Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10170
Title: Еволюція розвитку інновацій пасажирських перевезень в Україні
Other Titles: Эволюция развития инноваций пасажирских перевозок в Украине
The Evolution of the Innovatiove Development of Passenger Transportation in Ukraine
Authors: Бараш, Юрій Савелійович
Чаркіна, Тетяна Юріївна
Keywords: парадигма
хвилі Кондратьєва
обсяги пасажирських перевезень
критична межа безпеки
фактори впливу
ефективність пасажирських перевезень
волны Кондратьева
объемы пассажирских перевозок
критическая граница безопасности
факторы влияния
эффективность пассажирских перевозок
the paradigm
the waves of Kondratieff
the volumes of passenger traffic
the critical safety margin
the factors of influence
the factors of influence
the efficiency of passenger traffic
КОАІВ
КЕМ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Бараш, Ю. С. Еволюція розвитку інновацій пасажирських перевезень в Україні / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2017. — Вип. 13. — С. 54—62. — doi: 10.15802/pte.v0i13.107675.
Abstract: UK: Мета. В Україні з’явилося багато докторських дисертацій, у яких наведені особисті парадигми здобувачів з розвитку пасажирських перевезень. На погляд авторів, ці особисті парадигми являють собою інноваційні підходи, які стосуються певної проблеми й між собою не завжди коригують. Метою статті є аналіз найсуттєвіших інновацій в пасажирському господарстві за останні 90 років та визначення основних напрямків інноваційного розвитку пасажирських перевезень, які увійдуть до нової комплексної парадигми. Методика. Для виконання досліджень було застосовано інноваційний підхід щодо розвитку пасажирських перевезень в Україні та положення теорії довгих хвиль М. Кондратьєва. Результати. У статті запропоновано дев’ять напрямків розвитку нової парадигми, розробка яких дозволить впровадити нові інноваційні технології в умовах обмежених інвестицій та стимулювати розвиток пасажирських перевезень на перспективу. У результаті запропонованих авторами заходів очікується зростання пасажиропотоку, підвищення іміджу українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу. Наукова новизна. Запропоновано науковий підхід щодо впровадження нової парадигми розвитку пасажирських перевезень, яка ґрунтується на аналізі їх діяльності за попередні 90 років, використанні циклів Кондратьєва і включає дев’ять основних напрямків інноваційного реформування залізничного пасажирського транспорту, що дозволить підвищити його ефективність. Практична значимість. Реалізація дев’яти інноваційних напрямків розвитку пасажирських перевезень дозволить оптимізувати організацію руху пасажирських поїздів, підвищити їх швидкість, скоротити експлуатаційні витрати, встановити реальні тарифи на перевезення пасажирів, які будуть відповідати вимогам Директив ЕС.
RU: Цель. В Украине появилось много докторских диссертаций, в которых приведены личностные парадигмы соискателей по развитию пассажирских перевозок. На взгляд авторов, эти личностные парадигмы представляют собой инновационные подходы, которые касаются определенной проблемы и между собою не всегда стыкуются. Целью статьи является анализ наиболее существенных инноваций в пассажирском хозяйстве за последние 90 лет и определение основных направлений инновационного развития пассажирских перевозок, которые войдут в новую комплексную парадигму. Методика. Для выполнения исследований был предложен инновационный подход, касающийся развития пассажирских перевозок в Украине, и положения теории длинных волн М. Кондратьева. Результаты. В роботе предложено девять направлений развития новой парадигмы, разработка которых позволит внедрить новые инновационные технологии в условиях ограниченных инвестиций и стимулировать развитие пассажирских перевозок на перспективу. В результате предложенных авторами мероприятий ожидается увеличение пассажиропотока, повышение имиджа украинских железных дорог, привлечение дополнительных денежных средств на обновление устаревшей инфраструктуры и подвижного состава. Научная новизна. Предложен научный подход, касающийся внедрения новой парадигмы развития пассажирских перевозок, который основан на анализе их деятельности за предыдущие 90 лет, использовании циклов Кондратьева и включает основные направления инновационного реформирования железнодорожного пассажирского транспорта, что позволит повысить его эффективность. Практическое значение. Реализация девяти направлений развития пассажирских перевозок позволит оптимизировать организацию движения пассажирских поездов, повысить их скорость, сократить эксплуатационные расходы, установить реальные тарифы на перевозку пассажиров, которые будут соответствовать требованиям Директив ЕС.
EN: Goal. In Ukraine, many doctoral dissertations have appeared, in which personal paradigms for the development of passenger transportation are presented. In the authors’ opinion, these personal paradigms are innovative approaches that relate to a certain problem and do not always merge with each other. The purpose of the article is to analyze the most significant innovations in passenger transport over the past 90 years and to determine the main directions of innovative development of passenger transportation that will become part of a new complex paradigm. Methodology. To carry out the research, an innovative approach was proposed concerning the development of passenger traffic in Ukraine and M.Kondratieff theory of long waves. Results. The paper suggested nine directions for the development of a new paradigm, which will allow the introduction of new innovative technologies in conditions of limited investment, and stimulate the development of passenger traffic for the future. As a result of the measures proposed by the authors, it is expected that passenger traffic will increase, the image of Ukrainian railways will improve, and additional funds will be raised to upgrade obsolete infrastructure and rolling stock. Scientific novelty. The scientific approach is offered. It concerns the introduction of a new paradigm for the development of passenger transportation, which is based on an analysis of their activities over the previous 90 years, the use of Kondratieff cycles and includes nine main directions of innovative reform of railway passenger transport, which will improve its efficiency. Practical significance. Realization of nine directions of development of passenger traffic will allow to optimize the organization of passenger train movement, increase their speed, reduce operating costs, establish real tariffs for transportation of passengers that will comply with the requirements of the EU Directives.
Description: Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805; Т. Чаркіна: ORCID 0000-0001-6202-0910
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10170
http://pte.diit.edu.ua/article/view/107675
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i13.107675
Appears in Collections:Статті КЕМ
Статті КОіО (раніше КОАІВ)
Випуск 13 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barash.pdf350,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.