Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10691
Название: Дослідження впливу стану залізничної колії в плані на плавність і безпеку руху поїздів
Другие названия: Исследование влияния состояния железнодорожного пути в плане на плавность и безопасность движения поездов
Investigation of the Influence of the State of the Railway Track in Terms of Softness and Safety of Trains
Авторы: Курган, Микола Борисович
Курган, Дмитро Миколайович
Байдак, Сергій Юрійович
Хмелевська, Неля Петрівна
Ключевые слова: безпека руху поїздів
параметри кривих
відвід підвищення
відвід кривизни
допустима швидкість
плавність руху
безопасность движения поездов
параметры кривых
отвод возвышения
отвод кривизны
допустимая скорость
плавность движения
rail traffic safety
data of curves
change rail cant
change curvature
allowable speed
ride quality
КПБД
КККГ
Дата публикации: 2017
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Библиографическое описание: Дослідження впливу стану залізничної колії в плані на плавність і безпеку руху поїздів / М. Б. Курган, Д. М. Курган, С. Ю. Байдак, Н. П. Хмелевська // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2017. – № 14. – С. 94–101.
Краткий осмотр (реферат): UK: Необхідність підвищення швидкостей руху та моніторингу технічного стану плану залізничної колії поставило на порядок денний дослідження впливу стану й параметрів кривих на плавність і безпеку руху поїздів. Використана в роботі методика передбачає аналіз і оцінку вихідних даних про стан і параметри кривих, що використовуються в дистанціях колії. В статті наведено результати аналізу зйомки кривих на ділянці Синельникове – Чаплине за період з 2013 по 2016 роки. Показано, що в кінцевий результат привноситься суб'єктивність, кваліфікація виконавця та інші фактори. В результаті виконання рихтувальних робіт машинами ВПР крива не відповідає вихідним паспортним даним. Запропонована авторами методика дає можливість оцінити інтенсивність наростання залишкових деформацій, їхнього впливу на плавність і безпеку руху поїздів. При проектуванні ремонтів колії можна досягнути суттєвого виграшу в часі руху за рахунок відновлення проектних радіусів, встановлювання колії при машинізованому поточному утриманні й ремонтних роботах в проектне положення. Набули подальший розвиток наукові підходи до оцінки стану й параметрів кривих в плані та їх впливу на плавність і безпеку руху поїздів. Доповнена система критеріїв оцінки стану кривих, що впливають на накопичення розладів колії в плані, запропоновано розрахункові формули для визначення допустимої швидкості при розбіжності відводів кривизни й підвищення зовнішньої рейки в кривих. Отримані результати будуть корисні для проведення заходів щодо підвищення швидкості, плавності руху, забезпечення безпеки руху поїздів в кривих ділянках колії особливо на напрямках впровадження швидкісного руху поїздів.
RU: Необходимость повышения скоростей движения и мониторинга технического состояний плана железнодорожного пути приводит к необходимости исследования влияния состояния и параметров кривых на плавность и безопасность движения поездов. Использованная в работе методика предусматривает анализ и оценку исходных данных о состоянии и параметрах кривых, которые используются в дистанциях пути. В статье приведены результаты анализа съемки кривых на участке Синельниково - Чаплино за период с 2013 по 2016 годы. Показано, что в конечный результат привносится субъективность, квалификация исполнителя и другие факторы. В результате выполнения рихтовочных работ машинами ВПР кривая не соответствует исходным паспортным данным. Предложенная авторами методика позволяет оценить интенсивность нарастания остаточных деформаций, их влияния на плавность и безопасность движения поездов. При проектировании ремонтов пути можно достичь существенного выигрыша во времени за счет возобновления проектных радиусов, установления пути при машинизированном поточном содержании и ремонтных роботах в проектное положение. Получили дальнейшее развитие научные подходы для оценки состояния и параметров кривых в плане и их воздействия на плавность и безопасность движения поездов. Дополнена система критериев оценки состояния кривых, что влияют на накопление расстройств пути в плане, предложены расчетные формулы для определения допустимой скорости при несоответствии отводов кривизны и возвышения наружного рельса в кривых. Полученные результаты будут полезны для проведения мероприятий по повышению скорости, плавности движения, обеспечению безопасности движения поездов в кривых участках пути особенно на направлениях скоростного движения поездов.
EN: The need to increase the speed of movement and monitor the technical condition of the railway plan leads to the need to study the effect of the state and the parameters of the curves on the smoothness and safety of train traffic. The technique used in the work provides for the analysis and evaluation of initial data on the state and parameters of the curves that are used in track distances. The results of the analysis of the survey of the curves at the Sinelnikovo-Chaplino section for the time from 2013 to 2016 are presented in the article. It is shown that the final result brings subjectivity, qualification of the performer and other factors. As a result of the straightening operations performed by the VPR machines, the curve does not correspond to the initial passport data. The technique proposed by the authors makes it possible to estimate the intensity of the build-up of residual deformations, their influence on the smoothness and safety of train traffic. When designing road repairs, it is possible to achieve a significant gain in time by resuming the design radii, establishing a path to the design position with in-line maintenance and repair robots by machines. Scientific approaches to assess the state and parameters of the curves in the plan and their impact on the smoothness and safety of train traffic have been developed. The system of criteria for assessing the state of curves is supplemented, which affects the accumulation of pathway disorders in the plan, calculation formulas are proposed for determining the permissible speed if the taps of curvature and the elevation of the outer rail do not match in the curves. The results obtained will be useful for carrying out measures to increase the speed, smoothness of traffic, ensure the safety of train traffic in curved sections of the track, especially in the directions of high-speed train traffic.
Описание: М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709; Д. Курган: ORCID 0000-0002-9448-5269; С. Байдак: ORCID 0000-0002-7909-8527; Н. Хмелевська: ORCID 0000-0002-2360-8671
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10691
http://ecsrt.diit.edu.ua/issue/view/8328/showToc
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/137797/pdf_153
Располагается в коллекциях:Статті КККГ
Статті КПБД
№ 14 (ЕСБЗТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Kurhan.pdf885,4 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.