Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10599
Название: Роль «гудвілу» у діяльності підприємств сфери туризму в контексті обмежень оточуючого середовища
Другие названия: Роль «гудвила» в деятельности предприятий сферы туризма в контексте ограничений окружающей среды
The Role of "Goodwill" in the Activities of Enterprises of the Sphere of Tourism in the Context of Environmental Limitations
Авторы: Головкова, Людмила Степанівна
Дяченко, Лідія Антонівна
Ключевые слова: «гудвіл»
оточуюче середовище організації
пожиттєва дохідність покупців
едверторіал
стимулювання збуту
брендінг
марка
бренд-культура
«гудвилл»
окружающая среда организации
пожизненная доходность покупателей
едверториал
стимулирование сбыта
брендинг
goodwill
environment organizations
lifetime profitability of customers
advertorial
sales promotion
branding
brand
brand-culture
КФЕБ
Дата публикации: 2018
Издательство: Тернопільський державний технічний університет і Академія соціального менеджменту, м. Тернопіль, Україна
Библиографическое описание: Головкова, Л. Роль «гудвілу» у діяльності підприємств сфери туризму в контексті обмежень оточуючого середовища [Електронний ресурс] / Людмила Головкова, Лідія Дяченко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2018. – Вип. 1 (18). – С. 32–51. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18hlsoos.pdf
Краткий осмотр (реферат): UK: У статті визначено роль «гудвілу», нематеріальних активів, споживацького капіталу у процесах взаємодії підприємств сфери туризму та споживачів, в контексті обмежень людини та оточуючого середовища, в межах складових комплексу маркетингу. Це краще збалансує взаємодію учасників ринку туристичних послуг, сприятиме підвищенню рівня споживацького капіталу, як очікувану майбутню пожиттєву дохідність новопридбаних покупців. Теоретичною основою дослідження ролі «гудвілу», нематеріальних активів у діяльності підприємств сфери туризму, у контексті обмежень людини та оточуючого середовища, є наукові праці вітчизняних та зарубіжних та авторів: філософів, психологів, економістів, доступні результати їх діяльності, а також власні доробки авторів останніх десяти років в галузі туризму, економіки, когнітивної психології та філософії освіти. Автори вважають, що існує потреба у нових наукових пошуках щодо даної теми наукової статті, зокрема у межах складових комплексу маркетингу. Доведено, що під впливом розвитку інформаційних технологій і інших зовнішніх та внутрішніх чинників, управління людьми і підприємствами сфери туризму також повинно змінюватись. Важливим чинником у діяльності туристичних підприємств є «гудвіл», нематеріальні активи, споживацький капітал, що також зазнає змін та еволюції під впливом часу. Для досягнення нового етапу розвитку підприємств сфери туризму запропоновано напрями моделювання взаємовідносин із споживачами туристичних послуг, що забезпечить вищу вартість їх нематеріальних активів. Проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів із дослідження ними ролі та впливу нематеріальних активів на діяльність підприємств. Запропоновано, в межах складових комплексу маркетингу та використання когнітивних технологій, низку практичних заходів для підприємств сфери туризму, які сприятимуть досягненню ними більш ефективної взаємодії із споживачами туристичних послуг. Це забезпечить для підприємств сфери туризму кращі можливості адаптації людей до зовнішніх впливів на їх діяльність, до кращої побудови взаємовідносин із споживачами туристичних послуг і їх утримання, через низку практичних пропозицій, які рекомендовано авторами.
RU: Выяснение роли «гудвилла», нематериальных активов человека, ее потребительского капитала в процессах взаимодействия предприятий сферы туризма и потребителей, в контексте ограничений человека и окружающей среды, в пределах, составляющих комплекса маркетинга. Это лучше сбалансирует взаимодействие участников рынка туристических услуг, будет способствовать повышению уровня потребительского капитала, как ожидаемую будущую пожизненную доходность новоприобретенных покупателей. Теоретической основой исследования роли «гудвилла», нематериальных активов в деятельности предприятий сферы туризма, в контексте ограничений человека и окружающей среды, являются научные труды отечественных и зарубежных авторов: философов, психологов, экономистов, доступны результаты их деятельности, а также собственные наработки авторов последних десяти лет в области туризма, экономики, когнитивной психологии и философии образования. Авторы считают, что существует потребность в новых научных изысканиях по данной теме научной статьи, в частности в рамках, составляющих комплекса маркетинга. Доказано, что под влиянием развития информационных технологий и других внешних и внутренних факторов, управление людьми и предприятиями сферы туризма также должно меняться. Важным фактором в деятельности туристических предприятий является «гудвилл», нематериальные активы, потребительский капитал, что также претерпевает изменения и эволюции под влиянием времени. Для достижения нового этапа развития предприятий сферы туризма предложены направления моделирования взаимоотношений с потребителями туристических услуг, что обеспечит более высокую стоимость их нематериальных активов. Проанализированы научные труды отечественных и зарубежных авторов по исследованию ими роли и влияния нематериальных активов на деятельность предприятий. Предложено, в пределах, составляющих комплекса маркетинга и использования когнитивных технологий, ряд практических мероприятий для предприятий сферы туризма, которые будут способствовать достижению ими более эффективного взаимодействия с потребителями туристических услуг. Это обеспечит для предприятий сферы туризма лучшие возможности адаптации людей к внешним влияниям на их деятельность, к лучшей построения взаимоотношений с потребителями туристических услуг и их содержание, через ряд практических предложений, которые рекомендовано авторами.
EN: Elucidation of the role of goodwill, intangible assets, its consumer of capital in the processes of interaction of the enterprises of sphere of tourism and consumer, in the context of the limitations of humans and the environment and within the components of the marketing mix. This will better balance the interaction of participants of the market of tourist services will enhance the level of consumer capital as the expected future lifetime profitability of newly acquired customers. Theoretical basis for the study of the role of goodwill, intangible assets in the activities of the enterprises of sphere of tourism, in the context of the limitations of humans and the environment are the scientific works of domestic and foreign authors: philosophers, psychologists, economists, and the results of their activities, as well as its own work of the authors of the last ten years in the field of tourism, Economics, cognitive psychology and philosophy of education. The authors believe that there is a need for new scientific research on the subject, scientific articles, particularly in the components of the marketing mix. It is proved that under the influence of development of information technologies and other external and internal factors, management of people and enterprises in the field of tourism should also vary. An important factor in the activities of tourism enterprises is "goodwill", intangible assets, consumer capital, which is also undergoing change and evolution under the influence of time. To achieve a new stage of development of the enterprises of sphere of tourism the directions of modeling of relationships with consumers of tourist services, which will provide a higher value of their intangible assets. Analyzed scientific works of domestic and foreign authors to study their role and influence intangible assets on the activities of enterprises. Proposed and within the components of the marketing mix and the use of cognitive technologies, a series of practical activities for the enterprises of sphere of tourism, which will facilitate their more effective interaction with consumers of tourist services. This will provide for enterprises of the tourism industry the best opportunity of people's adaptation to external influences on their activity to the best of building relationships with consumers of tourist services and their contents, through a series of practical proposals that are recommended by the authors.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10599
Располагается в коллекциях:Статті КФЕБ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Golovkova_Lyudmila.pdf797,95 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.