Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10593
Название: Компоненти людського капіталу національної економіки
Другие названия: Компоненты человеческого капитала национальной экономики
Components of the Human Capital of the National Economy
Авторы: Коломієць, Вікторія Миколаївна
Ключевые слова: комунікативний капітал
креативний капітал
людський капітал
професійний капітал
соціум-капітал
творчий капітал
коммуникативный капитал
креативный капитал
человеческий капитал
профессиональный капитал
социум-капитал
творческий капитал
communicative capital
creative capital
human capital
professional capital
society-capital
originative capital
КФЕБ
Дата публикации: 2018
Издательство: Миколаївський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Коломієць, В. М. Компоненти людського капіталу національної економіки // Modern Economics. – 2018. – № 8. – С. 71–79. – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/8-2018/UKR/kolomiiets.pdf.
Краткий осмотр (реферат): UK: Розглянуто людський капітал як основу соціального, економічного, політичного розвитку національної економіки. Виокремлено компоненти людського капіталу, які вважаємо стратегічним підґрунтям для розвитку людського капіталу. Вони стають підставою для визначення основних напрямів інвестицій в людський капітал. Психофізіологічний стан як базова компонента втілюється в якості психологічного капіталу та фізичного капіталу людини. Соціальний капітал вважається ґрунтовним чинником успішної соціальної інтеграції та адаптації особистості в соціум. Зміни в соціальному житті соціуму ініціюють нову його якість, яку доцільно визначити як «соціум-капітал». В площині соціального капіталу формується політичний капітал. На верхівці та перетину творчого, інтелектуального, культурного капіталів формується креативний капітал, що реалізується у вигляді продуктів інтелектуальної власності. Психологічний капітал визнано найбільш необхідним для формування людського капіталу чинником. На істотному психологічному та фізичному капіталі ґрунтується освітній капітал. Така складова людського капіталу, як творчий капітал, виступає невід’ємним фактором науково-технічного прогресу та науковотехнічної революції. Необмеженість знань, вільне володіння інформаційним простором, професійні навички стають інструментарієм для створення інтелектуального капіталу. Підставою для високоморального розвитку людського капіталу служить культурний капітал. Розвиток вищеозначених компонент людського капіталу неможливий без наявності комунікативного капіталу, який виступає джерелом формування психологічних та соціальних характеристик індивідуума. Заснований на всіх без виключення компонентах людського капіталу професіоналізм формується у вигляді професійного капіталу. Гармонійне поєднання вищеозначених компонентів людського капіталу національної економіки формує елітний конкурентоспроможний потенціал держави, здатний продукувати високоякісний валовий національний продукт.
RU: Рассмотрен человеческий капитал как основа социального, экономического, политического развития национальной экономики. Выделены компоненты человеческого капитала, которые являются стратегической основой для развития человеческого капитала. Они необходимы для определения основных направлений инвестиций в человеческий капитал. Психофизиологическое состояние как базовая компонента воплощается в качестве психологического капитала и физического капитала человека. Социальный капитал считается основным фактором успешной социальной интеграции и адаптации личности в социум. Изменения в социальной жизни социума инициируют новое его состояние, которое целесообразно определить как «социум-капитал». В плоскости социального капитала формируется политический капитал. На пересечении творческого, интеллектуального, культурного капиталов формируется креативный капитал, он реализуется в виде продуктов интеллектуальной собственности. Психологический капитал признано наиболее необходимым для формирования человеческого капитала фактором. На существенном психологическом и физическом капитале основывается образовательный капитал. Такая составляющая человеческого капитала, как творческий капитал, выступает неотъемлемым фактором научно-технического прогресса и научно-технической революции. Широта знаний, свободное владение информацией, профессиональные навыки становятся инструментарием для создания интеллектуального капитала. Основанием для высоконравственного развития человеческого капитала служит культурный капитал. Развитие вышеуказанных компонент человеческого капитала невозможно без наличия коммуникативного капитала, который выступает источником формирования психологических и социальных характеристик индивидуума. Основанный на всех без исключения компонентах человеческого капитала профессионализм формируется в виде профессионального капитала. Гармоничное сочетание вышеуказанных компонентов человеческого капитала национальной экономики формирует элитный конкурентоспособный потенциал государства, способный производить высококачественный валовой национальный продукт.
EN: Human capital becomes a reliable basis for social, economic, political development of the national economy. It is on its level that the position of the state depends on all world markets and the welfare of citizens. Purpose. The purpose of the study was to determine the components of the human capital of the national economy for the development of the main areas of investment in human capital. Results. Psychophysiological state as a basic component is embodied as the psychological capital and physical capital of a person. Social capital is considered as the main factor of successful social integration and personal adaptation into society. Changes in the social life of the society initiate a new state of it, which is expedient to define as "societycapital". Political capital is formed in the plane of social capital. Creative capital is formed at the intersection of originative, intellectual, cultural capital. It is realized in the form of intellectual property products. Psychological capital is recognized as the most necessary factor for the formation of human capital. Psychological capital is recognized as the most necessary factor for the formation of human capital. On the basis of substantial psychological and physical capital, educational capital is based. This component of human capital, as originative capital, is an indispensable factor in scientific and technological progress and the scientific and technological revolution. The breadth of knowledge, free knowledge of information, professional skills become tools for creating intellectual capital. The basis for the high moral development of human capital is the cultural capital. The development of the abovementioned components of human capital is impossible without the presence of communicative capital, which is the source of the formation of the psychological and social characteristics of the individual. Based on all components of human capital, without exception, professionalism is formed in the form of professional capital. Conclusions. The components of human capital have been singled out, which are the strategic basis for the development of human capital. They are necessary for determining the main directions of investment in human capital. A harmonious combination of the abovementioned components of the human capital of the national economy forms an elite competitive potential of the state, capable of producing a high-quality gross national product.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10593
Располагается в коллекциях:Статті КФЕБ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
kolomiiets.pdf400,71 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.