Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10174
Title: Маркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспорту
Other Titles: Маркетинго-логистическое обеспечение рынка перевозок в условиях реформирования железнодорожного транспорта
Marketing and Logistics Transport Market Support under Railway Reform
Authors: Копитко, Василь Іванович
Саксон, Ю. О.
Keywords: ринок вантажних перевезень
залізничний транспорт
маркетинг
логістика
механізми взаємодії транспортних систем
рівень транспортних послугмаркетинг
рынок грузовых перевозок
железнодорожный транспорт
логистика
механизмы взаимодействия транспортных систем
уровень транспортных услуг
freight market
rail transport
marketing
logistics
transport mechanisms of the system
the level of transport services
КГП (ЛФ)
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Копитко, В. І. Маркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспорту / В. І. Копитко, Ю. О. Саксон // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2017. — Вип. 13. — С. 69—75. — doi: 10.15802/pte.v0i13.107831.
Abstract: UK: Мета. Метою статті є вдосконалення діючої на залізничному транспорті системи маркетинго-логістичного забезпечення вантажних перевезень в умовах реформування залізничного транспорту. Методика. Методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених з питань функціонування транспортних підприємств, у яких вирішуються проблеми вдосконалення якості планування обсягів продажів транспортних послуг з метою підвищення ефективності управління роботою залізниць на транспортному ринку й забезпечення їх фінансової стабільності в ринкових умовах. Результати. Розвиток маркетингу та логісти на залізничному транспорті дозволить знизити непродуктивні витрати в організації та освоєнні перевезень за рахунок завчасного та адекватного реагування на очікуваний попит у сфері перевезень, а також підвищити обґрунтованість пропозицій щодо тарифної та інвестиційної політики новоствореної акціонерної компанії. Наукова новизна. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо поточних прогнозів обсягів вантажних перевезень, ініційованих залізничними підприємствами, та удосконаленні системи показників для проведення оптимізації вантажних перевезень у різних сегментах споживачів транспортних послуг. Практична значимість. Пропозиції авторів можна використати для подальшого розвитку якості поточного прогнозування обсягів вантажних перевезень на основі проведення маркетингових досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій. Створені та існуючі логістичні центри повинні здійснювати аналіз вантажопотоків і розподіл їх на мережі залізниць.
RU: Цель. Цель статьи – совершенствование действующей на железнодорожном транспорте системы маркетингологистическое обеспечение грузовых перевозок в условиях реформирования железнодорожного транспорта. Методика. Методической основой исследования являются труды отечественных ученых по функционированию транспортных предприятий, посвященные решению проблемы совершенствования качества планирования объемов продаж транспортных услуг в целях повышения эффективности управления работой железных дорог на транспортном рынке и обеспечения их финансовой стабильности в рыночных условиях. Результаты. Развитие маркетинга и логистики на железнодорожном транспорте позволит снизить непроизводительные затраты в организации и освоении перевозок за счет заблаговременного и адекватного реагирования на ожидаемый спрос в сфере перевозок, а также повысить обоснованность предложений по тарифной и инвестиционной политике вновь созданной акционерной компании. Научная новизна. Научная новизна заключается в обоснованности предложений по текущим прогнозам объемов грузовых перевозок, инициированных железнодорожными предприятиями, и совершенствовании системы показателей для проведения оптимизации грузовых перевозок в различных сегментах потребителей транспортных услуг. Практическая значимость. Предложения автора можно использовать в дальнейшем развитии качества текущего прогнозирования объемов грузовых перевозок на основе проведения маркетинговых исследований с применением современных информационных технологий. Созданные и существующие логистические центры должны осуществлять анализ грузопотоков и распределение их на сети железных дорог.
EN: Goal. The article aims at improving the existing rail system of marketing and logistics transport of the reformation of rail transport in the freight market. Method. Methodical basis of the study is the work of local scientists from the operation of transport enterprises to address quality improvement planning sales of transport services in order to improve management of the railways in the transport market and to ensure their financial stability in market conditions. Results. Development of marketing and logistics in rail transport will reduce overhead in the organization and development of transportation by early and adequate response to expected demand in the field of transport and increase the validity of the proposals on tariff and investment policy of the newly formed holding company. Scientific novelty. Scientific innovation is the validity of proposals on the current forecast volume of freight traffic initiated by railway undertakings and improving performance for optimization of freight traffic in different segments of users of transport services. The practical significance. Author proposed suggestions can be used for further development as the current prediction of the volume of freight traffic on the basis of market research using modern information technology. Created and existing logistics centers have to analyze their distribution and freight on the railway network.
Description: В. Копитко: ORCID 0000-0003-2457-1505
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10174
http://pte.diit.edu.ua/article/view/107831
Other Identifiers: DOI: http://dx.doi.org/10.15802/pte.v0i13.107831
Appears in Collections:Статті КГСЕП (ЛФ)
Випуск 13 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopytko.pdf332,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.