Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10704
Название: Оптимізація споживаної електроенергії при застосуванні нетрадиційних джерел живлення
Другие названия: Оптимизация потребляемой электроэнергии при применении нетрадиционных источников питания
Optimization Supplied Electricity at the Use of Non-Traditional Power Sources
Авторы: Cущенко, Костянтин Богданович
Полях, Олександр Миколайович
Ключевые слова: альтернативні джерела енергії
сонячні панелі
прогноз
оптимізація
нейронна мережа
альтернативные источники энергии
солнечные панели
оптимизация
нейронная сеть
alternative energy sources
solar panels
forecast
optimization
neural network
КІСЕ
Дата публикации: 2017
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Библиографическое описание: Cущенко, К. Б. Оптимізація споживаної електроенергії при застосуванні нетрадиційних джерел живлення / К. Б. Cущенко, О. М. Полях // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2017. – № 14. – С. 80–85.
Краткий осмотр (реферат): UK: Аналіз можливості впровадження альтернативної енергетики розглянуто по двом напрямкам розвитку: перший – це використання енергії для споживачів власних потреб (напряму), другий – живлення системи тягового навантаження та районних споживачів з видачею генерованої електричної енергії в Єдину енергетичну систему. Аналіз джерел альтернативної енергії та експертів показав, що світовий ринок сонячних елементів щорічно збільшується понад 30 %. Для України серед різних видів альтернативної енергетики значний інтерес з економічної, екологічної та енергетичної точок зору становить сонячна енергетика, оскільки: - капітальні вклади здійснюються тільки один раз, затрати при експлуатації мінімальні, із кожним роком вартість однієї кіловат-години знижується, джерело енергії невичерпне; - експлуатація фотоелектричних елементів виключає забруднення навколишнього середовища й дозволяє отримувати енергію в будь-якому місці. В роботі досліджено перспективи застосування альтернативної енергетики на дистанції електропостачання. Вони мають два основні способи використання альтернативної енергії: - безпосереднє перетворення в електричну енергію за допомогою сонячних фотоелектричних модулів та вітрогенераторів; - перетворення альтернативної енергії в теплову енергію. Розглянута можливість застосування альтернативних джерел енергії з використання аналізу погодних умов для збільшення ефективності генерації електроенергії. Представлена інтелектуальна система управління перемиканням джерелами енергії в реальному часі з врахуванням прогнозованих даних про споживання та виробництво електроенергії. Оптимізація системи електропостачання запропонована на основі нейронної мережі. Яка аналізує і пропонує оптимальний варіант виробництва та використання електроенергії. Застосування аналізатора в системі дозволяє автоматично визначати оптимальний режим роботи енергосистеми, аналіз погодних умов - вибирати режим роботи більш ефективніше. Стратегія оптимізації полягає також в своєчасному перемиканні між зовнішньою електромережею та джерелами відновлюваної енергії в залежності від стану системи, кількості накопиченої енергії.
RU: Анализ возможности внедрения альтернативной энергетики рассмотрено по двум направлениям развития: первый - это использование энергии для потребителей собственных нужд (направления), второй - питание системы тяговой нагрузки и районных потребителей с выдачей генерируемой электроэнергии в Единую энергетическую систему. Анализ источников альтернативной энергии и экспертов показал, что мировой рынок солнечных элементов ежегодно увеличивается более 30%. Для Украины среди различных видов альтернативной энергетики значительный интерес с экономической, экологической и энергетической точек зрения составляет солнечная энергетика, поскольку: - капитальные вложения осуществляются только один раз, затраты при эксплуатации минимальны, с каждым годом стоимость одного киловатт-часа снижается, источник энергии неисчерпаемый; - эксплуатация фотоэлектрических элементов исключает загрязнение окружающей среды и позволяет получать энергию в любом месте. В работе исследованы перспективы применения альтернативной энергетики на дистанции электроснабжения. Они имеют два основных способа использования альтернативной энергии: - непосредственное преобразование в электрическую энергию с помощью солнечных фотоэлектрических модулей и ветрогенераторов; - преобразование альтернативной энергии в тепловую энергию. Рассмотрена возможность применения альтернативных источников энергии с использованием анализа погодных условий для повышения эффективности генерации электроэнергии. Представлена ​​интеллектуальная система управления переключением источниками энергии в реальном времени с учетом прогнозируемых данных о потреблении и производство электроэнергии. Оптимизация системы электроснабжения предложена на основе нейронной сети. Которая анализирует и предлагает оптимальный вариант производства и использования электроэнергии. Применение анализатора в системе позволяет автоматически определять оптимальный режим работы энергосистемы, анализ погодных условий - выбирать режим работы более эффективно. Стратегия оптимизации заключается также в своевременном переключении между внешней электросетью и источниками возобновляемой энергии в зависимости от состояния системы, количества накопительной энергии.
EN: The possibility of using alternative energy sources from the use of weather conditions analysis to increase the efficiency of electricity generation is considered. An intellectual control system for switching energy sources in real time is presented, taking into account the forecast data on consumption and electricity generation.
Описание: О. Полях: ORCID: 0000-0002-1889-0457
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10704
http://ecsrt.diit.edu.ua/issue/view/8328/showToc
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/137789/pdf_150
Располагается в коллекциях:Статті КІСЕ
№ 14 (ЕСБЗТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Suschenko.pdf1,05 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.