Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10460
Название: Удосконалення систем життєзабезпечення пасажирського рухомого складу: огляд патентів
Другие названия: Усовершенствование систем жизнеобеспечения пассажирского подвижного состава: обзор патентов
Improvement of Life Support Systems of Passenger Rolling Stock: Patent Review
Авторы: Колесников, Сергій Романович
Ключевые слова: пасажирський рухомий склад
залізничний вагон
патент
система клімат-комфорту
опалення
вентиляція та кондиціонування повітря
HVAC
пассажирский подвижной состав
железнодорожный вагон
система климат-комфорта
отопление
вентиляция и кондиционирование
passenger rolling stock
railway car
patent
climate-comfort system
heating
ventilation and air conditioning
КВВГ
Дата публикации: 2018
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Библиографическое описание: Колесников, С. Р. Удосконалення систем життєзабезпечення пасажирського рухомого складу: огляд патентів / С. Р. Колесников // Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 1 (73). – С. 44–55. – doi: 10.15802/stp2018/123460.
Краткий осмотр (реферат): UK: Мета. Удосконалення основних систем життєзабезпечення, в т. ч. забезпечення параметрів якісного мікроклімату в вагоні рухомого складу, знаходяться в фокусі уваги винахідників і дослідників світу. Дослідження спрямовано на огляд та аналіз патентів у напрямі системи клімат -комфорту, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (CCHVAC) залізничних пасажирських вагонів (хронологічні рамки: 2011-2017 рр. з дня публікації). Методика. У ході дослідження був виконаний огляд патентів (зарубіжних і вітчизняних) в області CCHVAC у пасажирських транспортних засобах, зокрема таких, як залізничні вагони, їх оптимізації та способів управління ними. Патентний пошук проведено за певними пошуковими критеріями: ключовими словами, часовими рамками та в різних патентних системах світу. Використано міждисциплінарний підхід. Результати. За підсумками пошуку знайдено 157 патентів, із яких вибрано для аналізу 21 документ. Патенти систематизовані в три групи: «Нові технічні та технологічні рішення у системах і засобах функціонування HVAC», «Нові та удосконалені рішення для управління системою HVAC в транспортному засобі», «Озонування повітря в пасажирських вагонах». Встановлено, що всі патенти одним із аспектів мають вирішення питань більш екологічного, енергоефективного та безпечного застосування систем CCHVAC на залізничному транспорті. Наукова новизна. Доведено високий рівень проникнення зв’язків між різними технічними областями, до яких відносяться патенти з CCHVAC. Встановлено, що для них характерним є призначення більшості патентних рішень для використання не в суто залізничній галузі, а взагалі на транспорті. Практична значимість. Підтвердження високого рівня проникнення зв’язків між різними технічними областями дозволить відображати наявність технічних проблем із CCHVAC та технологій їх вирішення в усьому світі. Це сприятиме більш інтенсивному технологічному підйому в удосконаленні систем життєзабезпечення пасажирського рухомого складу.
RU: Цель. Совершенствования основных систем жизнеобеспечения, в т. ч. обеспечение параметров качественного микроклимата в вагоне подвижного состава, находятся в фокусе внимания изобретателей и исследователей мира. Исследование направлено на обзор и анализ патентов в сфере системы климат- комфорта, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (CCHVAC) железнодорожных пассажирских вагонов (хронологические рамки: 2011-2017 гг. со дня публикации). Методика. В ходе исследования был проведен обзор патентов (зарубежных и отечественных) в области CCHVAC в пассажирских транспортных средствах, в частности таких, как железнодорожные вагоны, их оптимизации и способов управления ими. Патентный поиск производился по определенным поисковым критериям: ключевым словам, временным рамкам и в различных патентных системах мира. Использован междисциплинарный подход. Результаты. По итогам поиска найдено 157 патентов, из которых выбрано для анализа 21 документ. Патенты систематизированы в три группы: «Новые технические и технологические решения в системах и средствах функционирования HVAC», «Новые и усовершенствованные решения для управления системой HVAC в транспортном средстве», «Озонирование воздуха в пассажирских вагонах». Установлено, что все патенты одним из аспектов имеют решения вопросов более экологичного, энергоэффективного и безопасного применения систем CCHVAC на железнодорожном транспорте. Научная новизна. Доказан высокий уровень проникновения связей в различных технических областях, к которым относятся патенты по CCHVAC. Установлено, что для них характерным является назначение большинства патентных решений для использования не в сугубо железнодорожной отрасли, а вообще на транспорте. Практическая значимость. Подтверждение высокого уровня проникновения связей в различных технических областях позволит отражать наличие технических проблем по CCHVAC и технологий их решения во всем мире. Это будет способствовать более интенсивному технологическому подъему в совершенствовании систем жизнеобеспечения пассажирского подвижного состава.
EN: Purpose. Inventors and researchers of the world are focused on improvements of basic life support systems including provision of quality microclimate parameters in a car of the rolling stock. The research is aimed at reviewing and analyzing patents in the field of climate comfort, heating, ventilation and air conditioning (CCHVAC) of railway passenger cars (the chronological framework: 2011-2017 from the date of publication). Мethodology. During the study there were reviewed patents (foreign and domestic ones) in the field of CCHVAC in passenger vehicles, in particular railway cars, their optimization and ways of managing them. Patent search was carried out according to certain search criteria: keywords, time frames and in various patent systems of the world. An interdisciplinary approach was used. Findings. Based on the search results, 157 patents were found, 21 documents of which were selected for analysis. Patents are systematized into three groups: "New technical and technological solutions in systems and functioning facilities of HVAC ", "New and improved solutions for HVAC system management in a vehicle", "Air ozonation in passenger cars". It is established that all patents have one of the aspects that have solutions to the issues of more environmentally friendly, energy efficient and safe application of CCHVAC systems in railway transport. Originality. It was proved a high level of link penetration in various technical fields, which include patents with CCHVAC. It is established that it is characteristic for them to designate the majority of patent solutions for use not in the purely railway industry, but in transport in general. Practical value. Confirmation of the high level of link penetration in various technical fields will make it possible to reflect technical problems with CCHVAC and technologies for their solution throughout the world. This will contribute to a more intensive technological upgrade in the improvement of life support systems for passenger rolling stock.
Описание: С. Колесников: ORCID 0000-0002-0487-9257
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10460
http://stp.diit.edu.ua/article/view/123460/120313
Другие идентификаторы: DOI: 10.15802/stp2018/123460
Располагается в коллекциях:Статті КВВГ
№ 1 (73)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Kolesnykov .pdf990,87 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.