during maintenance and repair; 2) to evaluation of the level of traffic safety in case of transition from the existing system of maintenance and repair of freight cars to the system according to technical state. The model of the situation development for the case of a critical defect of the freight car unit with the consideration of the human factor was described. Findings. The approach to the evaluation of risk indicators of potential failures of freight cars is given. The probability of occurrence of negative events (risks) and possible economic damage from their manifestation were taken as the indicators. In the developed model of situation development for the case of a critical defect of the freight car unit with the consideration of the human factor, three possible states are shown: workable and limited workable, unworkable and emergency. Each initial state is characterized by the development of events, which is associated with designers` errors, with defects during manufacture of parts and units, with human factor. Originality. It is proposed to consider the value of the failure probability, which is related to the human factor, as a certain proportion of the overall probability of failure of the system «man – freight car». The interpretation of Harrington's desirability function for the case of application to freight cars is given. During maintenance and repair, it is suggested to introduce an indicator that characterizes the observance of the technology of use of maintenance services for freight cars, taking into account the human factor. Practical value. Based on the conducted research it is possible to evaluate the influence of the human factor on the maintenance and repair of freight cars. According to the developed model of situation development for the case of a critical defect it is possible to determine the critical level of the defect of the freight car unit taking into account the human factor to limit the risk of an accident or transport event.
UK: Мета. У науковій роботі необхідно: 1) досслідити показники й критерії оцінки врахування впливу людського фактора на безвідмовність вантажних вагонів; 2) теоретично описати ймовірнісну модель ролі людського фактора під час виконання технічного обслуговування й ремонту вантажних вагонів за технічним ста-ном; 3) розглянути модель розвитку ситуації для випадку критичного дефекту вузла вантажного вагона з урахуванням людського фактора. Методика. Для досягнення поставленої мети дослідження були розгля-нуті методологічні підходи: 1) до оцінки показників надійності в системі «людина – вантажний вагон» під час виконання технічного обслуговування й ремонту; 2) до оцінки рівня безпеки руху в разі переходу з ная-вної системи технічного обслуговування й ремонту вантажних вагонів на систему за технічним станом. Описана модель розвитку ситуації для випадку критичного дефекту вузла вантажного вагона з урахуванням людського фактора. Результати. Наведено підхід до оцінки показників ризиків потенційних відмов вантаж-них вагонів. За показники взято ймовірність появи негативних подій (ризиків) і можливий економічний збиток від їх прояву. У розробленій моделі розвитку ситуації для випадку критичного дефекту вузла вантажно-го вагона з урахуванням людського фактора показано три можливі стани: працездатний та обмежено праце-здатний, непрацездатний і аварійний. Для кожного вихідного стану характерний розвиток подій, що пов’язаний із помилками проектувальників, із дефектами під час виготовлення деталей та вузлів, із людським фактором. Наукова новизна. Запропоновано величину ймовірності відмов, що пов’язана з людським фактором, розглядати як певну частку загальної імовірності відмов системи «людина – вантажний вагон». Наведена інтерпретація функції бажаності Харрінгтона для випадку застосування до вантажних вагонів. Під час проведення технічного обслуговування й ремонту запропоновано ввести показник, що характеризує до-тримання технології використання робіт із технічного обслуговування вантажних вагонів з урахуванням людського фактора. Практична значимість. На основі проведеного дослідження можна оцінити вплив людського фактора на виконання технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів. За розробленою моделлю розвитку ситуації для випадку критичного дефекту можна визначити граничний рівень дефектності вузла вантажного вагона з урахуванням людського фактора для обмеження ризику аварії чи транспортної події.
RU: Цель. В научной работе необходимо: 1) исследовать показатели и критерии оценки учета влияния человеческого фактора на безотказность грузовых вагонов; 2) теоретически описать вероятностную модель роли человеческого фактора при выполнении технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов по техническому состоянию; 3) рассмотреть модель развития ситуации для случая критического дефекта узла грузового вагона с учетом человеческого фактора. Методика. Для достижения поставленной цели исследования были рассмотрены методологические подходы: 1) к оценке показателей надежности в системе «человек – грузовой вагон» при выполнении технического обслуживания и ремонта; 2) к оценке уровня безопасности движения при переходе от действующей системы технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов на систему по техническому состоянию. Описана модель развития ситуации для случая критического дефекта узла грузового вагона с учетом человеческого фактора. Результаты. Приведен подход к оценке показателей рисков потенциальных отказов грузовых вагонов. В качестве показателей приняты вероятность появления негативных событий (рисков) и возможный экономический ущерб от их проявления. В разработанной модели развития ситуации для случая критического дефекта узла грузового вагона с учетом человеческого фактора показаны три возможных состояния: работоспособное и ограничено работоспособное, неработоспособное и аварийное. Для каждого исходного состояния характерно развитие событий, связанное с ошибками проектировщиков, с дефектами при изготовлении деталей и узлов, с человеческим фактором. Научная новизна. Предложено величину вероятности отказов, связанных с человеческим фактором, рассматривать как определенную долю общей вероятности отказов системы «человек – грузовой вагон». Приведена интерпретация функции желательности Харрингтона для случая применения к грузовым вагонам. При проведении технического обслуживания и ремонта предложено ввести показатель, характеризующий соблюдение технологии проведения работ по техническому обслуживанию грузовых вагонов с учетом человеческого фактора. Практическая значимость. На основании проведенного исследования можно оценить влияние человеческого фактора на выполнение технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов. По разработанной модели развития ситуации для случая критического дефекта можно определить предельный уровень дефектности узла грузового вагона с учетом человеческого фактора для ограничения риска аварии или транспортного происшествия.
Description: V. Shaposhnyk: ORCID 0000-0003-4701-649
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11052
http://stp.diit.edu.ua/article/view/154031/154945
http://stp.diit.edu.ua/article/view/154031
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2018/154031
Appears in Collections:Статті КВВГ
№ 6 (78)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shaposhnyk.pdfTranslation1,22 MBAdobe PDFView/Open
Shaposhnyk_en.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.