Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10171
Title: Оптимізація витрат діяльності на підприємстві
Other Titles: Оптимизация расходов деятельности на предприятии
Optimization of Expenditures of Activity at Enterprise
Authors: Бенькович, Анастасія Євгенівна
Ломтєва, Ірина Миколаївна
Сначов, Микола Павлович
Keywords: витрати
витрати виробництва
оптимізація витрат
конкурентоспроможність підприємств
ефективність виробництва
расходы
издержки производства
оптимизация затрат
конкурентоспособность предприятий
эффективность производства
expenses
production costs
cost optimization
competitiveness of enterprises
production efficiency
КОАІВ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Бенькович, А. Є. Оптимізація витрат діяльності на підприємстві / А. Є. Бенькович, І. М. Ломтєва, М. П. Сначов // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2017. — Вип. 13. — С. 7—11. — doi: 10.15802/pte.v0i13.107586.
Abstract: UK: Метою статті є систематизація теоретичних основ управління витратами та практичних рекомендацій щодо напрямів оптимізації витрат діяльності на підприємстві в сучасних умовах. Методика. У ході дослідження цієї теми застосовано системний підхід, методи узагальнення та раціонального вирішення проблем. Результати. У роботі розглянуто шляхи та методи оптимізації витрат на підприємстві, що дозволяє ефективніше використовувати його ресурси, знизити собівартість продукції та максимізувати прибуток. Наукова новизна. На основі вивчення наукових та методичних джерел та на базі аналізу витрат і прибутку розроблено заходи щодо оптимізації витрат на підприємстві. Такі заходи дозволять збільшити обсяг продажів і знизити собівартість продукції, що надасть можливість підприємству вкладати вивільнені засоби в розвиток та розширення власного виробництва, а це, у свою чергу, сприятиме впровадженню нової техніки, підвищенню ефективності виробництва та зростанню рівня прибутковості підприємства в цілому. Практична значимість одержаних результатів полягає в можливості їх використання керівниками, менеджерами різних ланок для прийняття науково обґрунтованих рішень щодо перспективного розвитку підприємства.
RU: Целью статьи является систематизация теоретических основ управления расходами и разработка практических рекомендаций относительно направлений оптимизации расходов деятельности предприятия в современных условиях. Методика. При исследовании данной темы использован системный подход, методы обобщения и рационального решения проблем. Результаты. В работе рассмотрены пути и методы оптимизации расходов на предприятии, что позволит более эффективно использовать его ресурсы, снизить себестоимость продукции и максимизировать прибыль. Научная новизна. На основе изучения научных и методических источников и анализа расходов и прибыли разработаны меры по их оптимизации на предприятии. Такие меры позволят увеличить объем продаж и снизить себестоимость продукции, что даст возможность предприятию вкладывать освободившиеся средства в развитие и расширение собственного производства, а это, в свою очередь, будет способствовать внедрению новой техники, повышению эффективности производства и росту уровня доходности предприятия в целом. Практическая значимость исследований заключается в возможности их использования руководителями, менеджерами различных звеньев для принятия научно обоснованных решений по перспективному развитию предприятия.
EN: The purpose of the article is to systematize the theoretical bases of cost management and practical recommendations on the areas of optimization of the costs of the enterprise in modern conditions. Methods. In the study of this topic, the system approach, methods of generalization and rational problem solving are used. The Results. The paper considers ways and methods of cost optimization at the enterprise, allows more efficient use of company resources, reduces production costs and maximizes profits. Scientific novelty. Based on the study of scientific and methodological sources and on the basis of the analysis of costs and profits that contribute to the growth of the efficiency of the enterprise's production activity due to cost reduction, measures have been developed for their optimization at the enterprise. Such measures will allow increasing the volume of sales and reducing the cost of production, which will allow the enterprise to invest funds that have been freed up in the development and expansion of its own production, which will promote the introduction of new machinery, increase production efficiency and increase the level of profitability of the enterprise as a whole. The practical significance of the research lies in the possibility of their use by managers, managers of various links for making scientifically sound decisions on the future development of the enterprise.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10171
http://pte.diit.edu.ua/article/view/107586
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i13.107586
Appears in Collections:Статті КОіО (раніше КОАІВ)
Випуск 13 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benkovych.pdf316,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.