Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10985
Title: The Phenomenon of Negative Emotions in the Social Existence of Human
Other Titles: Феномен емоцій негативної спрямованості в соціальному бутті людини
Феномен эмоций негативной направленности в социальном бытии человека
Authors: Pavlova, T. S.
Bobyl, Vladimir V.
Keywords: phenomenon
human
emotion
feelings
anthropology
morality
behavior
феномен
людина
емоція
почуття
антропологія
мораль
поведінка
человек
эмоция
чувства
антропология
поведение
КОАІВ
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Pavlova, T. S. The Phenomenon of Negative Emotions in the Social Existence of Human / T. S. Pavlova, V. V. Bobyl // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2018. – Вип. 14. – С. 84–93. – doi: 10.15802/ampr.v0i14.115314.
Abstract: EN: Purpose. The research is aimed at determining the influence of negative ethical emotions on social life and the activity of the individual, which involves solving the following problems: a) to find out approaches to the typology of ethical emotions, b) to highlight individual negative ethical emotions and to determine their ability to influence human behaviour. Theoretical basis. The theoretical and methodological basis of the research is the recognition of the significant influence of negative emotions on human activity in society. In this regard, it is proposed to consider them as a complex multidisciplinary phenomenon, which is predetermined by both social and personal factors of origin and has a certain specificity of objectification. Originality. The authors determined that in addition to destructive effects on a person of negative emotions, they can also have a constructive effect on person’s behaviour, due primarily to the fact that a person does not want to experience these emotions and therefore tries to avoid situations they cause. Conclusions. The ethical emotions of guilt, embarrassment, anger, disgust and contempt can affect, through the cognitive aspect of the emotional process, the decision-making process of people when they predict situations in which they risk to feel such emotions. So the emotion of guilt creates a constructive setup aimed at correcting inappropriate social norms of human behaviour. The emotion of embarrassment motivates a person to behave more benevolently in society in order to integrate in it and get its approval, thus encouraging the person to adhere to social and moral agreements and norms. The emotion of anger motivates a person to act to eliminate injustice, herewith not only in relation to himself, but also in relation to others. Rejecting those people who cause moral and social aversion, society creates a system of punishments and rewards that acts as a strong deterrent to the socio-cultural behaviour. The emotion of contempt performs the function of preventing punishment in relation to the despised individual.
UK: Мета. Дослідження спрямоване на визначення впливу негативних етичних емоцій на соціальне життя й діяльність особистості, що передбачає розв'язання певних задач: а) з'ясувати підходи до типологізації етичних емоцій, б) виділити окремі негативні етичні емоції і визначити їх здатність впливати на людську поведінку. Теоретичний базис. Теоретико-методологічною базою дослідження є визнання вагомого впливу етичних емоцій негативної направленості на діяльність людини в суспільстві. У зв'язку з цим пропонується їх розглянути як складний мультидисциплінарний феномен, що зумовлений як соціальними, так і особистісними факторами виникнення і має певну специфіку об'єктивації. Наукова новизна. Авторами було визначено, що, окрім деструктивного впливу на людину етичних емоцій негативного характеру, вони можуть також і конструктивно впливати на її поведінку; пов'язане це перш за все з тим, що людина не бажає переживати ці емоції і тому намагається уникнути ситуацій, які їх викликають. Висновки. Етичні емоції провини, збентеження, гніву, відрази, презирства можуть впливати через когнітивний аспект емоційного процесу на процес прийняття рішень людьми, коли вони прогнозують ситуації, в яких ризикують відчути такі емоції. Так, емоція провини створює конструктивну установку, що спрямована на виправлення невідповідної суспільним нормам поведінки людини. Емоція збентеження мотивує людину поводитися більш доброзичливо в суспільстві з метою інтеграції в нього і схвалення з його боку, таким чином заохочуючи її дотримуватися соціальних і моральних угод і норм. Емоція гніву мотивує людину до дії з усунення несправедливості, при чому не тільки щодо неї самої, а й по відношенню до інших. Відкидаючи тих людей, що визивають моральну і соціальну відразу, суспільство створює систему покарань і заохочень, що діють як сильний стримуючий фактор для належної в соціально-культурному відношенні поведінки. Емоція презирства виконує функцію попередження покарання по відношенню до індивіда, що зневажається.
RU: Цель. Исследование направлено на определение влияния негативных этических эмоций на социальную жизнь и деятельность личности, что предусматривает решение определенных задач: а) выяснить подходы к типологизации этических эмоций, б) выделить отдельные негативные этические эмоции и определить их способность влиять на человеческое поведение. Теоретический базис. Теоретико-методологической базой исследования является признание весомого влияния этических эмоций негативной направленности на деятельность человека в обществе. В связи с этим предлагается их рассмотреть как сложный мультидисциплинарный феномен, который обусловлен как социальными, так и личностными факторами возникновения и имеет определенную специфику объективации. Научная новизна. Авторами было установлено, что, кроме деструктивного воздействия на человека этических эмоций негативного характера, они могут также и конструктивно влиять на его поведение; а связано это прежде всего с тем, что человек не желает переживать эти эмоции и поэтому старается избегать ситуаций, которые их вызывают. Выводы. Этические эмоции вины, смущения, гнева, отвращения, презрения могут влиять через когнитивный аспект эмоционального процесса на процесс принятия решений людьми, когда они прогнозируют ситуации, в которых рискуют испытать такие эмоции. Так, эмоция вины создает конструктивную установку, которая направлена на исправление несоответствующего общественным нормам поведения человека. Эмоция смущения мотивирует человека вести себя более дружелюбно в обществе с целью интеграции в него и одобрения с его стороны, таким образом, поощряя его придерживаться социальных и моральных соглашений и норм. Эмоция гнева мотивирует человека к действию по устранению несправедливости, причем не только в отношении его самого, но и по отношению к другим. Отвергая тех людей, которые вызывают моральное и социальное отвращение, общество создает систему наказаний и поощрений, действующих как сильный сдерживающий фактор для надлежащего в социально-культурном отношении поведения. Эмоция презрения выполняет функцию предупреждения наказания по отношению к индивиду, которого презирают.
Description: T. S. Pavlova: ORCID 0000-0001-7178-3573; V. V. Bobyl: ORCID 0000-0002-7306-390
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10985
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/115314/153106
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/115314/155908
Other Identifiers: DOI: 10.15802/ampr.v0i14.115314
Appears in Collections:Статті КОіО (раніше КОАІВ)
Випуск 14 (АВФД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlova.pdf906,13 kBAdobe PDFView/Open
Pavlova_ru.pdfпереклад статті_ru1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.