Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10163
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorПетренко, Володимир Дмитровичuk_UA
dc.contributor.authorТютькін, Олексій Леонідовичuk_UA
dc.contributor.authorСвятко, Ілона Олександрівнаuk_UA
dc.contributor.authorЯмпольський, Д. О.uk_UA
dc.date.accessioned2017-08-08T08:16:03Z-
dc.date.available2017-08-08T08:16:03Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationАналіз укріплення земляного полотна залізобетонними палями / В. Д. Петренко, О. Л. Тютькін, І. О. Святко, Д. О. Ямпольський // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. — 2016. — № 9. — С. 42—50.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10163-
dc.identifier.urihttp://bttrp.diit.edu.ua/article/view/103389/98531-
dc.descriptionВ. Петренко: ORCID 0000-0002-5902-6155; О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758; І. Святко: ORCID 0000-0002-7099-2637; Д. Ямпольський: ORCID 0000-0003-7039-3633uk_UA
dc.description.abstractUK: Мета. Однією із важливих проблем в області будівництва і експлуатації залізничної колії є розробка варіантів укріплення земляного полотна з метою підвищення довговічності та зменшення собівартості ремонтних робіт. Метою даної роботи є проведення аналізу варіантів укріплення земляного полотна за допомогою залізобетонних паль, а також дослідження впливу залізобетонних паль на напружено-деформований стан і деформації системи земляне полотно - палі укріплення. Методика. В даному дослідженні було розглянуто дві моделі земляного полотна: 1) вузького насипу під одноколійну ділянку руху; 2) широкого насипу під одноколійну ділянку руху з перспективою розширення. Чисельні експерименти були виконані за допомогою сучасного програмного забезпечення. Для дослідження деформованого стану земляного полотна створено просторову модель із кінцевих елементів у програмному комплексі SCAD. Дослідженням передбачено проаналізувати укріплення земляного полотна за декількома варіантами, в тому числі при укріпленні під підошвою баласту та у відкосах насипу. Деформаційні характеристики, які прийняті у моделі, відповідають значенням, отриманим під час дослідження ґрунтів земляного полотна. Результати. Виконані дослідження укріплення земляного полотна залізобетонними палями. Для цього проведено серію розрахунків згідно з запропонованими варіантами укріплення, а також контрольні розрахунки неукріпленого масиву. Було виконано велику кількість розрахунків в зоні розташування залізобетонних паль укріплення, і проведено детальний аналіз напружено-деформованого стану системи. Результати розрахунків переміщень у системі «верхня будова колії-залізобетонні палі» подані у вигляді ізополів розподілу переміщень у ґрунтовому масиві. Наукова новизна. На підставі теоретичних досліджень і виконаних розрахунків за допомогою методу скінчених елементів, в роботі виявлена основна закономірність перерозподілення напружень і деформацій після укріплення земляного полотна залізобетонними палями, що є науковою новизною проведених досліджень. Практична значимість. Запропоновані варіанти укріплення для зменшення вертикальних і горизонтальнихпереміщень в тілі насипу земляного полотна на глибину до 6 м.uk_UA
dc.description.abstractRU: Цель. Одной из важных проблем в области строительства и эксплуатации железнодорожного пути является разработка варианта укрепления земляного полотна с целью повышения долговечности и уменьшения себестоимости ремонтных работ. Целью данной работы является проведение анализа вариантов укрепления земляного полотна с помощью железобетонных свай, а также исследование влияния железобетонных свай на напряженно-деформированное состояние и деформации системы земляное полотно – сваи укрепления. Методика. В данном исследовании были рассмотрены две модели земляного полотна: 1) узкого насыпи под однопутного участка движения; 2) широкого насыпи под однопутного участка движения с перспективой расширения. Численные эксперименты были выполнены с помощью современного программного обеспечения. Для исследования деформированного состояния земляного полотна создан пространственную модель с конечных элементов в программном комплексе SCAD. Исследованием предусмотрено проанализировать укрепления земляного полотна по нескольким вариантам, в том числе при укреплении под подошвой балласта и в откосах насыпи. Деформационные характеристики, принятых в модели, соответствующие значениям, полученным в ходе исследования почв земляного полотна. Результаты. Выполненные исследования укрепления земляного полотна железобетонными сваями. Для этого проведена серия расчетов согласно предложенным вариантам укрепления, а также контрольные расчеты неукрепленного массива. Было выполнено большое количество расчетов в зоне расположения железобетонных свай укрепления, и проведен детальный анализ напряженно-деформированного состояния системы. Результаты расчетов перемещений в системе «верхнего строения пути – железобетонные сваи» представлены в виде изополей распределения перемещений в грунтовом массиве. Научная новизна. На основании теоретических исследований и выполненных расчетов с помощью метода конечных элементов, в работе обнаружена основная закономерность перераспределения напряжений и деформаций после укрепления земляного полотна железобетонными сваями, что является научной новизной проведенных исследований. Практическая значимость. Предложенные варианты укрепления для уменьшения вертикальных и горизонтальных перемещений в теле насыпи земляного полотна на глубину до 6 мru_RU
dc.description.abstractEN: Purpose. One of the important problems in the field of construction and operation of the railway line is to develop options to strengthen the roadbed in order to improve durability and reduce repair costs. The purpose of this paper is to analyze the options for strengthening-of subgrade using concrete piles, as well as the study of the effect of reinforced concrete piles on the stress-strain state and strain the system roadbed - pile strengthening. Methodology. In this study, two models of subgrade were considered: 1) a narrow embankment under the singletrack section of the movement; 2) a wide mound under the single-track site traffic with the prospect of enlargement. Numerical experiments were carried out with the help of modern software. To investigate the strained state of the roadbed built spatial model with finite element software complex SCAD. The study provides analysis of subgrade strengthening on several options, including the strengthening of the ballast under the sole and the slopes of the mound. Deformation characteristics, taken in the model, the corresponding values btained in the study of soil subgrade. Findings. The studies strengthen roadbed reinforced concrete piles. To this end, a series of calculations in accordance with the proposed options to strengthen and control calculations unfortified array. It holds a large number of calculations in the concrete piles to strengthen location area, and a detailed analysis of the stress-strain state of the system. The results of calculations of displacements in the system "track structure, reinforced concrete piles" are presented as contour plots displacement distribution in the ground array. Originality. On the basis of theoretical research and the calculations using the finite element method, the detected primary voltage redistribution pattern and strain after strengthening roadbed reinforced concrete piles, which is a scientific novelty of the research. Practical value. he proposed options to strengthen in order to reduce vertical and horizontal movements of the body embankment subgrade to a depth of 6 m.en
dc.description.sponsorshipДніпро, Приватне ВКП «Технотранспроект»uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.subjectземляне полотноuk_UA
dc.subjectукріпленняuk_UA
dc.subjectметод скінчених елементівuk_UA
dc.subjectдеформований станuk_UA
dc.subjectаналіз деформаційuk_UA
dc.subjectземляное полотноru_RU
dc.subjectусилениеru_RU
dc.subjectметод конечных элементовru_RU
dc.subjectдеформированное состояниеru_RU
dc.subjectанализ деформацийru_RU
dc.subjectsubgradeen
dc.subjectstrengtheningen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectdeformed conditionen
dc.subjectstrain analysisen
dc.subjectКМТ-
dc.titleАналіз укріплення земляного полотна залізобетонними палямиuk_UA
dc.title.alternativeАнализ укрепления земляного полотна железобетонными сваямиru_RU
dc.title.alternativeAnalysis Subgrade Strengthening Using Reinforced Concrete Pilesen
dc.typeArticleuk_UA
Располагается в коллекциях:Статті КМТ
Випуск 09 (МТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Petrenko_ tutkin_ i-svjatko.pdf1,19 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.