Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10931
Название: Research of Locomotive Mechanics Behavior
Другие названия: Дослідження поведінки механічної частини локомотива
Исследование поведения механической части локомотива
Авторы: Tаtаrinоvа, Valentyna А.
Kаlіvоdа, Yan
Neduzha, Larysa O.
Ключевые слова: vehicle
rolling stock
locomotive
vehicle mechanics
bogie
software complex
транспортний засіб
рухомий склад
локомотив
механічна частина
візок
програмний комплекс
транспортное средство
подвижной состав
механическая часть
тележка
программный комплекс
КТБМ
Дата публикации: 2018
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Библиографическое описание: Татаrіnоvа, V. А. Research of locomotive mechanics behavior / V. А. Татаrіnоvа, J. Kаlіvоdа, L. О. Nеduzha // Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 5. – С. 104–114. – DOI: 10.15802/stp2018/148026.
Краткий осмотр (реферат): EN: Purpose. The main purpose of the study is to compare and confirm the results of theoretical studies of locomotive motion along the straight and curved track sections in the set range of operating speeds, which is essential for determining their dynamic qualities. The conducted research complex is one of the prerequisites for improving the reliability of the rolling stock mechanics, in particular the bogie parameters. Methodology. The research was carried out by numerical integration of the dynamic loading of a railway vehicle using one of the modern software complexes. In this study we used the mathematical model of locomotive spatial oscillations obtained using Lagrangian equations of the second kind. Findings. Authors carried out theoretical research and performed the analysis of the vehicle behavior during the motion along the track section, which in the vertical plane has no geometric defects, and taking into account the inequalities on the example of the main locomotive. The researches were carried out both analytically and with the help of the modern software complex. Comparison of the graphs shows that the results obtained by different methods coincide with sufficient accuracy. Originality. Based on the results of many years of work, the authors present the General Classification of Locomotive Mechanics, which may be useful to researchers, who are involved in the assessment of the dynamic qualities of new and upgraded types of rolling stock. Practical value. A new licensed modern software complex has been applied, which makes it possible to use it in the design, modeling of units of rolling stock and their elements; during theoretical and experimental studies, comparison of their results. The results of theoretical research can be taken into account for the preliminary research during creating the reliable constructions of a new vehicle, further improvement of the mechanics, modernization of the existing units of rolling stock during field tests.
UK: Мета. Основною метою роботи є порівняння й підтвердження результатів теоретичних досліджень руху локомотива по прямолінійним та криволінійним ділянкам колії у встановленому діапазоні експлуатаційних швидкостей, що є головним для визначення їх динамічних якостей. Проведений комплекс досліджень є однією з передумов поліпшення динамічних якостей механічної частини рухомого складу, зокрема параметрів ходової частини. Методика. Дослідження проведені методом чисельного інтегрування динамічної навантаженості залізничного транспортного засобу з використанням одного із сучасних програмних комплексів. У роботі застосовано математичну модель просторових коливань локомотива, отриманих за допомогою рівнянь Лагранжа другого роду. Результати. Проведено теоретичні дослідження й виконано аналіз поведінки транспортного засобу під час руху по ділянці колії, яка у вертикальній площині не має геометричних дефектів, та з урахуванням нерівностей на прикладі магістрального локомотива. Дослідження проведено як аналітично, так і за допомогою сучасного програмного комплексу. Порівняння графіків показує, що результати, отримані різними методами, збігаються з достатньою точністю. Наукова новизна. За результатами багаторічної роботи автори представили загальну класифікацію механічної частини локомотивів, що може стати в нагоді науковцям, які досліджують динамічні якості нових і модернізованих засобів рейкового рухомого складу. Практична значимість. Застосовано новий ліцензований сучасний програмний комплекс, який можна використовувати під час проектування, моделювання одиниць рухомого складу та їх елементів під час проведення теоретичних й експериментальних досліджень, порівняння їх результатів. Результати теоретичних досліджень можуть бути враховані для проведення попередніх досліджень під час створення надійних конструкцій нового транспортного засобу, подальшого поліпшення механічної частини, модернізації одиниць рухомого складу, під час проведення натурних випробувань.
RU: Цель. Основной целью работы является сравнение и подтверждение результатов теоретических исследований движения локомотива по прямолинейным и криволинейным участкам пути в установленном диапазоне эксплуатационных скоростей, что является главным для определения их динамических качеств. Проведенный комплекс исследований является одним из условий улучшения динамических качеств механической части подвижного состава, в частности параметров ходовой части. Методика. Исследования проведены методом численного интегрирования динамической нагруженности железнодорожного транспортного средства с использованием одного из современных программных комплексов. В работе применена математическая модель пространственных колебаний локомотива, полученных с помощью уравнений Лагранжа второго рода. Результаты. Проведены теоретические исследования и выполнен анализ поведения транспортного средства во время движения по участку пути, который в вертикальной плоскости не имеет геометрических дефектов, и с учетом неровностей на примере магистрального локомотива. Исследование проведено как аналитически, так и с помощью современного программного комплекса. Сравнение графиков показывает, что результаты, полученные разными методами, совпадают с достаточной точностью. Научная новизна. По результатам многолетней работы авторы представили общую классификацию механической части локомотивов, которая может пригодиться ученым, исследующим динамические качества новых и модернизированных средств рельсового подвижного состава. Практическая значимость. Применен новый лицензированный современный программный комплекс, который можно использовать при проектировании, моделировании единиц подвижного состава и их элементов при проведении теоретических и экспериментальных исследований, сравнения их результатов. Результаты теоретических исследований могут быть учтены для проведения предварительных исследований при создании надежных конструкций нового транспортного средства, дальнейшего улучшения механической части, модернизации единиц подвижного состава, во время проведения натурных испытаний.
Описание: V. Tаtаrinоvа: ORCID 0000-0001-6484-3777, L. Neduzha: ORCID 0000-0002-7038-3006
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10931
http://stp.diit.edu.ua/article/view/148026
http://stp.diit.edu.ua/article/view/148026/149591
Другие идентификаторы: DOI: 10.15802/stp2018/148026
Располагается в коллекциях:Статті КТБМ
№ 5 (77)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Tаtаrinоvа.pdf1,69 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.