Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10141
Название: Стосовно визначення функціонально-безпечної ширини колії
Другие названия: Об определении функционально-безопасной ширины колеи
Determination of the Functionally Safe Track Width
Авторы: Бондаренко, Ірина Олександрівна
Ключевые слова: радіус кочення
стан надійності колії
колісна пара
ділянка колії
радіус кривої
знос рейки
радиус качения
состояние надежности пути
колесная пара
участок пути
радиус кривой
износ рельса
radius of woobling
state of reliability of way
wheelpair
area of way
radius of curve
wear of lath
КККГ
Дата публикации: 2016
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Библиографическое описание: Бондаренко, І. О. Стосовно визначення функціонально-безпечної ширини колії / І. О. Бондаренко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. — 2016. — № 12. — С. 98—104.
Краткий осмотр (реферат): UK: Мета. Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності встановлення меж технічних станів залізничної колії відповідно станам надійності, для можливості сформування нормативної бази з надійності та функціональної безпеки залізничної колії України. Методика. Для досягнення мети дослідження використано методи аналізу особливостей контактної взаємодії рейки та колеса при русі характерних для умов експлуатації залізниць на Україні. Результати. Обґрунтовано встановлення відповідності технічних норм з ширини конструкції колії станам надійності з визначенням функціонально-безпечного руху коліс рухомого складу по колії. Ці стани повинні враховувати тип рухомого складу, стан коліс та рейок, траєкторію руху поїздів. Встановлено що основним фактором який впливає на знос рейок та коліс в кривій ділянці колії є фактична величина зазору між зовнішньою рейкою та колесом. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність розроблення класифікації станів надійності залізничної колії за допустимими відхиленнями при влаштуванні й утриманні рейкової колії. Складено класифікацію станів надійної та функціонально безпечної роботи залізничної колії за допустимими значеннями ширини колії та допустимими динамічними розширеннями колії, що дозволять в подальшому визначити умови їх появи. Практична значимість. Укрзалізниця є одним із засновників Ради із залізничного транспорту держав-учасників Співдружності. Останнім часом цей орган видав міждержавний стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения» та на його основі розробив новий міждержавний стандарт «Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения». Та Укрзалізниця є членом організації співпраці залізних доріг,міжнародного союзу залізничного транспорту де встановлено в усіх транспортних галузях норми з надійної та безпечної роботи залізниць. Дане дослідження допоможе впровадженню даних стандартів на залізницях України, забезпечить підвищення інформаційної ефективності в розглянутій сфері, забезпечуючи взаєморозуміння, єдність подання і сприйняття інформації, в тому числі, в договірно-правових відносинах суб'єктів господарської діяльності один з одним, органами влади, в міждержавних науково-технічних і торговельно-економічних відносинах.
RU: Цель. Целью данного исследования является обоснование необходимости установления границ технических состояний железнодорожного пути в соответствии состояниям надежности, для возможности формирования нормативной базы по надежности и функциональной безопасности железнодорожного пути Украины. Методика. Для достижения цели исследования использованы методы анализа особенностей контактного взаимодействия рельсы и колеса при движении характерных для условий эксплуатации железных дорог в Украине. Результаты. Обоснованно установление соответствия технических норм по ширине конструкции пути состояниям надежности с определением функционально-безопасного движения колес подвижного состава по пути. Эти состояния должны учитывать тип подвижного состава, состояние колес и рельсов, траекторию движения поездов. Установлено, что основным фактором влияющим на износ рельсов и колес в кривой участке пути является фактическая величина зазора между наружным рельсом и колесом. Научная новизна. Обоснована необходимость разработки классификации состояний надежности железнодорожного пути за допустимыми отклонениями при устройстве и содержании рельсовой колеи. Составлена классификация состояний надежной и функционально-безопасной работы железнодорожного пути за допустимыми значениями ширины колеи и допустимыми динамическими расширениями пути, которые позволят в дальнейшем определить условия их появления. Практическая значимость. Укрзализныця является одним из основателей Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. В последнее время этот орган издал межгосударственный стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения» и на его основе разработал новый межгосударственный стандарт «Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения ». И Укрзализныця является членом организации сотрудничества железных дорог, Международного союза железнодорожного транспорта, где установлено во всех транспортных отраслях нормы с надежной и безопасной работы железных дорог. Данное исследование поможет внедрению данных стандартов на железных дорогах Украины, обеспечит повышение информационной эффективности в рассматриваемой сфере, обеспечивая взаимопонимание, единство представления и восприятия информации, в том числе, в договорно-правовых отношениях субъектов хозяйственной деятельности друг с другом, органами власти, в межгосударственных научно-технических и торгово-экономических отношениях.
EN: Purpose: The aim of this research is to rationale the need to establish the boundaries of technical state of railway track according to conditions of reliability, for the possibility of the formation of the regulatory framework in terms of reliability and functional safety of railway track in Ukraine. Methodology. Analysis methods of characteristics of contact interaction of the rails and the wheels when driving characteristic for the conditions of operation of the railways in Ukraine used to achieve the purpose of the study. Results: Determination of conformity the technical standards for the width of the structure the way states substantiated reliability. Conditions functionally safe movement of rolling wheels on the path defined. These conditions should take into account the type of rolling stock, the condition of the wheels and rails, the trajectory of movement of trains. It was found that the main factor influencing the wear of the rails and the wheels in a curve section of the route is the actual value of the gap between the outer rail and the wheel. Findings.The need for a classification of the states of the reliability of the railway track tolerances when the device and the contents of the track substantiated. The classification of states of reliable and functionally safe operation of the railway track width allowable values and allowable dynamic expansion path. These values allow furthering determining the conditions of their occurrence. Practical value. UZ is a founding member of the Council for Rail Transport of the Commonwealth. Recently, this body issued interstate standard GOST 32192-2013 “Reliability of railway equipment. Basic concepts and definitions of the terms” and on this basis developed a new interstate standard “Security functional railway equipment. Terms and definitions”. But UZ is a member of the cooperation of railways, international union of railway transport is running in all areas of transport rules with reliable and safe operation of railways. This study will help the implementation of these standards on the railways of Ukraine, will improve the efficiency of the information in this sphere, providing mutual understanding and unity of presentation and perception of information, including in-contractual legal relations of economic agents with each other, authorities in international scientific-Technical and trade and economic relations.
Описание: І. Бондаренко: ORCID 0000-0003-4717-3032
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10141
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/107473
http://ecsrt.diit.edu.ua/issue/view/6398/showToc
Располагается в коллекциях:Статті КККГ
№ 12 (ЕСБЗТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Bondarenko.pdf906,59 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.