Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10307
Название: Історико-філософсько-правове дослідження феномену гендера як чинника соціального статусу української жінки
Другие названия: Историко-философско-правовое исследование феномена гендера как фактора социального статуса украинской женщины
Historical-Philosophical-Legal Research of the Phenomenon of the Gender as the Factor of the Social Status of the Ukrainian Woman
Авторы: Москалик, Геннадій Федорович
Барановська, М. Ю.
Булах, Марина Олексіївна
Ключевые слова: гендер
дискримінація
стереотипи
суспільна роль
соціальний статус
українська жінка
дискриминация
стереотипы
общественная роль
социальный статус
украинская женщина
Gender
Discrimination
Stereotypes
Social Role
Social Status
Ukrainian Woman
Дата публикации: 2017
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Библиографическое описание: Москалик, Г. Ф. Історико-філософсько-правове дослідження феномену гендера як чинника соціального статусу української жінки / Г. Ф. Москалик, М. Ю. Барановська, М. О. Булах // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2017. – Вип. 12. – С. 100–112. – doi: 10.15802/ampr.v0i12.119150.
Краткий осмотр (реферат): UK: Актуальність. В умовах інтеграції України до європейського співтовариства виникає гостра необхідність перебудови всіх соціальних інституцій, звільнення їх від будь-яких форм дискримінації, у тому числі й за ознакою гендеру. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку держави вимагають нового погляду на функціональні ролі чоловіків і жінок, а також розуміння того, що політичне, економічне, культурне майбутнє суспільства залежить від подолання гендерних стереотипів, які глибоко вкоренились у суспільну та індивідуальну свідомість і гальмують соціальний прогрес та розвиток демократії. Саме тому, сьогодні, надзвичайно важливим є вивчення питання суспільного впливу та ролі жінок, а також визначення їх соціального статусу на тлі історичного поступу нашої держави. Мета. Робота передбачає дослідження виникнення та утвердження феномену гендера як чинника соціального статусу української жінки в історико-філософсько-правовій площині. Методологія. У процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу історичних джерел для вивчення змісту та основних положень філософських концепцій та правових норм, на основі яких формувався соціальний статус української жінки у різні періоди історії розвитку суспільства, з подальшим їх порівнянням та узагальненням. Наукова новизна роботи полягає в подальшому розвитку теорії гендерних процесів із застосуванням міждисциплінарних підходів при дослідженні феномену гендера в історико-філософсько-правовій площині як чинника соціального статусу української жінки, що дозволяє критично переосмислити ціннісні орієнтири щодо побудови сучасного суспільства та формування нових уявлень про ролі й моделі поведінки чоловіків і жінок та їх взаємодію у соціумі. Висновки. Протягом тривалого часу соціальний статус жінки формувався під впливом філософських поглядів і концепцій, що поволі перетворювалися на моральні традиції народів та норми права. Високий статус жінки як повноцінного члена громади, що сформувався на ранніх етапах державотворення вже за часів античності втратив свою актуальність. Жінка стала символом виключно домашніх, сімейних відносин та грала роль берегині приватних основ суспільного буття чоловіків. Така тенденція знайшла своє продовження в Римській імперії, значно посилилася в добу середньовіччя та залишила відбиток у філософії Нового часу і Німецькій класичній філософії. В період від Київської Русі до ХХ століття українська жінка залишалася заручницею стереотипного мислення. Незважаючи на нормативне врегулювання рівноправності чоловіка та жінки в сучасних умовах, ця рівність має суто декларативний характер.
RU: Актуальность. В условиях интеграции Украины в европейское сообщество возникает острая необходимость перестройки всех социальных институтов, освобождения их от любых форм дискриминации, в том числе и по признаку гендера. Современные проблемы социально-экономического развития государства требуют нового взгляда на функциональные роли мужчин и женщин, а также понимания того, что политическое, экономическое, культурное будущее общества зависит от преодоления гендерных стереотипов, которые глубоко укоренились в общественном и индивидуальном сознании и тормозят социальный прогресс, а также развитие демократии. Именно поэтому, сегодня, чрезвычайно важным является изучение вопроса общественного влияния и роли женщин и определения их социального статуса на фоне исторического развития нашего государства. Цель. Работа предполагает исследование возникновения и утверждения феномена гендера, как фактора социального статуса украинской женщины в историко-философско-правовой плоскости. Методология. В процессе исследования использованы методы анализа и синтеза исторических источников для изучения содержания и основных положений философских концепций и правовых норм, на основе которых формировался социальный статус украинской женщины в разные периоды истории развития общества, с последующим их сравнением и обобщением. Научная новизна работы заключается в дальнейшем развитии теории гендерных процессов с применением междисциплинарных подходов при исследовании феномена гендера в историко-философско-правововой плоскости как фактора социального статуса украинской женщины, критического переосмысления ценност-ных ориентиров относительно построения современного общества и формирования новых представлений о роли и модели поведения мужчин и женщин и их взаимодействия в социуме. Выводы. В течение длительного времени социальный статус женщины формировался под влиянием философских взглядов и концепций, которые медленно превращались в нравственные традиции народов и нормы права. Высокий статус женщины как полноценного члена общества, сформировавшийся на ранних этапах государства уже во времена античности потерял свою актуальность. Женщина стала символом исключительно домашних, семейных отношений и играла роль хранительницы частных основ общественного бытия мужчин. Такая тенденция нашла свое продолжение в Римской империи, значительно усилилась в средневековье и оставила отпечаток в философии Нового времени и Немецкой классической философии. В период от Киевской Руси до ХХ века украинская женщина оставалась заложницей стереотипного мышления. Несмотря на нормативное урегулирование равноправия мужчины и женщины в современных условиях, это равенство имеет сугубо декларативный характер.
EN: Topicality. Under the conditions of Ukraine’s integration into the European community, there is an urgent need to restructure all social institutions, freeing them from all forms of discrimination, including on the basis of gender. Modern problems of the state's socioeconomic development require a new look at the functional roles of men and women, as well as the understanding that the political, economic, cultural future of society depends on overcoming gender stereotypes that are deeply rooted in the social and individual consciousness and inhibit social progress, and also the development of democracy. That is why, today, it is extremely important to study the issue of social influence and the role of women and determine their social status against the backdrop of the historical development of our state. Purpose. The article studies the emergence and adoption of the phenomenon of gender as a factor of the social status of the Ukrainian woman in the historical, philosophical and legal realm. Methodology. In the research process the authors used the methods of analyzing and synthesizing historical sources to study the content and main provisions of philosophical concepts and legal norms that formed the social status of a Ukrainian woman at different historical periods of society development, with their subsequent comparison and generalization. Originality. The work further develops the theory of gender processes with the use of interdisciplinary approaches to the study of the phenomenon of gender in the historical, philosophical and legal field as a factor of the social status of the Ukrainian woman, to critically re-evaluate the value guidelines on the construction of modern society and the formation of new ideas about the role and model of behavior of men and women and their interaction in society. Conclusions. For a long time, the social status of women was formed under the influence of philosophical views and concepts, slowly turned into the moral traditions of peoples and the rule of law. The high status of a woman, as a full-fledged member of society, formed in the early state stages, lost its relevance already in the days of antiquity. The woman became a symbol of exclusively domestic, family relations and played the role of guardian of the private foundations of the social being of men. This trend found its continuation in the Roman Empire, significantly increased in the Middle Ages and left an imprint in the philosophy of modern times and German classical philosophy. In the period from Kievan Rus to the twentieth century, the Ukrainian woman remained a victim of stereotyped thinking. Despite the normative settlement of the equality of men and women in modern conditions, this equality has a purely declarative nature.
Описание: М. Булах: ORCID 0000-0003-4264-2303
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10307
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/119150
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/119150/114765
Другие идентификаторы: DOI: 10.15802/ampr.v0i12.119150
Располагается в коллекциях:Випуск 12 (АВФД)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Moskalyk.pdf344,44 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.