Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10467
Title: Еволюція поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг у контексті поведінкової економіки
Other Titles: Эволюция поведения индивидуальных потребителей на рынке туристических услуг в контексте поведенческой экономики
Evolution of Behavior of Individual Consumers on the Market of Tourist Services in the Context of Behavioral Economy
Authors: Головкова, Людмила Степанівна
Гриньох, Наталія Василівна
Дяченко, Лідія Антонівна
Keywords: еволюціонізм
поведінкова економіка
поведінка споживача
послуга туристична
холістичний маркетинг
эволюционизм
поведенческая экономика
поведение потребителей
услуга туристическая
холистический маркетинг
evolutionism
behavioral economics
consumer behavior
tourist service
holistic marketing
КФЕБ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Головкова, Л. С. Еволюція поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг у контексті поведінкової економіки / Л. С. Головкова, Н. В. Гриньох, Л. А. Дяченко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 7–22. – doi:10.15802/pte.v0i14.123854.
Abstract: UK: Мета. Метою цієї наукової праці є дослідження процесів еволюції поведінки індивідуальних споживачів з урахуванням особливостей поведінкової економіки, розробка оновленої концепції поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг відповідно до розуміння ними психологічних та теоретико- пізнавальних аспектів тих процесів, які пов’язані з прийняттям остаточних рішень. Це забезпечить кращу взаємодію всіх учасників ринку туристичних послуг, вищий рівень задоволення індивідуальних споживачів, знизить ризики в їхній купівельній поведінці, збалансує інтереси на ринку попиту/пропозицій туристичних послуг. Методика. Методичною основою дослідження питання еволюції поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг є наукові праці зарубіжних авторів із зазначених вище питань, статистичні дані ДФС України та Адміністрації Державної прикордонної служби, а також доступні практичні результати діяльності туристичних підприємств. Автори вважають, що існує потреба в нових наукових пошуках щодо еволюції поведінки споживачів на ринку туристичних послуг, зокрема залізничних, у контексті поведінкової економіки. Це зумовлює необхідність виконання аналізу чинників впливу на поведінку індивідуальних споживачів, які купують чи не купують товари (послуги), з’ясування низки психологічних складових таких процесів, яким властиво змінюватись у часі під впливом актуальних економічних умов. Результати. У статті проаналізовано наукові праці зарубіжних авторів із зазначених вище питань, статистичні дані ДФС України та Адміністрації Державної прикордонної служби, а також доступні практичні результати діяльності туристичних підприємств. Автори запропонували основні концептуальні засади для покращення взаємодії на ринку туристичних послуг індивідуальних споживачів і підприємств сфери туризму, а також розробили практичні рекомендації, впровадження яких сприятиме прийняттю більш ефективних управлінських рішень. Це забезпечить вищий рівень задоволення індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг, надасть нові можливості для об’єднання раціональних цілей економічної поведінки кожного споживача відповідно до його пізнавальних здібностей та зменшення ризиків у його купівельній поведінці. Наукова новизна та практична значимість. Авторами статті доведено, що еволюція поведінки споживачів на ринку туристичних послуг, і залізничних зокрема, є безперервним процесом, який змінюється відповідно до чинників зовнішнього середовища та індивідуальної поведінки споживачів, що перебувають у певному взаємозв’язку та взаємозалежності. У статті визначено основні концептуальні засади для поліпшення взаємодії індивідуальних споживачів та підприємств сфери туризму, а також запропоновано практичні рекомендації, впровадження яких надасть підприємствам сфери туризму нові можливості приймати більш ефективні управлінські рішення, забезпечувати вищий рівень їх економічної ефективності, підвищувати рівень задоволення споживачів, краще індивідуалізувати їх відносини на ринку туристичних послуг.
RU: Цель. Цель научной работы – исследование процессов эволюции поведения индивидуальных потребителей с учетом особенностей поведенческой экономики, разработка обновленной концепции поведения индивидуальных потребителей на рынке туристических услуг в соответствии с их психологическими и теоретически-познавательными аспектами тех процессов, которые связаны с принятием остаточных решений. Это обеспечит лучшее взаимодействие всех участников рынка туристических услуг, высший уровень удовлетворения потребителей, снизит риски в их покупательском поведении, лучше сбалансирует интересы на рынке спроса/предложения туристических услуг. Методика. Методическим основанием исследования вопросов поведения индивидуальных потребителей на рынке туристических услуг были научные труды зарубежных авторов по указанным выше вопросам, статистические данные ГФС Украины и Администрации Государственной приграничной службы, а также доступные практические результаты деятельности туристических предприятий. Авторы считают, что существует потребность в новых научных исследованиях эволюции поведения потребителей на рынке туристических услуг в контексте поведенческой экономики. Это определяет необходимость проведения анализа факторов влияния на поведение индивидуальных потребителей, которые покупают или не покупают товары (услуги), определение ряда психологических составляющих таких процессов, которые изменяются во времени под влиянием актуальных экономических условий. Результаты. В статье проанализированы научные труды зарубежных авторов по указанным выше вопросам, статистические данные ГФС Украины и Администрации Государственной приграничной службы, а также доступные практические результаты деятельности туристических предприятий. Авторы предложили основные концептуальные положения для улучшения на рынке туристических услуг взаимодействия индивидуальных потребителей и предприятий сферы туризма, а также сформулировали практические рекомендации, внедрение которых будет способствовать принятию более эффективных управленческих решений. Это обеспечит высший уровень удовлетворения индивидуальных потребителей на рынке туристических услуг и предоставит новые возможности для объединения рациональных целей экономического поведения каждого потребителя в соответствии с его познавательными способностями и уменьшения рисков в их покупательском поведении. Научная новизна и практическая значимость. Авторами статьи обосновано, что эволюция поведения потребителей на рынке туристических услуг – процесс беспрерывный, изменяющийся в зависимости от факторов внешней среды и индивидуального поведения потребителей, которые находятся между собой в определенной взаимосвязи и взаимозависимости. В статье определены основные концептуальные положения для улучшения взаимодействия индивидуальных потребителей и предприятий сферы туризма, а также предложены практические рекомендации, внедрение которых предоставит для предприятий сферы туризма новые возможности принимать более эффективные управленческие решения, обеспечивать высший уровень их экономической эффективности, повышать уровень удовлетворения потребителей, лучше индивидуализировать их взаимные отношения на рынке туристических услуг.
EN: Goal. The aim of the scientific work is to study the evolution of the behavior of individual consumers, taking into account the characteristics of the behavioral economy, the development of an updated concept of the behavior of individual consumers in the tourism services market, respectively, to their psychological and theoretical cognitive aspects of those processes that are associated with the adoption of residual solutions. This will ensure better interaction of all participants of the tourism services market, the highest level of consumer satisfaction, reduce risks in their purchasing behavior, better balance interests in the market of demand and offers of tourist services. Methodology. The methodological basis for the study of the behavior of individual consumers in the tourist services market was the scientific works of foreign authors from the above issues, the statistical data of the GFS of Ukraine and the Administration of the State Border Service, as well as the available practical results of the activities of tourist enterprises. The authors believe that there is a need for new scientific studies of the evolution of consumer behavior in the tourism services market in the context of the behavioral economy. This determines the need to analyze the factors influencing the behavior of individual consumers who buy or not buy goods (services), the definition of a number of psychological components of such processes that change over time under the influence of current economic conditions. Results. The article analyzes the scientific works of foreign authors from the above issues, the statistical data of the GFS of Ukraine and the Administration of the State Border Service, as well as the available practical results of the activities of tourist enterprises. The authors proposed basic conceptual provisions for improving the interaction of individual consumers in the tourism services market and tourism enterprises, and also defined practical recommendations for implementation to make more effective management decisions. This will ensure the highest level of satisfaction of individual consumers in the tourism services market and new opportunities to combine rational goals of economic behavior of each consumer according to his cognitive abilities, reduce risks in their purchasing behavior. Scientific novelty and practical importance. The authors of the article justified that the evolution of consumer behavior in the tourism services market is a continuous process that changes according to the factors of the external environment and the individual behavior of consumers, which is in a certain relationship and interdependence. The article defines the basic conceptual provisions for improving the interaction of individual consumers and tourism enterprises, and also proposed practical recommendations for implementation in their activities. This will provide new opportunities for tourism enterprises to make more effective management decisions, ensure the highest level of their economic efficiency, improve the level of consumer satisfaction, and better individualize their mutual relations in the tourism services market.
Description: Л. Головкова: ORCID 0000-0001-5473-6644
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10467
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123854
Appears in Collections:Статті КФЕБ
Випуск 14 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golovkova .pdf464,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.