Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10174
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorКопитко, Василь Івановичuk_UA
dc.contributor.authorСаксон, Ю. О.uk_UA
dc.date.accessioned2017-09-14T12:24:56Z-
dc.date.available2017-09-14T12:24:56Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifierDOI: http://dx.doi.org/10.15802/pte.v0i13.107831-
dc.identifier.citationКопитко, В. І. Маркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспорту / В. І. Копитко, Ю. О. Саксон // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2017. — Вип. 13. — С. 69—75. — doi: 10.15802/pte.v0i13.107831.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10174-
dc.identifier.urihttp://pte.diit.edu.ua/article/view/107831-
dc.descriptionВ. Копитко: ORCID 0000-0003-2457-1505uk_UA
dc.description.abstractUK: Мета. Метою статті є вдосконалення діючої на залізничному транспорті системи маркетинго-логістичного забезпечення вантажних перевезень в умовах реформування залізничного транспорту. Методика. Методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених з питань функціонування транспортних підприємств, у яких вирішуються проблеми вдосконалення якості планування обсягів продажів транспортних послуг з метою підвищення ефективності управління роботою залізниць на транспортному ринку й забезпечення їх фінансової стабільності в ринкових умовах. Результати. Розвиток маркетингу та логісти на залізничному транспорті дозволить знизити непродуктивні витрати в організації та освоєнні перевезень за рахунок завчасного та адекватного реагування на очікуваний попит у сфері перевезень, а також підвищити обґрунтованість пропозицій щодо тарифної та інвестиційної політики новоствореної акціонерної компанії. Наукова новизна. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо поточних прогнозів обсягів вантажних перевезень, ініційованих залізничними підприємствами, та удосконаленні системи показників для проведення оптимізації вантажних перевезень у різних сегментах споживачів транспортних послуг. Практична значимість. Пропозиції авторів можна використати для подальшого розвитку якості поточного прогнозування обсягів вантажних перевезень на основі проведення маркетингових досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій. Створені та існуючі логістичні центри повинні здійснювати аналіз вантажопотоків і розподіл їх на мережі залізниць.uk_UA
dc.description.abstractRU: Цель. Цель статьи – совершенствование действующей на железнодорожном транспорте системы маркетингологистическое обеспечение грузовых перевозок в условиях реформирования железнодорожного транспорта. Методика. Методической основой исследования являются труды отечественных ученых по функционированию транспортных предприятий, посвященные решению проблемы совершенствования качества планирования объемов продаж транспортных услуг в целях повышения эффективности управления работой железных дорог на транспортном рынке и обеспечения их финансовой стабильности в рыночных условиях. Результаты. Развитие маркетинга и логистики на железнодорожном транспорте позволит снизить непроизводительные затраты в организации и освоении перевозок за счет заблаговременного и адекватного реагирования на ожидаемый спрос в сфере перевозок, а также повысить обоснованность предложений по тарифной и инвестиционной политике вновь созданной акционерной компании. Научная новизна. Научная новизна заключается в обоснованности предложений по текущим прогнозам объемов грузовых перевозок, инициированных железнодорожными предприятиями, и совершенствовании системы показателей для проведения оптимизации грузовых перевозок в различных сегментах потребителей транспортных услуг. Практическая значимость. Предложения автора можно использовать в дальнейшем развитии качества текущего прогнозирования объемов грузовых перевозок на основе проведения маркетинговых исследований с применением современных информационных технологий. Созданные и существующие логистические центры должны осуществлять анализ грузопотоков и распределение их на сети железных дорог.ru_RU
dc.description.abstractEN: Goal. The article aims at improving the existing rail system of marketing and logistics transport of the reformation of rail transport in the freight market. Method. Methodical basis of the study is the work of local scientists from the operation of transport enterprises to address quality improvement planning sales of transport services in order to improve management of the railways in the transport market and to ensure their financial stability in market conditions. Results. Development of marketing and logistics in rail transport will reduce overhead in the organization and development of transportation by early and adequate response to expected demand in the field of transport and increase the validity of the proposals on tariff and investment policy of the newly formed holding company. Scientific novelty. Scientific innovation is the validity of proposals on the current forecast volume of freight traffic initiated by railway undertakings and improving performance for optimization of freight traffic in different segments of users of transport services. The practical significance. Author proposed suggestions can be used for further development as the current prediction of the volume of freight traffic on the basis of market research using modern information technology. Created and existing logistics centers have to analyze their distribution and freight on the railway network.en
dc.description.sponsorshipЛьвівська філія ДНУЗТуuk_UA
dc.language.isouk_UA-
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.subjectринок вантажних перевезеньuk_UA
dc.subjectзалізничний транспортuk_UA
dc.subjectмаркетингuk_UA
dc.subjectлогістикаuk_UA
dc.subjectмеханізми взаємодії транспортних системuk_UA
dc.subjectрівень транспортних послугмаркетингuk_UA
dc.subjectрынок грузовых перевозокru_RU
dc.subjectжелезнодорожный транспортru_RU
dc.subjectлогистикаru_RU
dc.subjectмеханизмы взаимодействия транспортных системru_RU
dc.subjectуровень транспортных услугru_RU
dc.subjectfreight marketen
dc.subjectrail transporten
dc.subjectmarketingen
dc.subjectlogisticsen
dc.subjecttransport mechanisms of the systemen
dc.subjectthe level of transport servicesen
dc.subjectКГП (ЛФ)uk_UA
dc.titleМаркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспортуuk_UA
dc.title.alternativeМаркетинго-логистическое обеспечение рынка перевозок в условиях реформирования железнодорожного транспортаru_RU
dc.title.alternativeMarketing and Logistics Transport Market Support under Railway Reformen
dc.typeArticleen
Располагается в коллекциях:Статті КГП (ЛФ)
Випуск 13 (ПЕТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Kopytko.pdf332,35 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.