Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10683
Title: Formation Peculiarities of Financial Resources of PJSC «Ukrainian Railway»
Other Titles: Особливості формування фінансових ресурсів ПАТ «Українська залізниця»
Особенности формирования финансовых ресурсов ПАО «Украинская железная дорога»
Authors: Lomtieva, Iryna M.
Snachov, Mykola P.
Toporkova, Olena A.
Shylo, Liliya A.
Keywords: railway transport reforming
railway corporatization
source of financing
corporate bonds
equity
loan capital
financial leverage effect
реформування залізничного транспорту
акціонування залізниці
джерело фінансування
корпоративні облігації
власний капітал
позиковий капітал
ефект фінансового важеля
реформирование железнодорожного транспорта
акционирование железной дороги
источник финансирования
корпоративные облигации
собственный капитал
заемный капитал
эффект финансового рычага
КОІО
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Formation Peculiarities of Financial Resources of PJSC «Ukrainian Railway» / I. M. Lomtieva, M. P. Snachov, O. A. Toporkova, L. A. Shylo // Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 3 (75). – P. 67–77. – DOI: 10.15802/stp2018/133380.
Abstract: EN: Purpose. The need for technological modernization of the railway industry in Ukraine, creation of favorable conditions for investment and introduction of innovations in the industry require significant financial resources. The purpose of the article is investigation of possible sources of attracting financial resources necessary for development of Ukrainian railway transport, in particular, during further organizational arrangements and procedures for the rail-way industry corporatization to search for ways to optimize them. Methodology. During research the methods of comparison, scientific search, analysis and synthesis were used to study the existing sources of financing for corpo-rations abroad and at Ukrainian enterprises. Findings. Analysis of the existing and search for more efficient sources of financial resources necessary for financing Ukrainian railway transport modernization in the process of the rail-way industry corporatization is carried out. The growth of the financial results share in the amount of internal own resources is achieved by taking measures to increase profits. A significant part of the economic activities financing can be provided by issuing corporate bonds with the presence of positive effect of the financial leverage. Accounting of the financial leverage effect is an efficient tool for optimizing the structure of the share capital and determining the expediency of loan resources. In the process of corporatization, PJSC «Ukrzaliznytsia» should create an efficient system of financial resources that fully takes into account the specifics of its activities, motivates to increase labor productivity with the ultimate purpose of ensuring the external competitiveness of the Ukrainian railway industry. Originality. Based on the study of scientific and methodological sources, as well as the analysis of sources for financing the economic activities of railway transport, the ways of their optimization are proposed. Practical value. Introduction of the proposed approaches will make it possible to justify the economic feasibility and proportionality of internal and external sources of the railway transport financing under the conditions of corpo-ratization.
UK: Мета. Необхідність технологічної модернізації залізничної галузі України, створення сприятливих умов для інвестування та впровадження інновацій у галузі потребують значних фінансових ресурсів. Використання на залізничному транспорті ефективних методів фінансування набуває особливої актуальності в процесі реалізації стратегії розвитку галузі. Метою статті є дослідження можливих джерел залучення фінансових ресурсів, необхідних для розвитку залізничного транспорту в Україні, зокрема, під час проведення подальших організаційних заходів і процедур щодо акціонування залізничної галузі з метою пошуку шляхів їх оптимізації. Методика. У процесі дослідження використані методи порівняння, наукового пошуку, аналізу й синтезу для вивчення наявних джерел фінансування діяльності корпорацій за кордоном та на підприємствах України. Результати. Проведено аналіз наявних і пошук більш ефективних джерел формування фінансових ресурсів, необхідних для фінансування модернізації залізничного транспорту в Україні в процесі акціонування залізничної галузі. Зростання частки фінансових результатів у сумі внутрішніх власних ресурсів досягається шляхом проведення заходів зі збільшення чистого прибутку. Значну частину фінансування господарської діяльності можна забезпечити за рахунок емісії корпоративних облігацій за умови наявності позитивного ефекту фінансового важеля. Урахування ефекту фінансового важеля є ефективним інструментом оптимізації структури акціонерного капіталу та визначення доцільності залучення позикових ресурсів. У процесі акціонування ПАТ «Українська залізниця» повинна створити ефективну систему фінансових ресурсів, яка б повною мірою враховувала особливості її діяльності, мотивувала до підвищення продуктивності праці з кінцевою метою – забезпечити зовнішню конкурентоспроможність залізничної галузі України. Наукова новизна. На основі вивчення наукових і методичних джерел та на базі аналізу джерел фінансування господарської діяльності залізничного транспорту запропоновані шляхи їх оптимізації. Практична значимість. Упровадження запропонованих підходів дозволить обґрунтувати економічну доцільність і пропорції внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування залізничного транспорту в умовах корпоратизації.
RU: Цель. Необходимость технологичной модернизации железнодорожной отрасли Украины, создание благоприятных условий для инвестирования и внедрение инноваций в отрасли требуют значительных финансовых ресурсов. Цель статьи – исследование возможных источников привлечения финансовых ресурсов, необходимых для развития железнодорожного транспорта Украины, в частности, при проведении дальнейших организационных мероприятий и процедур акционирования железнодорожной отрасли с целью поиска путей их оптимизации. Методика. В процессе исследования использованы методы сравнения, научного поиска, анализа и синтеза для изучения существующих источников финансирования корпораций за рубежом и на предприятиях Украины. Результаты. Проведен анализ существующих и поиск более эффективных источников формирования финансовых ресурсов, необходимых для финансирования модернизации железнодорожного транспорта в Украине в процессе акционирования железнодорожной отрасли. Рост доли финансовых результатов в сумме внутренних собственных ресурсов достигается путем проведения мероприятий по увеличению прибыли. Значительную часть финансирования хозяйственной деятельности возможно обеспечить за счет эмиссии корпоративных облигаций при наличии положительного эффекта финансового рычага. Учет эффекта финансового рычага является эффективным инструментом оптимизации структуры акционерного капитала и определения целесообразности привлечения заемных ресурсов. В процессе акционирования ПАО «Украинская железная дорога» должна создать эффективную систему финансовых ресурсов, которая бы в полной мере учитывала особенности ее деятельности, мотивировала к повышению производительности труда с конечной целью – обеспечить внешнюю конкурентоспособность железнодорожной отрасли Украины. Научная новизна. На основании изучения научных и методических источников, а также анализа источников финансирования хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта предложены пути их оптимизации. Практическая значимость. Внедрение предложенных подходов позволит обосновать экономическую целесообразность и пропорциональность внутренних и внешних источников финансирования железнодорожного транспорта в условиях корпоратизации.
Description: I. Lomtieva: ORCID 0000-0003-2838-3851; M. Snachov: ORCID 0000-0001-7908-0362; O. Toporkova: ORCID 0000-0003-0956-3638; L. Shylo: ORCID 0000-0003-3235-1377
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10683
http://stp.diit.edu.ua/article/view/133380
http://stp.diit.edu.ua/article/view/133380/132254
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2018/133380
Appears in Collections:Статті КОіО (раніше КОАІВ)
№ 3 (75)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lomtieva.pdf790,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.