Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10843
Название: Стратегічні напрями розвитку транспортної сфери країни в контексті євроінтеграції
Другие названия: Стратегические направления развития транспортной сферы страны в контексте евроинтеграции
Strategic Directions of Development of Transport Sphere of the Country in the Context of Eurointegration
Авторы: Головкова, А. Є
Бартко, Віталія Ігорівна
Якимова, Алла Михайлівна
Ключевые слова: залізничний транспорт
євроінтеграція
TRANS-Європейської транспортної мережі
транспортні коридори
реформи
железнодорожный транспорт
евроинтеграция
TRANS-Европейской транспортной сети
транспортные коридоры
реформы
railway transport
eurointegration
TRANS-European transport network
transport corridors
reforms
КЕМ
КФЕБ
Дата публикации: 2018
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Библиографическое описание: Головкова, А. Є. Стратегічні напрями розвитку транспортної сфери країни в контексті євроінтеграції / А. Є. Головкова, В. І. Бартко, А. М. Якимова // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 15. – С. 43–52. – DOI: 10.15802/pte.v0i15.136487.
Краткий осмотр (реферат): UK: Мета. Головною метою роботи є здійснення аналізу ринку транспортних послуг в Україні, відображення реального стану та розробка сучасних євроінтеграційних стратегічних напрямів розвитку транспортної сфери України. Методика. Сучасна євроінтеграційна стратегія розвитку залізничного транспорту повинна передбачати створення умов для модернізації, переходу на інноваційний шлях та стійкий ріст національної економіки, бути направлена на забезпечення лідерства України у світовій економічній системі, реалізацію транзитного потенціалу країни, раціональне використання потенціалу свого унікального економіко-географічного положення під впливом процесів інтеграції за рахунок системного та комплексного підходу. Результати. Транспорт має розвиватися випереджальними темпами, що сприятиме укріпленню зовнішньо-торговельних зв’язків України, її територіальному розвитку, залученню додаткового транзиту, збільшенню обсягів валютних надходжень, оптимізації товаропотоків. Разом з тим стан головних транспортних галузей України ще не повною мірою відповідає таким вимогам і потребує подальшого реформування та розвитку. Розроблено євроінтеграційні напрями стратегічного розвитку транспортної сфери транспорту України. Досліджено сучасний стан та основні пріоритетні напрями ПАТ «Укрзалізниця» в контексті євроінтеграції. Обґрунтовано етапи розвитку залізничного транспорту та визначено шляхи досягнення його стратегічних цілей щодо TRANS-Європейської транспортної мережі (TEN-T). Наукова новизна. Визначено стратегічні напрями розвитку транспортної сфери та запропоновано використовувати нові інформаційні технології для управління рухом транспорту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку. Практична значимість. Запропоновані стратегічні напрями щодо вдосконалення системи управління рухом транспорту в міжнародних транспортних коридорах, проведено аналіз сучасного транспортного ринку та визначені його перспективи. Поглиблення міжнародного співробітництва України в транспортній сфері та поступова інтеграція транспортної системи в європейську транспортну мережу передбачають уніфікацію вимог не тільки до рухомого складу шляхів сполучення, але і до організації транспортного процесу та встановлення єдиних вимог до його якості. Відпрацьовуються ці питання, насамперед, через спільний розвиток існуючих та розбудову нових міжнародних транспортних коридорів.
RU: Цель. Главной целью работы является проведение анализа рынка транспортных услуг в Украине, отражение реального состояния и разработка современных евроинтеграционных стратегических направлений развития транспортной сферы Украины. Методика. Современная евроинтеграционная стратегия развития железнодорожного транспорта должна предусматривать создание условий для модернизации, перехода на инновационный путь и устойчивый рост национальной экономики, быть направлена на обеспечение лидерства Украины в мировой экономической системе, реализацию транзитного потенциала страны, рационального использования потенциала своего уникального экономико-географического положения под влиянием процессов интеграции за счет системного и комплексного подхода. Результаты. Транспорт должен развиваться опережающими темпами, что будет способствовать укреплению внешнеторговых связей Украины, его территориальному развитию, привлечению дополнительного транзита, увеличению объемов валютных поступлений, оптимизации товаропотоков. Вместе с тем состояние главных транспортных отраслей Украины еще не в полной мере отвечает таким требованиям и требует дальнейшего реформирования и развития. Разработан евроинтеграционные направления стратегического развития транспортной сферы транспорта Украины. Исследовано современное состояние и основные приоритетные направления ПАО «Укрзализныця» в контексте евроинтеграции. Обоснованно этапы развития железнодорожного транспорта и определены пути достижения его стратегических целей по ТРАНС-Европейской транспортной сети (TEN-T). Научная новизна. Определены стратегические направления развития транспортной сферы и предложено использовать новые информационные технологии для управления движением транспорта как на внутреннем, так и на международном рынке. Практическая значимость. Предложены стратегические направления по совершенствованию системы управления движением транспорта в международных транспортных коридорах, проведен анализ современного транспортного рынка и определены его перспективы. Углубление международного сотрудничества в транспортной сфере и постепенная интеграция транспортной системы в европейскую транспортную сеть предусматривают унификацию требований не только к подвижному составу путей сообщения, но и к организации транспортного процесса и установление единых требований к его качеству. Отрабатываются эти вопросы, прежде всего, через совместное развитие существующих и развитие новых международных транспортных коридоров.
EN: Goal. The main goal of this work is to analyze the market of transport services in Ukraine, a reflection of the real state and development of modern European integration of strategic directions of development of the transport sector of Ukraine. Technique. Modern European integration strategy of development of railway transport should provide for the creation of conditions for modernization, transition to innovative and sustainable growth of the national economy, to be focused on providing leadership of Ukraine in the world economic system, the realization of transit potential of the country, rational use of the potential of its unique geographic location under the influence of integration processes through systemic and integrated approach. Results. Transport should be developed at a faster pace, which will strengthen foreign trade relations of Ukraine, its territorial development, attracting additional transit, to increase foreign exchange earnings, optimizing trade flows. However, the condition of the main transport sectors of Ukraine does not fully meet such requirements and needs further reform and development. Developed by the European directions of strategic development of the transport sector transport of Ukraine. Investigated the current state and main priorities of PJSC "Ukrzaliznytsia" in the context of European integration. Reasonably stages of railway transport development and identifies ways to achieve its strategic objectives in the TRANS-European transport network (TEN-T). Scientific novelty. Defined the strategic directions of development of the transport sector and proposed to use new information technology to control traffic in both domestic and international market. Practical significance. Strategic directions for improving the system of traffic control in international transport corridors, the analysis of modern transport market and identified prospects. Deepening international cooperation in the transport sector and gradual integration of the transport system into the European transport network envisage harmonization of requirements for rolling stock of Railways, but also to the organization of the transport process and the establishment of uniform requirements to its quality. Practiced these questions, primarily through a joint development of existing and development of new international transport corridors.
Описание: В. Бартко: ORCID 0000-0002-6154-5982
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10843
http://pte.diit.edu.ua/article/view/136487
http://pte.diit.edu.ua/article/view/136487/143261
Другие идентификаторы: DOI: 10.15802/pte.v0i15.136487
Располагается в коллекциях:Статті КФЕБ
Статті КЕМ
Випуск 15 (ПЕТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Golovkova.pdf362,48 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.