Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10643
Название: The Comparative Analysis of Calculating Methods for Ac Impedance of R65 Type Rails and Track 1520 Mm Gauge in the Audio Frequency Range
Другие названия: Порівняльний аналіз методів розрахунку імпедансу рейок типу Р65 колії 1520 мм в тональному діапазоні частот
Сравнительный анализ методов расчета полного сопротивления рельсов типа Р65 колеи 1520 мм в тональном диапазоне частот
Авторы: Havryliuk, Volodymyr I.
Ключевые слова: impedance of rails
audiofrequency track circuits
Carson's method
complex image method
audiofrequency
імпеданс рейки
тональні рейкові кола
метод Карсона
метод комплексного зображення
тональна частота
импеданс рельса
тональные рельсовые цепи
метод Карсона
метод комплексного изображения
тональная частота
КАТЗ
Дата публикации: 2017
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Библиографическое описание: Havryliuk, V. I. The comparative analysis of calculating methods for ac impedance of R65 type rails and track 1520 mm gauge in the audio frequency range / V. I. Havryliuk // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2017. – № 13. – С. 49–56.
Краткий осмотр (реферат): EN: Knowledge of the exact AC rail impedance in a wide frequency range is necessary for designing and modeling audiofrequency track circuits, determining of the traction return current distribution in rails of high-speed railways, testing new types of vehicles on electromagnetic compatibility with track circuits, etc. The aim of the work is to perform a comparative analysis of the methods for calculating of the AC impedance of the R65 type rails of a track 1520 mm gauge in the audiofrequency range. Results of AC rail impedance measurements and theoretical description of frequency dependence of impedance for wires above lossy ground are briefly reviewed. Mathematical formulation of Carson's method and the complex image method proposed by Deri with co-workers for impedance of transmission lines were represented. The impedance of running rails of R65 type and track of 1520 mm gauge have been calculated by using Carson's method and the complex image method. Due to the insufficient amount of literature data concerning AC impedance measurements for rails of type R65 of 1520 mm gauge, the results of calculations for these rails were compared with the measured values for both rails of type R65, 1520 mm gauge, as well as for rails of type UIC 60 with 1435 mm gauge. Calculated frequency dependencies of the AC impedance of R65 type rails are in good qualitative agreement with literature data for rails UIC60 in frequency range Hz... The results for rails of R65 type and 1520 mm gauge calculated according to Carson's method and complex image method differ from reference data presented in literature, and these differences increase with increasing of frequency. Such behavior may be due to error of calculation methods caused by small height of rails above lossy ground and high electrical conductivity between rails and a ground.
UK: Знання імпедансу рейки на змінному струмі в широкому діапазоні частот необхідно для розробки і моделювання тональних рейкових кіл, визначення розподілу зворотного тягового струму в рейках високошвидкісних залізниць, тестування нових типів рухомого складу на електромагнітну сумісність з рейковими колами і т.п. Метою роботи є проведення порівняльного аналізу методів розрахунку імпедансу рейок типу Р65 колії 1520 мм на змінному струмі в діапазоні тональних частот. Наведено короткий огляд результатів вимірювань імпедансу рейок на змінному струмі і розглянуто теоретичний опис частотної залежності імпедансу провідників розташованих над поверхнею землі з урахуванням електромагнітних втрат в поверхневому шарі грунту. Наведено математичну формулювання методу Карсона і методу комплексного зображення, запропонованого Дері із співаторами для визначення імпедансу ліній електропередачі. Опір рейок типу Р65 колії 1520 мм було розраховано з використанням методу Карсона і методу комплексного зображення. Внаслідок недостатньої кількості літературних даних по вимірах імпедансу рейок типу Р65 на змінному струмі, результати розрахунків для цього типу рейок були зіставлені з виміряними значеннями як для рейок типу Р65 колії 1520 мм, так і для рейок типу UIC 60 колії 1435 мм. Розраховані частотні залежності імпедансу рейок типу Р65 на змінному струмі в діапазоні частот …Гц в якісному відношенні задовільно узгоджуються з літературними даними, наведеними для рейок типу UIC60. Результати для рейок типу Р65 колії 1520 мм, розраховані за методом Карсона і методом комплексного зображення, відрізняються від довідкових даних, представлених в літературі, і ці відмінності збільшуються зі збільшенням частоти. Така поведінка може бути пов'язано з помилкою методів розрахунку, викликаної малою висотою рейок над поверхнею землі, що має електричні втратами і високою електропровідністю між рейками і грунтом.
RU: Знание импеданса рельса на переменном токе в широком диапазоне частот необходимо для разработки и моделирования тональных рельсовых цепей, определения распределения обратного тягового тока в рельсах высокоскоростных железных дорог, тестирования новых типов подвижного состава на электромагнитную совместимость с рельсовыми цепями и т.п. Целью работы является проведение сравнительного анализа методов расчета импеданса рельсов типа Р65 колеи 1520 мм на переменном токе в диапазоне тональных частот. В работе приведен краткий обзор результатов измерений импеданса рельсов на переменном токе и рассмотрено теоретическое описание частотной зависимости импеданса проводников расположенных над поверхностью земли с учетом электромагнитных потерь в поверхностном слое земли. Приведена математическая формулировка метода Карсона и метода комплексного изображения, предложенного Дери с соавторамии для определения импеданса линий электропередачи. Сопротивление рельсов типа Р65 колеи 1520 мм было рассчитано с использованием метода Карсона и метода комплексного изображения. Вследствие недостаточного количества литературных данных по измерениям импеданса рельсов типа Р65 на переменном токе, результаты расчетов для этого типа рельсов были сопоставлены с измеренными значениями как для рельсов типа Р65 колеи 1520 мм, так и для рельсов типа UIC 60 колеи 1435 мм. Рассчитанные частотные зависимости импеданса рельсов типа Р65 на переменном токе в диапазоне частот …Гц в качественном отношении удовлетворительно согласуются с литературными данными, приведенными для рельсов типа UIC60. Результаты для рельсов типа Р65 колеи 1520 мм, рассчитанные по методу Карсона и методу комплексного изображения, отличаются от справочных данных, представленных в литературе, и эти различия увеличиваются с увеличением частоты. Такое поведение может быть связано с ошибкой методов расчета, вызванной малой высотой рельсов над поверхностью земли имеющей электрические потери и с высокой электропроводностью между рельсами и грунтом.
Описание: V. Havryliuk: ORCID 0000-0001-9954-4478
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10643
Располагается в коллекциях:Статті КАТЗ
№ 13 (ЕСБЗТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Havryliuk_4.pdf833,74 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.