Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10506
Назва: Analytical Support of Financial Analysis at the Railway Transport
Інші назви: Аналітичне забезпечення фінансового аналізу на залізничному транспорті
Аналитическое обеспечение финансового анализа на железнодорожном транспорте
Автори: Toporkova, Olena A.
Shylo, Liliya A.
Ключові слова: financial reporting
analysis
analytical support
financial condition
фінансова звітність
аналіз
аналітичне забезпечення
фінансовий стан
финансовая отчетность
анализ
аналитическое обеспечение
финансовое состояние
Дата публікації: 2018
Видавництво: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Короткий огляд (реферат): EN: Purpose. The work is dedicated to systematization of basic directions for financial analysis taking into account the specific features of railway industry. Methodology. In the course of the research there were used the methods of analysis and synthesis to study the content and basic provisions of scientific publications on the chosen topic. Findings. The railway industry has a specific system of financial relations. Knowing the objective development laws of the industry technological system, you can create an appropriate mechanism for managing it and its resources. The selection of the necessary method of analysis and system of indicators, which will provide a comprehensive study and representation of the enterprise activity, is fundamental for the adoption of management decisions. Financial analysis is an important element of analytical work for the needs of modern management. With the help of financial analysis it is possible to determine the place of the enterprise among other subjects of the industry; to assess the structure of capital and the dynamics of enterprise development. Consequently, the quality of the decisions taken completely depends on the analytical substantiation. Financial analysis is carried out according to certain groups of economic indicators, which give an overall assessment of the financial condition of the enterprise, the profitability of its activities and long-term solvency. The analysis of the financial and economic condition is an important part of effective management of the formation, placement and use of rail transport resources. The features of conducting and interpreting the analysis results of the financial condition at the structural units of PJSC «Ukrzaliznytsia» – regional branches, branch affiliates, production units (if they have a balance sheet), – are explained by the specifics of their economic activities. Originality. The obtained results allow us to consider financial reporting as an informational and analytical provision of financial analysis taking into account the specifics of the corporate railway industry relations. The method of financial analysis should be consistent with the strategic objectives of the business entity, which are determined by the system of strategic management and investment and financial planning of the railway industry. Practical value. The assessment of the financial condition of an enterprise can be objectively carried out using a system of indicators that take into account the technological specificity of the rail transport, comprehensively characterizing the results of its activities and reflect the competence of management through the quality of the decisions taken.
UK: Мета. Робота присвячена систематизації основних напрямів фінансового аналізу з урахуванням специфіки залізничної галузі. Методика. У процесі дослідження використані методи аналізу й синтезу для вивчення змісту й основних положень публікацій за обраною темою. Результати. Залізнична галузь має специфічну систему фінансових відносин. Знаючи об’єктивні закономірності розвитку технологічної системи галузі, можна створити відповідний механізм керування нею та її ресурсами. Вибір необхідного методу аналізу та системи показників, що забезпечить усебічне вивчення та представлення діяльності підприємства, є основоположним для прийняття управлінських рішень. Важливим елементом аналітичної роботи для потреб сучасного менеджменту є фінансовий аналіз, за допомогою якого можна визначити місце підприємства серед інших суб’єктів галузі, оцінити структуру капіталу й динаміку розвитку підприємства. Отже, якість ухвалених рішень цілком залежить від аналітичного обґрунтування. Фінансовий аналіз здійснюють за даними певних груп економічних показників, які дають загальну оцінку фінансового стану підприємства, прибутковості його діяльності й довгострокової платоспроможності. Аналіз фінансово-економічного стану є важливою складовою ефективного управління формуванням, розміщенням і використанням ресурсів залізничного транспорту. Особливості проведення та інтерпретації результатів аналізу фінансового стану структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» – регіональних, галузевих філій, виробничих підрозділів (за наявності в них балансу), – пояснюються специфікою ведення їх господарської діяльності. Наукова новизна. Отримані результати дозволяють розглядати фінансову звітність як інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового аналізу з урахуванням специфіки корпоративних відносин залізничної галузі. Методика фінансового аналізу має бути узгоджена зі стратегічними цілями суб’єкта господарювання, які визначає система стратегічного менеджменту та інвестиційно-фінансового планування залізничної галузі. Практична значимість. Оцінку фінансового стану підприємства можна об’єктивно здійснити за допомогою системи показників, що враховують технологічну специфіку залізничного транспорту, комплексно характеризують результати його діяльності та відображають компетентність керівництва через якість прийнятих рішень.
RU: Цель. Работа посвящена систематизации основных направлений финансового анализа с учетом специфики железнодорожной отрасли. Методика. В процессе исследования использованы методы анализа и синтеза для изучения содержания и основных положений публикаций по избранной теме. Результаты. Железнодорожная отрасль имеет специфическую систему финансовых отношений. Зная объективные закономерности развития технологической системы отрасли, можно создать соответствующий механизм управления ею и ее ресурсами. Выбор необходимого метода анализа и системы показателей, которые обеспечат всестороннее изучение и представление деятельности предприятия, являются основополагающим для принятия управленческих решений. Важным элементом аналитической работы для нужд современного менеджмента является финансовый анализ, с помощью которого можно определить место предприятия среди других субъектов отрасли; оценить структуру капитала и динамику развития предприятия. Итак, качество принятых решений целиком зависит от аналитического обоснования. Финансовый анализ осуществляют на основании определенных групп экономических показателей, которые дают общую оценку финансового состояния предприятия, прибыльности его деятельности и долгосрочной платежеспособности. Анализ финансово-экономического состояния является важной составляющей эффективного управления формированием, размещением и использованием ресурсов железнодорожного транспорта. Особенности проведения и интерпретации результатов анализа финансового состояния структурных подразделений ПАТ «Укрзализныця» – региональных, отраслевых филиалов, производственных подразделений (при наличии у них баланса), объясняются спецификой ведения их хозяйственной деятельности. Научная новизна. Полученные результаты позволяют рассматривать финансовую отчетность как информационно-аналитическое обеспечение финансового анализа с учетом специфики корпоративных отношений железнодорожной отрасли. Методика финансового анализа должна быть согласована со стратегическими целями субъекта хозяйствования, которые определяет система стратегического менеджмента и инвестиционно-финансового планирования железнодорожной отрасли. Практическая значимость. Оценку финансового состояния предприятия можно объективно осуществить с помощью системы показателей, которые учитывают технологическую специфику железнодорожного транспорта, комплексно характеризуют результаты его деятельности и отображают компетентность руководства посредством качества принятых решений.
Опис: О. Toporkova: ORCID 0000-0003-0956-3638; L. Shylo: ORCID 0000-0003-3235-1377
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10506
http://stp.diit.edu.ua/issue/view/6916
http://stp.diit.edu.ua/article/view/130581/128909
Інші ідентифікатори: Doi: 10.15802/stp2018/130581
Розташовується у зібраннях:№ 2 (74)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Toporkova.pdf941,57 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.