Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10469
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorБобиль, Володимир Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorП’ятигорець, Ганна Сергіївнаuk_UA
dc.contributor.authorЗуєва, Яна Валеріївнаuk_UA
dc.date.accessioned2018-04-02T07:25:22Z-
dc.date.available2018-04-02T07:25:22Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifierDOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123864-
dc.identifier.citationБобиль, В. В. Дослідження закордонного досвіду з питань обліку витрат виробництва та калькулювання продукції / В. В. Бобиль, Г. С. П’ятигорець, Я. В. Зуєва // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 76 –81. – doi: 10.15802/pte.v0i14.123864.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10469-
dc.identifier.urihttp://pte.diit.edu.ua/article/view/123864/120375-
dc.description.abstractUK: Мета. Робота присвячена дослідженню сутності витрат у закордонних працях, етапам світового розвитку обліку витрат. Методика. Методологічними засадами дослідження еволюції поняття витрат є загальнонаукові й спеціальні методи економічної науки. Використано метод історико-економічного аналізу. Виклад основного матеріалу. У статті досліджується сутність методів обліку витрат на виробництво та методів калькулювання собівартості продукції за кордоном. Облік витрат займає центральне місце в бухгалтерському обліку, який відіграє важливу роль у системі управління підприємством. Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних учених, монографії, дисертації, автореферати до дисертацій, збірники наукових праць, статті у фахових наукових виданнях. Досліджено історичні передумови появи таких методів калькулювання, як нормативний та стандарт-кост, виділено ключові особливості цих методів. Проаналізовано появу та основні ознаки методу «директ-костинг» та методу SIT. Виділено основну класифікацію витрат. На підставі виконаного дослідження існуючих за кордоном методів обліку витрат виконано їх структуризацію та систематизацію з урахуванням вимог управління. З’ясовано, що наявність різних поглядів щодо сутності витрат спричинена різними підходами до розуміння економічних процесів взагалі й виробництва зокрема. Можна виділити два фундаментальних підходи. Перший базується на розумінні господарського життя з позицій трудової теорії вартості, що передбачає взаємодію в процесі виробництва трьох основних факторів (робочої сили, предметів праці та засобів праці), і відповідну інтерпретацію поняття вартості, її складових та структури. Другий базується на ресурсному розумінні природи господарства, передбачаючи обмеженість усіх видів ресурсів та альтернативність варіантів їх застосування, і відповідно визначає сутність вартості та її складових. Результати та практична значимість: Досліджено та проаналізовано систему обліку витрат світовими науковцями на різних етапах історичного розвитку економічної думки. Розглянуто становлення класифікації витрат. Наведено основні моделі управління витратами, що сформувалися в розрізі історичних етапів розвитку економічної теорії.uk_UA
dc.description.abstractRU: Цель. Работа посвящена исследованию сущности расходов в зарубежных работах, этапам мирового развития учета затрат. Методика. Методологической основой исследования эволюции понятия затрат является использование общенаучных и специальных методов экономической науки. Использован метод историко- экономического анализа. Изложение основного материала. В статье исследуется сущность методов учета затрат на производство и методов калькулирования себестоимости продукции за рубежом. Учет расходов занимает центральное место в бухгалтерском учете, который играет значительную роль в системе управления предприятием. Информационной базой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых, монографии, диссертации, авторефераты к диссертациям, сборники научных трудов, статьи в профессиональных изданиях. Исследованы исторические предпосылки появления таких методов калькулирования, как нормативный и стандарт-кост, выделенные ключевые особенности данных методов. Проанализированы появление и основные признаки метода «директ-костинг» и метода SIT. Выделено основную классификацию расходов. На основании проведенного исследования существующих за рубежом методов учета затрат выполнена их структуризация и систематизация. Установлено, что наличие разных точек зрения относительно сущности издержек вызвана различными подходами к пониманию экономических процессов вообще и производства в частности. Можно выделить два фундаментальных подхода. Первый базируется на понимании хозяйственной жизни с позиций трудовой теории стоимости, предусматривает взаимодействие в процессе производства трех основных факторов (рабочей силы, предметов труда и средств труда), и соответствующую интерпретацию понятия стоимости, ее составляющих и структуры. Второй базируется на ресурсном понимании природы хозяйства, предусматривая ограниченность всех видов ресурсов и альтернативность вариантов их применения, и соответственно определяет сущность стоимости и ее составных элементов. Результаты и практическая значимость Исследована и проанализирована система учета расходов мировыми учеными на разных этапах исторического развития экономической мысли. Рассмотрено становление классификации расходов. Приведены основные модели управления затратами, сформировавшиеся в разрезе исторических этапов развития экономической теории.ru_RU
dc.description.abstractEN: Purpose: The work is devoted to the study of the essence of costs in foreign works, stages of global development cost accounting. Methodology: The methodological basis for the study of the evolution of the concept of cost is based on the use of general scientific and special methods of economic science. The method of historical economic analysis has been used. Exposition of the main material: The article examines the essence of methods of accounting for costs of production and methods for calculating the cost of production abroad. Cost accounting occupies a central place in accounting, which plays a significant role in the enterprise management system. Information boso of the research are the works of domestic and foreign scientists, monographs, dissertations, abstracts for dissertations, collections of scientific works, articles in professional editions. The historical preconditions of the appearance of such methods of calculation as normative and standard-bone, the highlighted key features of these methods are investigated. The appearance and main features of the method of direct-costing and the method "SIT" are analyzed. The main classification of expenses is allocated. On the basis of the study of existingmethods of cost accounting, their structuring and systematization. It has been established that the presence of different points of view regarding the nature of costs is caused by different approaches to the understanding of economic processes in general and production in particular. Two fundamental approaches can be distinguished. The first is based on the understanding of economic life from the standpoint of the labor theory of value, envisages interaction in the production process of three main factors (labor, labor and labor) and the corresponding interpretation of the notion of value, its components and structure. The second is based on a resource understanding of the nature of the economy, providing for the limitations of all types of resources and the alternatives to their application, and accordingly determines the essence of value and its constituent elements. Results and practical significance The system of cost accounting by world scientists at various stages of the historical development of economic thought has been investigated and analyzed. The classification of expenses is considered. The basic models of cost management, formed in the context of the historical stages of the development of economic theory, are presented.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.subjectвитратиuk_UA
dc.subjectоблік витратuk_UA
dc.subjectуправління витратамиuk_UA
dc.subjectаналіз витратuk_UA
dc.subjectкласифікація витратuk_UA
dc.subjectтеорія витратuk_UA
dc.subjectкалькулювання продукціїuk_UA
dc.subjectрасходыru_RU
dc.subjectучет затратru_RU
dc.subjectуправление затратамиru_RU
dc.subjectанализ затратru_RU
dc.subjectклассификация затратru_RU
dc.subjectтеория затратru_RU
dc.subjectкалькулирование продукцииru_RU
dc.subjectcostsen
dc.subjectcost managementen
dc.subjectcost accountingen
dc.subjectcost analysisen
dc.subjectcost classificationen
dc.subjectcost theoryen
dc.subjectproduct costingen
dc.subjectКОАІБuk_UA
dc.titleДослідження закордонного досвіду з питань обліку витрат виробництва та калькулювання продукціїuk_UA
dc.title.alternativeИсследование зарубежного опыта по вопросам учета затрат на производство и калькулирования продукцииїru_RU
dc.title.alternativeStudy of Foreign Experience on Questions on Calculation of Production and Calculation of Productionen
dc.typeArticleuk_UA
Располагается в коллекциях:Статті КОАІВ
Випуск 14 (ПЕТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Bobyl .pdf242,21 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.