Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11012
Title: Risk Level Assesment while Organizational-Managerial Decision Making in the Condition of Dynamic External Environment
Other Titles: Оцінка рівня ризику при прийнятті організаційно-управлінських рішень в умовах мінливого зовнішнього середовища
Оценка уровня риска при принятии организационно-управленческих решений в условиях изменчивой внешней среды
Authors: Zaiats, Yevhen I.
Kravchunovska, Tetiana S.
Kovalov, Viacheslav V.
Kirnos Olesia V.
Keywords: risk
organizational and management decision
dynamic environment
damage
measurement
reliability
ризик
організаційно-управлінське рішення
мінливе середовище
збиток
вимірювання
надійність
риск
организационно-управленческое решение
изменчивая среда
ущерб
измерение
надежность
КПБД
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет " Дніпровська політехніка"
Citation: Risk level assesment while organizational-managerial decision making in the condition of dynamic external environment = Оцінка рівня ризику при прийнятті організаційно-управлінських рішень в умовах мінливого зовнішнього середовища / Ye. I. Zaiats, T. S. Kravchunovska, V. V. Kovalov, O. V. Kirnos // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпро, 2018. – № 2 (164). – С. 123–129. – doi: 10.29202/nvngu/2018-2/24.
Abstract: EN: Purpose. Forming a complex factor of the project risk level assessment while organizational and economic decision making in a dynamic external environment based on measurement theory. Methodology. The results are obtained through the application of the following methods: scientific generalization – for the formulation of scientific problems and general conclusions; measurement – to assess the project risk level; decision-making – to identify the problems of modeling the tasks of organizational and managerial decision making; modeling – during the elaboration of a risk level complex factor. Findings. The risk uniformity factor is substantiated. It can be used to characterize an investment project in terms of the neighboring risk. This coefficient can be used as a correction one in the formation of a complete evaluation of risk package. Originality. Provisions of quantitative risk assessment in the organization activity in the condition of the dynamic external environment are further developed. The difference from other approaches is the refusal of a priori assumptions about the stochasticity of studied processes and quantities. A distinctive feature of the proposed approach is also the sphere of the risk implementation: it is advantageous to use “risk” not in all situations with random outcomes, but only when this outcome does constitute a significant danger for the decision-making subject. The concept of a “substantial” or “fractional” amount has a convincing objective component, although it is generally subjective. We proceed from the risk concept as a subjective characteristic of the situation in conditions of uncertainty, reflecting possible damage to the subject making a decision. Practical value. The developed methodological regulations considering risk factor influence, based on the offered approach to its quantitative estimation, will increase reliability level of accepted organizational-administrative decisions during the substantiation of project cost and time indicators in the conditions of the dynamic external environment.
UK: Мета. Формування комплексного показника оцінки рівня ризику проекту при прийнятті організаційно-економічних рішень в умовах мінливого зовнішнього середовища на основі теорії вимірювань. Методика. Результати одержані за рахунок застосування методів: наукового узагальнення – для формулювання наукових завдань і загальних висновків; вимірювань – для оцінки рівня ризику проекту; прийняття рішень – для виявлення проблем моделювання задач прийняття організаційно- управлінських рішень; моделювання – при розробці комплексного показника оцінки рівня ризику. Результати. Обґрунтовано коефіцієнт рівномірності ризику, що може бути використаний для загальної характеристики інвестиційного проекту з точки зору пов’язаного з ним пакета ризиків. Цей коефіцієнт може використовуватися як поправочний при формуванні повної оцінки пакета ризиків даного проекту. Наукова новизна. Одержали подальший розвиток положення кількісної оцінки ризику в діяльності організацій в умовах мінливого зовнішнього середовища. Відмінність запропонованого підходу полягає у відмові від апріорних припущень щодо стохастичності досліджуваних процесів і величин. Відмінною особливістю запропонованого підходу також є сфера застосування ризику: „ризик“ представляється доцільним використовувати не в усіх ситуаціях із випадковими наслідками, а лише тоді, коли даний результат дійсно представляє значну небезпеку для суб’єкта прийняття рішення. Поняття „значної“ або „незначної“ суми, хоча й містить вагомий об’єктивний компонент, у цілому має суб’єктивний характер. Ми виходимо з концепції ризику як суб’єктивної характеристики ситуації в умовах невизначеності, що відбиває сукупний можливий негативний вплив на суб’єкта, що приймає те чи інше рішення. Практична значимість. Одержані методичні розробки з урахування впливу чинників ризику на основі запропонованого підходу до його кількісної оцінки сприятимуть підвищенню рівня надійності прийнятих організаційно-управлінських рішень при обґрунтуванні вартісних і часових показників проектів в умовах мінливого зовнішнього середовища.
RU: Цель. Формирование комплексного показателя оценки уровня риска проекта при принятии организационно-экономических решений в условиях изменчивой внешней среды на основе теории измерений. Методика. Результаты получены за счет применения методов: научного обобщения – для формулирования научных задач и общих выводов; измерений – для оценки уровня риска проекта; принятия решений – для выявления проблем моделирования задач принятия организационно-управленческих решений; моделирования – при разработке комплексного показателя оценки уровня риска. Результаты. Обоснован коэффициент равномерности риска, который может быть использован для общей характеристики инвестиционного проекта с точки зрения связанного с ним пакета рисков. Данный коэффициент может использоваться как поправочный при формировании полной оценки пакета рисков данного проекта. Научная новизна. Получили дальнейшее развитие положения количественной оценки риска в деятельности организаций в условиях изменчивой внешней среды. Отличие предлагаемого подхода заключается в отказе от априорных предположений о стохастичности исследуемых процессов и величин. Отличительной особенностью предлагаемого подхода также является сфера применения риска: „риск“ представляется целесообразным использовать не во всех ситуациях со случайными исходами, а лишь тогда, когда данный исход действительно представляет значимую опасность для субъекта принятия решения. Понятие „значительной“ или „незначительной“ суммы, хотя и содержит весомый объективный компонент, в целом имеет субъективный характер. Мы исходим из концепции риска как субъективной характеристики ситуации в условиях неопределенности, отражающей совокупный возможный ущерб для субъекта, принимающего то или иное решение. Практическая значимость. Полученные методические разработки по учету влияния факторов риска на основе предложенного подхода к его количественной оценке будут способствовать повышению уровня надежности принимаемых организационно-управленческих решений при обосновании стоимостных и временных показателей проектов в условиях изменчивой внешней среды.
Description: V. Kovalov: ORCID 0000-0001-6731-4192
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11012
Other Identifiers: doi: 10.29202/nvngu/2018-2/24
Appears in Collections:Статті КПБД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaiats.pdf132,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.