Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10986
Title: Ocena sposobu organizacji prac rozrządowych w aspektach ekologicznych
Other Titles: Оцінка організації маневрових робіт в екологічному аспекті
Оценка организации маневровых работ в экологическом аспекте
An Assessment of Shunting Work Organization in Ecological Aspects
Authors: Daszkiewicz, Paweł
Andrzejewski, Maciej
Merkisz, Jerzy
Stawecki, Włodzimierz
Bolzhelarskyi, Yaroslav V.
Keywords: маневрова робота
вихлопні гази
шкідливі речовини
режими роботи
маневровая работа
выхлопные газы
вредные вещества
режимы работы
marshalling work
exhaust gases
toxic substances
nature of work
КРС (ЛФ)
Issue Date: 2018
Publisher: Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", Radom, Polska
Citation: Ocena sposobu organizacji prac rozrządowych w aspektach ekologicznych / P. Daszkiewicz, M. Andrzejewski, J. Merkisz, W. Stawecki, Ya. Bolzhelarskyi // Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. – 2018. – № 6. – S. 1173–1176. – DOI: 10.24136/atest.2018.248.
Abstract: PL: Efektywne prowadzenie prac rozrządowych wymaga odpowiedniej ich organizacji. Ma to swoje przełożenie nie tylko na względy ekonomiczne (w tym zużycie energii), lecz również ekologiczne (emisja zanieczyszczeń w gazach wylotowych). W arty-kule dokonano analiz eksploatacyjnych, mających na celu określenie wpływu zastosowania różnego sposobu rozrządzania wagonów na kwestię emisji substancji toksycznych przez układ wylotowy lokomotywy SM42. Wspomniana lokomotywa należy do grupy specjalistycznych maszyn niezbędnych w pracach manewrowych. Należy nadmienić, że pojazdy tego typu mają zna-cząco odmienny charakter pracy niż lokomotywy wykorzystywane w ruchu osobowym i towarowym. Duży procentowy udział stanowi praca silnika w warunkach biegu jałowego oraz przy małym obciążeniu. Charakter obciążenia jest między innymi przyczyną zasadniczo dużego stężenia zanieczyszczeń w spalinach.
UK: Ефективне управління маневровими роботами неможливе без їх відповідної організації. Це впливає не лише на економічні показники (включно зі споживанням енергоресурсів) але і на екологію (викиди забруднюючих речовин у вихлопних газах). У статті наведені результати операційного аналізу, який був проведений з метою визначення впливу використання різних методів сортування вагонів на викиди шкідливих речовин локомотивом SM42. Даний локомотив є спеціалізованим маневровим локомотивом. Слід зазначити, що маневрові локомотиви мають суттєво інший характер роботи, ніж локомотиви, які використовуються у пасажирських та вантажних перевезеннях. Значна доля роботи двигуна припадає на режими холостого ходу і низьких навантажень. Характер навантаження є, серед іншого, причиною значно вищої концентрації шкідливих речовин у вихлопних газах.
RU: Эффективное управление маневровыми работами невозможно без их соответствующей организации. Это влияет не только на экономические показатели (включая потребление энергоресурсов) но и на экологию (выбросы загрязняющих веществ в выхлопных газах). В статье приведены результаты операционного анализа, выполненного с целью определения влияния использования различных методов сортировки вагонов на выбросы вредных веществ локомотивом SM42. Указанный локомотив является специализированным маневровым локомотивом. Следует отметить, что маневровые локомотивы имеют существенно иной характер работы, чем локомотивы, используемые в пассажирском и грузовом движении. Значительная доля работы двигателя приходится на режимы холостого хода и низких нагрузок. Характер нагрузки является, среди прочего, причиной значительно высшей концентрации вредных веществ в выхлопных газах.
EN: Effective management of marshalling works requires their appropriate organization. This has its impact not only on economic considerations (including energy consumption), but also ecological (emission of pollutants in exhaust gases). In the article, operational analyzes were made to determine the impact of the use of various wagon management methods on the issue of toxic substances emission via the SM42 loco-motive's exhaust system. The locomotive belongs to a group of specialized machines necessary for maneuvering work. It should be noted that vehicles of this type have a significantly different nature of work than locomotives used in personal and freight traffic. A large percentage share is engine work under idling conditions and at low load. The nature of the load is, among other things, the cause of a substantially high concentration of pollutants in the exhaust gases.
Description: Ya. Bolzhelarskyi: ORCID 0000-0002-4787-1781
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10986
Appears in Collections:Статті КРС (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daszkiewicz.pdf670,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.